De risico-inventarisatie en -evaluatie

Sinds de invoering van de Arbowetgeving in 1994 zijn bedrijven verplicht om de risico’s binnen hun bedrijf in kaart te (laten) brengen aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie (afgekort tot RIE of RI&E). Als onderdeel van de RI&E moeten bedrijven een Plan van Aanpak (PvA) maken om de mogelijke risico’s te beheersen. Samen vormen RI&E en PvA de belangrijkste basis voor het arbobeleid van een organisatie.

Een risico-inventarisatie en -evaluatie houdt in dat de gevaren die het werk voor werknemers met zich mee kan brengen, in kaart worden gebracht en worden onderzocht. Daarbij wordt het risico bepaald en tevens worden de beheersmaatregelen die reeds zijn genomen en nog genomen moeten worden, overzichtelijk bijeengebracht (zie artikel 5 van de Arbowet). Het betreft risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Een onderdeel van de RI&E is het zogenaamde Plan van Aanpak. Hierin wordt aangegeven hoe men de geconstateerde risico’s wil gaan beheersen.

Het opstellen van een RI&E is sinds 1994 een wettelijke verplichting. Alle bedrijven die voor minimaal 40 uur per week arbeid laten verrichten, zijn hiertoe verplicht. Bedrijven die voor minder uren arbeid laten...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 76,00

per jaar

Arbobeleid