Veilige omgeving met een BLVC-plan

Print
Arbeidsplaatsen
Een bewuste bouwer zorgt niet alleen voor veiligheid binnen de hekken van een project, maar ook voor een veilige omgeving. Daarom stellen steeds meer gemeenten een BLVC-plan verplicht. In dit artikel vindt u een leidraad voor het opstellen van zo’n plan.

Daar waar het Veiligheids- en Gezondheidsplan Uitvoeringsfase zich beperkt tot de grenzen van een bouwproject, valt het Bereikbaarheid-, Leefbaarheid-, Veiligheid- en Communicatieplan, oftewel BLVC-plan, juist buiten deze grenzen. Gedurende de realisatie van een bouwproject worden gemaakte afspraken en te nemen maatregelen met bijbehorende verantwoordelijkheden van genoemde aspecten vastgelegd. Een omgevingsmanager kan in dit geval uitkomst bieden en vervult veelal de schakel tussen aannemer en de diverse stakeholders waarmee de uitvoerende partij mee te maken heeft.

Doel BLVC-plan
Het doel van zo’n BLVC-plan is dat tijdens de realisatie van een project de veiligheid van een ieder die niets met de bouw te maken heeft wordt zeker gesteld, de overlast tot een minimum wordt beperkt en dat de directe omgeving maatschappelijk en economisch kan blijven functioneren. Daarnaast geeft het plan duidelijkheid over wie aanspreekbaar is in diverse stadia van een project. Dit begint al voor aanvang van het bouwen bij het vroegtijdig informeren van stakeholders en het meedenken door en adviseren van deze betrokken partijen bij de ontwikkeling en uitwerking van bouwplannen.

Goede buur
Met een BLVC-plan wordt de ambitie benadrukt een goede ’tijdelijke buurman’ en bewuste bouwer te zijn in de omgeving waarbinnen wordt gebouwd. Het project moet dus eigenlijk in balans zijn met alle stakeholders van de omgeving waarin dit zich bevindt. De gemeente Amsterdam stelt dit plan al enige tijd verplicht. Steeds meer grote gemeenten volgen.

Leidraad BLVC-plan
De omvang van een BLVC-plan hangt af van de complexiteit van de omgeving, de duur en grootte van een project en betrokken stakeholders. De navolgende inhoudsopgave kan voor het opstellen van zo’n plan als leidraad fungeren. In het kort zullen de hoofdstukken en de bijbehorende paragrafen worden toegelicht.

1.     Inleiding
1.1          Doel BLVC-plan

2.     Toelichting Project
2.1          Projectomschrijving
2.2          Planning en fasering
2.3          Deelgebieden
2.4          Beheersing van raakvlakken

3.     Bereikbaarheid
3.1          Verkeersmaatregelenplannen
3.2          Kernteam veilige bereikbaarheid
3.3          Planning
3.4          Logistiek

4.     Leefbaarheid
4.1          Specifieke maatregelen
4.2          Geluid, trillingen, verlichting en stof
4.3          Meldpunt

5.     Veiligheid
5.1          Sociale veiligheid
5.2          Fysieke veiligheid

6.     Communicatie
6.1          Stakeholders(analyse)
6.2          Afstemming met stakeholders
6.3          Communicatie
6.4          Communicatiemiddelen

Hoofdstuk 1 Inleiding
Zie de inleiding voor een omschrijving van het doel van een BLVC-plan.

Hoofdstuk 2 Toelichting project
In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op wat het project behelst, volgt kort een omschrijving van de werkzaamheden en worden achtergronden, nut en noodzaak van het project nader uiteengezet. Daarnaast wordt op hoofdlijnen inzicht gegeven in de planning waarbinnen en fasering waarin het project wordt gerealiseerd. Aan de hand van kaartmateriaal worden de deelgebieden van het project inzichtelijk gemaakt. Daarnaast vindt er afstemming plaats tussen belanghebbenden, zodat de raakvlakken tussen deze partijen worden beheerst. Denk aan afstemming tussen uitvoerende partij(en), gemeente en provincie, professionele hulpverleningsorganisaties zoals ambulance, brandweer, politie en indien van toepassing het lokale ziekenhuis.

Hoofdstuk 3 Bereikbaarheid
Ten aanzien van een goede bereikbaarheid van bouwlocatie en de directie omgeving zullen per fase zoals genoemd in hoofdstuk 1, verkeersmaatregelenplannen worden opgesteld. Deze plannen geven inzicht in omleidingen, maar ook bebordingen die van toepassing zijn binnen de fase waarin het project zich bevindt. Deze plannen worden afgestemd met de lokale gemeente. Er kan worden overwogen om een ‘kernteam veilige bereikbaarheid’ in het leven te roepen. Dit team met de betrokken stakeholders rond het project zorgt voor een tijdige afstemming en communicatie zodat weloverwogen snelle besluiten kunnen worden genomen zonder dat dit de voortgang van het project vertraagt dan wel beïnvloedt.

Op grond van de Algemene Plaatselijk Verordening van de betreffende gemeente waarin bouwactiviteiten plaatsvinden, kan het zijn dat aan bepaalde activiteiten restricties verbonden zijn die in de avond of nacht plaatsvinden. Denk hierbij aan beperkingen die worden opgelegd ten aanzien van activiteiten waarbij hinderlijk geluid wordt veroorzaakt en/of licht op ongewenste momenten die de nachtrust kunnen verstoren. In de planning zal hier in elk geval rekening mee moeten worden gehouden. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om inzicht te geven in periodes waarbinnen geen activiteiten mogen plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan weekenden en/of feestdagen.

Ook bouwlocaties en –terreinen dienen bevoorraad te worden. Zo vinden er allerlei transportbewegingen van en naar deze locaties plaats. Vooraf is het van groot belang dat inzicht bestaat in logistieke aan- en afrijdroutes. Deze worden vooraf besproken en afgestemd met genoemd kernteam en aan de hand van routebeschrijvingen bekend gemaakt. Ook komt het voor dat aan de rand van het centrum van een stad een logistiek centraal punt wordt ingericht om veelal kleine logistieke bewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Hoofdstuk 4 Leefbaarheid
Om de leefbaarheid van de omgeving zeker te stellen kan het helpen om vooraf een omgevingsanalyse uit te voeren. Uit zo’n analyse kan blijken dat er activiteiten worden uitgevoerd in de nabijheid van scholen of verzorgingshuizen. Ook in dit soort situaties zullen beheersmaatregelen moeten worden genomen wanneer er rekening moet worden gehouden met examenweken van scholen of rusttijden van verzorgingshuizen. Denk aan maatregelen om trillingen, geluidsoverlast en zaken als stofvorming tot een minimum te beperken, los van het feit dat eisen uit de APV eveneens gerespecteerd dienen te worden. Om een goede ‘buurman’ te zijn kan het helpen om als aannemer een algemeen meldpunt in het leven te roepen. Een telefoonnummer dat via communicatiemiddelen aan stakeholders bekend wordt gemaakt en 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar is voor het melden van klachten en/of schades.

Hoofdstuk 5 Veiligheid
Dit hoofdstuk gaat in op de sociale en fysieke veiligheid van derden. Denk hierbij aan passanten, winkelend publiek, forenzen, enz. Zo dienen de wegen rondom het bouwwerk begaanbaar, opgeruimd en in het donker goed verlicht te zijn zonder dat dit een onbehagelijk gevoel geeft en moeten maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat materialen of materieel voorbijgangers kunnen treffen. Denk aan kraanbewegingen boven het publiek of steigers langs gevels e.d.

Hoofdstuk 6 Communicatie
Een stakeholdersanalyse geeft inzicht met welke partijen de aannemer te maken heeft. Afstemmingsoverleggen en informatiebijeenkomsten maken onlosmakelijk deel uit in het eerlijk en helder communiceren naar de omgeving en betrokken stakeholders over de ontwikkelingen rond de bouw. Deze instrumenten leveren draagvlak en over het algemeen ook begrip op en dragen bij aan een goed imago van de aannemer die zijn omgeving en omwonenden respecteert. Communicatiemiddelen die daarbij kunnen helpen zijn: informatiecentrum en een (telefonisch) loket voor suggesties, opmerkingen of klachten. Zie ook hoofdstuk 4 Leefbaarheid. Maar ook bewonersbrieven en wijkberichten, digitale nieuwsbrieven en websites die ingericht zijn om de bouw live en dus op de voet te kunnen volgen.

Conclusie
Een bewuste bouwer is niet alleen maar bezig met het veilig uitvoeren van een project binnen de grenzen van een bouwplaats, tegenwoordig is het eveneens van belang dat de omgeving waarbinnen dit gebeurt zowel op het maatschappelijke als op het economische vlak veilig en onverstoord plaats kan vinden. Daar zal deze bewuste bouwer de nodige inspanningen voor moeten verrichten. Een goed instrument dat door steeds meer gemeenten verplicht wordt gesteld, is een BLVC-plan. Een plan dat ingaat op de veilige bereikbaarheid en de leefbaarheid binnen de omgeving waar wordt gebouwd, maar ook de wijze waarop de veiligheid voor derden wordt geborgd en hoe er wordt gecommuniceerd naar de omgeving toe om als tijdelijke buurman rekenschap af te leggen naar de omgeving.

Referenties
Wetten, Normen, richtlijnen, literatuur en naslagwerken. Geraadpleegde internetpagina’s: 
www.wetten.nl
www.bewustebouwers.nl
www.veilig-ontwerp-beheer.nl/
www.concreet-pm.nl

Zoekwoorden: 
BLVC
Bereikbaarheid-, Leefbaarheid-, Veiligheid- en Communicatieplan,