Nieuwe werkwijze ongevalsonderzoek van kracht

Bouwkraan valt op woningen. Foto: Claudie Bolster

Na een ongeval tijdens het werk treden er allerlei protocollen in werking. De Arbeidsinspectie kan een boete opleggen. Een werkgever kan 'korting' krijgen op die boete als na de overtreding adequate maatregelen zijn genomen. Aan het bedrijf om te bewijzen welke dat zijn.

De matigingsgronden bij ongevallen

Bij het onderzoek na een ongeval tijdens het werk kijkt de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) of er een causaal verband is met een overtreding uit de Arbeidsomstandighedenwetgeving. Is er een causaal verband dan kan er een (ongevallen) boeterapport (OBR) worden opgemaakt.

Uit het oogpunt van rechtseenheid en -zekerheid heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het al dan niet opleggen van een boete en het bepalen van de hoogte daarvan een beleidsregel opgesteld in de vorm van de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving. Het is vervolgens de Arbeidsinspectie die de uitvoering van deze boeteoplegging namens de minister op zich neemt.

Daarbij loopt de inspectie de volgende vier zaken na:

  • Is er een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) aanwezig? De werkgever dient de risico’s van de concrete werkzaamheden...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 76,00

per jaar

Arbobeleid