Teek: pak 'm beet - Hersenvliesontsteking

teek, teken, Lyme, hersenvliesontsteking

Dat een beet van een teek kan leiden tot de ziekte van Lyme was al bekend. Inmiddels is ook bekend dat een tekenbeet ook kan leiden tot teken-encefalitis, een vorm van hersen(vlies)ontsteking. Des te meer reden om een beet te voorkomen dus.

Hoe u dat doet, en wat u moet doen als u toch bent gebeten, haalt u uit de toolbox Wat te doen tegen teken.

De RI&E als basis voor het arbobeleid

Risico-inventarisatie & -evaluatie volgens het drietrapssysteem inventariseren en evalueren, Plan van Aanpak en oplossingen uit de arbocatalogus, kan de basis zijn voor een goed arbobeleid.

Ondernemingen lopen dagelijks risico’s, uw onderneming ook. Alleen wanneer goed in beeld is gebracht wat de risico’s zijn en welke impact deze kunnen hebben op de bedrijfsvoering, kan beslist worden op welke manier wordt omgegaan met die risico’s.

Ondernemingen vormen een complex geheel van risicofactoren en één van de belangrijkste risico’s betreft veilige en gezonde arbeid. Een juiste risico analyse geeft een helder beeld met betrekking tot welke risico’s er zijn, welke risicosoort het betreft, wat de directe schade kan zijn, wat de gevolgschade kan zijn en welke kans er is dat het risico zich ook daadwerkelijk voordoet.

Een overzicht van inhoudelijke onderwerpen met betrekking tot het arbobeleid, vindt u hier

Safety en security: synergie of spanningveld?

In de samenwerking tussen safety en security valt nog veel winst te behalen wanneer minder in eilandjes wordt gedacht: Safety + Security = Synergie.

In het Nederlands betekenen de woorden Safety en Security allebei veiligheid. Toch bedoelen we er verschillende dingen mee.

Bij security gaan we ervan uit niet iedereen het goed op heeft met de andere mensen en dat we ons tegen de bedoelde schade daarvan willen beschermen. Bij safety denken we aan het beschermen tegen onbedoelde schade, denk aan bijvoorbeeld aan ongevallen of blootstelling aan gevaarlijke stoffen die op termijn gezondheidsschade veroorzaken.

De gemeenschappelijke noemer in security en safety is ‘beschermen tegen letsel en schade’. In veel bedrijven werken safety- en securitymensen nauw met elkaar samen, soms zelfs in eenzelfde afdeling HSSE: Health, Safety, Security and Environment.

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Toepassen van de NEN689 voor het doen van blootstellingsbeoordelingen

NEN689

Het beoordelen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen is een wettelijke verplichting. Het is dus noodzaak om in kaart te brengen aan welke stoffen iemand blootstaat, aan welke concentraties en gedurende welke tijdsperiode.

Er zijn verschillende manieren om de blootstelling te bepalen, zoals het gebruik van blootstellingsmodellen of het uitvoeren van metingen. Welke methode geschikt is hangt af van de stof en de werkomstandigheden. Deze tool gaat in op het driestappenplan.

 

Lees ook: 

Blootstellingsbeoordeling gevaarlijke stoffen (NEN689)

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de baas

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) de baas
Meer dan een miljoen Nederlandse werknemers hebben naar schatting te maken met burn-out klachten. Dit is goed voor ongeveer eenderde van het totale werkgerelateerde verzuim. De hieraan gerelateerde verzuimkosten worden geschat op circa 3 miljard euro.

Werkdruk betreft slechts één element van dat wat we psychosociale arbeidsbelasting (PSA) noemen. In de Handreiking Psychosociale Arbeidsbelasting, in 2015 uitgegeven door de Stichting van de Arbeid, wordt PSA teruggebracht naar de definitie uit de Arbowet:

  1. Werkdruk;
  2. Ongewenst gedrag en seksuele intimidatie;
  3. Agressie, geweld en pesten.

 

Op de website Arboportaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt hieraan een aantal zaken toegevoegd:

  1. Beroepsgebonden depressie;
  2. Discriminatie;
  3. Overspannenheid en burn-out;
  4. Posttraumatische stress-stoornis (PTSS)

 

Definities

Het is dus een veelomvattend onderwerp. Met de gevolgen samengevat in één woord: werkstress, ofwel werkgerelateerde stress.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Luchtverversing werkvloer essentieel om corona te voorkomen

Ventileer werkruimtes tegen corona
Veel medewerkers willen weer terug naar hun werkplek en zijn het zat om de hele week thuis te werken. Maar hoe beoordeel je of dit qua werkruimte verantwoord is? Veel bedrijven nemen allerlei maatregelen, maar zijn dit wel de juiste ingrepen? Of willen zij hiermee slechts aan de medewerkers laten zien dat zij bereid zijn iets te doen voor de veiligheid van het personeel? Omdat maatregelen meer uit emotie worden genomen en niet goed zijn afgewogen, helpen ze vaak niet of nauwelijks om overdracht van besmettingen van het coronavirus te voorkomen. Ze zijn eigenlijk grotendeels geldverspilling. Goed ventileren helpt, samen met voldoende afstand houden, wel.

 

Feitelijk zouden wij een evenwichtige afweging moeten maken tussen zaken als:

A:  Onderlinge afstand tussen de mensen (de minimale 1,5 meter)

D:  Dichtheid aan mensen per ruimte

T:  Tijd (onderlinge contacttijd)

H:  Hygiëne

L:  Luchtverversing

S:  Schermen

M: Maskers/PBM’s

P:  Aard van de populatie (kwetsbaarheid van bepaalde groepen)

Tr: De transmissiefactor

 

Per locatie zou op basis van bovengenoemde factoren een risicoweging uitgevoerd moeten worden om op basis daarvan de geëigende maatregelen te nemen. In dit artikel ligt de focus op de luchtverversing in relatie tot het aantal aanwezige medewerkers/de dichtheid aan mensen in de ruimte.

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Werken vanuit een werkbak aan een heftruck mag niet meer

Werken vanuit een werkbak verbonden aan een heftruck is sinds 1 juli 2020 verboden. Op die datum is het nieuwe Arbobesluit art. 7.23d van kracht geworden. Dit besluit beschrijft het werken vanuit een werkbak of een werkplatform hangend aan een hijswerktuig.

Verstopt in de “Nota van inlichtingen” staat echter een belangrijke zinsnede bij de toelichting op artikel I, onderdeel A:

 

[..] Arbeid verricht door personen in werkbakken gekoppeld aan hefwerktuigen is niet meer toegestaan, omdat er inmiddels een ruime beschikbaarheid is van werkbakken die bevestigd zijn aan hefwerktuigen voorzien van een typekeur voor het gebruik van vervoer van personen. [..]

 

Achterliggende gedachte is dat hefwerktuig (heftruck) niet ontworpen/ontwikkeld is voor het 'transporteren' van personen en een hoogwerker wel!

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Kanttekeningen bij het gebruik van het bowtiemodel

Bowtiemodel (of vlinderdas) is een risicomanagement tool
Het bowtie- of vlinderdasmodel wordt in veel sectoren (verschillend) gebruikt: van de industrie, ziekenhuizen tot de brandweer en zowel binnen Safety (Veiligheid) als Security (Beveiliging). Hoe en wanneer gebruik je het bowtiemodel?

 

Wat is een bowtie

De eenvoudigste vorm van de bowtie kent drie elementen waarin centraal een kritieke (ongewenste) gebeurtenis staat. Links daarvan staan de (mogelijke) oorzaken/dreigingen en rechts de (mogelijke) effecten. Onderstaande figuur verklaart meteen ook de naam van het model.

 

Waar komt de bowtie vandaan?

Volgens De Ruijter en Guldenmund (2016) zijn er vier bronnen onder de bowtie: Foutenboom analyse (FBA), Gebeurtenissenboom analyse (GBA), Oorzaak en Gevolg Diagrammen en het barrière denken.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Werken vanuit een werkbak of werkplatform hangend aan een hijskraan aan strenge(re) regels gebonden

De regels voor werken vanuit een werkbak aan een hijskraan zijn aangescherpt. Lees ze hier.
Het werken vanuit een werkbak of een werkplatform hangend aan een hijswerktuig (kraan) is in beginsel verboden. Door het veelvuldig oneigenlijk gebruik van werkbakken en werkplatforms, ingegeven door Arbobesluit artikel 7.23d (oud), heeft de wetgever dit genoemde artikel aangescherpt. In uitzonderlijke situaties en onder strikte voorwaarden mag vanuit een werkbak aan een kraan worden gewerkt. Sinds 1 juli moet dit echter wel vooraf worden gemeld bij ISZW.

 

Is het werken vanuit werkbakken hangend aan een hijskraan dan volledig uitgesloten?

Dat niet. De tijdbeperkende voorwaarde is komen te vervallen, maar er moet sprake zijn van een zo uitzonderlijke situaties dat de werkzaamheden niet op een andere wijze kunnen worden uitgevoerd.

 

Arbobesluit artikel 7.23d. (vanaf 1 juli 2020)

Het gebruik van 'werkbakken aan een hijswerktuig' is in Nederland vastgelegd in het Arbobesluit artikel 7.23d. Zie onderaan dit artikel.

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Flowchart werken vanuit een werkbak aan een hijskraan

Werken in een werkbak aan een hijskraan

Sinds 1 juli 2020 gelden er strenge regels voor het werken vanuit een werkbak hangend aan een hijskraan. Zie het artikel. Om te beoordelen of de inzet gerechtvaardigd is, is namens het ministerie van SZW een flowschema ontwikkeld. Hierbij een samenvatting van dit schema.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op Arbeidsveiligheid.net RSS