Harnas Suspension Trauma: hoe te handelen

harnas suspension trauma
Veel mensen die op hoogte en/of met valbeveiliging werken, hebben er wel eens over gehoord: Harnas Suspension Trauma. Wat erover wordt gezegd is vaak onjuist of slechts ten dele waar. Maar wat klopt dan wel, en wat kunnen we er eventueel aan doen? Dit artikel heeft als doel deze onduidelijkheden weg te nemen en u inzicht te geven in wat u moet doen wanneer er sprake is van Harnas Suspension Trauma (HST).

Wat is Harnas Suspension Trauma?
Harnas Suspension Trauma (HST, ook wel Orthostatic Intolerantie genoemd) is een verzamelnaam voor verschillende symptomen die optreden wanneer iemand bewegingloos in een harnas hangt. Denk hierbij onder andere aan misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid en uiteindelijk zelfs flauwvallen. De grote boosdoener hierbij is een slechte of geblokkeerde circulatie van het bloed.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Veilig werken langs het spoor

Werken aan of langs het spoor is nooit zonder gevaar en brengt (hoge) veiligheidsrisico’s met zich mee. Het is daarom van groot belang hier extra aandacht aan te geven.

Veel organisaties hebben de veiligheidscultuur en het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers centraal staan. Werken aan het veiligheidsbewustzijn en-gedrag in de organisatie levert op (korte)termijn als resultaat de gewenste veiligheidscultuur, waarin incidenten en ongevallen worden voorkomen. 

Door interventies te ondernemen wordt het veiligheidsbewustzijn en –gedrag van de medewerkers in de gehele organisatie van top-down en bottom-up, ‘hoe om te gaan met risico’s en beheersmaatregelen’ verbeterd, waardoor het (on)bewust veiliger werken nog verder wordt bevorderd. De medewerker kan onbewust onveilig gedrag, bewust onveilig gedrag, bewust veilig gedrag of onbewust veilig gedrag vertonen. Het niveau waarop deze zich bevindt, hangt van diverse factoren af. Tijdens een interne audit is dit mogelijk te toetsen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Veilig gebruik van de steiger in het bouwproces

Steigers worden vaak tot grote hoogte ingezet in de bouw- en industrie. Met het opbouwen en afbreken van steigers gaan risico’s gepaard, evenals bij het gebruik van de steiger als er wijzigingen worden doorgevoerd. Dit kan leiden tot het ontstaan van ongevallen.

Dit artikel gaat over het veilig gebruik van de steiger in het bouwproces en de industrie. Deze veiligheid is niet vanzelfsprekend. Ze begint met een  programma van eisen waaruit de bedoeling van de steiger blijkt en wat uiteindelijk leidt tot een goed ontwerp. Hiervoor moet de klantvraag eerst goed in kaart worden gebracht: waarvoor gaat de steiger gebruikt worden? Dit bepaalt namelijk grotendeels hoe deze opgebouwd wordt en wat de constructieve consequenties zijn. Is de steiger voor onderhoud in een fabriek of wordt de steiger gebruikt voor een metselklus? Wordt de steiger ingezet als beveiligingssteiger in het bouwproces of heeft ze een constructieve functie als ondersteuningssteiger onder betonnen balkons? Of misschien een combinatie van deze toepassingen?

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Verlaging boetes door middel van matigingsgronden

Boetes die vanuit de inspectie aan bedrijven worden gegeven na een ongevallenonderzoek, zijn steeds hoger. Naast een actief preventiebeleid, doen bedrijven er daarom goed aan om zich voor te bereiden op het gebruik van matigingsgronden. Want de kans op ongevallen is nooit nul.

Veiligheid komt niet altijd vanzelf. Bedrijven moeten daar moeite voor doen. Gelukkig doen veel bedrijven dat geheel uit zichzelf en hebben zij veiligheid en gezondheid van hun werknemers hoog in het vaandel staan. Maar dat geldt helaas niet voor alle bedrijven. Die bedrijven hebben soms een externe prikkel nodig, bijvoorbeeld het bezoek van een arbeidsinspecteur van de Inspectie SZW of  -veel erger- een ongeval.

De werkwijze van arbeidsinspecteurs bij een ongevalsonderzoek is dat zij focussen op het vaststellen van de overtreding van een bepaald wetsartikel. Als dat niet het geval is, dan ronden zij snel het onderzoek af. AIs er wel sprak is van een overtreding van een wetsartikel, dan ‘zijn de rapen gaar’ en kan een ongevallenboeterapport of een proces verbaal van overtreding worden opgemaakt.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Weg met de inconveniëntenregeling

In veel bedrijven en branches wordt nog gewerkt met een inconveniëntenregeling, ook wel een bezwarende werkomstandighedenregeling genoemd. Omdat je als werkgever een zorgplicht hebt en slechte arbeidsomstandigheden in 2016 echt niet meer af te kopen zijn, gaat dit artikel in op hoe inconveniënten op een juiste manier weg te nemen zijn.

Wat is een inconveniënt? In woordenboeken verschilt de betekenis van het woord ‘inconveniënt’. Meestal wordt gesproken van: bezwaar, ongemak of ongerief. In dit artikel interpreteren we het als risicovolle situatie die mogelijk leidt tot gezondheidsschade op grond van het aantoonbaar overschrijden van een geaccepteerde gezondheidskundige grenswaarde. Dit is van belang, want dit impliceert bijvoorbeeld dat je van ‘vies worden’ geen gezondheidsschade overhoudt. Kortom: vies worden is bezwaarlijk, ongemakkelijk en ongeriefelijk, maar je wordt er niet ziek van. Op het punt van mentale werkbelasting ontstaat hier overigens nog al eens discussie over. Van heel vaak vies worden kun je mogelijk wel ‘mentaal’ last krijgen. Dit punt is van belang omdat in veel beroepen een derde tot de helft van de inconveniënten op de keper beschouwd eigenlijk ‘vies werk’ betreft en niet ‘ongezond werk’.

Het nieuwe arboboetebeleid

Eind 2015 is de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet aangepast. Aanleiding waren enkele hoger beroepszaken. Daarin gaf de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het boetebeleid van het ministerie van SZW een paar ferme tikken. In het nieuwe arboboetebeleid is voortaan vaker matiging van opgelegde boete mogelijk. Op lopende zaken wordt bij de toepassing van de nieuwe beleidsregel naar het voor de werkgever meest gunstige regime gekeken. 

Meer lezen over deze nieuwe wet? Lees het artikel Verlaging boetes door middel van matigingsgronden. 

De juiste handbescherming

Alhoewel ontzettend veel werk tussen de oren wordt gedaan, gebeurt de praktische uitvoering voor een heel groot gedeelte nog steeds met onze handen. Bij incidenten waarbij letsel aan handen optreedt, zien we vaak dat het misgaat in de schakel tussen denkwerk en handwerk. Een optimale bescherming van handen, polsen en armen is dan ook noodzakelijk, met het gebruik van de geschikte handschoenen.

Het is belangrijk om een handschoen te kiezen die de handen zo goed mogelijk beschermt en die ook het nodige comfort biedt. Je kunt namelijk geen fijn werk uitvoeren met handschoenen waarmee je moeilijk iets kan pakken.

Soorten handbescherming

·         Handschoenen van textiel
Deze worden gemaakt van katoen, krulkatoen of nylon en worden gebruikt wanneer er een beperkte lichte weerstand nodig is tegen mechanische risico’s of tegen het vuil worden van handen of te behandelen producten.

·         Handschoenen van leder
Lederen handschoenen worden gebruikt bij mechanische risico’s en bij behandeling van relatief droge voorwerpen in heel uiteenlopende werkomstandigheden.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Stroomschema - Het melden van arbeidsongevallen

In de Arbowet staat dat werkgevers verplicht zijn om arbeidsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname, direct aan de Inspectie SZW te melden. De inspectie bekijkt dan of het ongeval onderzocht wordt of niet. Als i-SZW besluit tot een onderzoek, dan gebeurt dit zo snel mogelijk omdat de inspecteur de situatie ter plaatse moet kunnen beoordelen.

-Het is daarom belangrijk dat de ongevalssituatie zo veel mogelijk ongewijzigd blijft-

Wat is een meldingsplichtig ongeval
In het schema in de bijlage staat wat wordt verstaan onder een meldingsplichtig ongeval en hoe, wanneer en waar een arbeidsongeval moet worden gemeld bij de Inspectie SZW. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Gezondheid van brandweermensen op lange termijn

Recentelijk zijn er berichten verschenen over de gezondheidsrisico’s van brandweermensen op langere termijn door blootstelling aan schadelijke rookgassen (stoffen en dampen) tijdens en na oefeningen en daadwerkelijke repressieve inzetten. In de internationale literatuur wordt zelfs gesproken over een substantiële verkorting van de verwachte levensduur met acht jaar. Deze berichtgeving heeft bij de brandweerkorpsen in Nederland voor behoorlijke onrust gezorgd.

Deze onrust is zeer begrijpelijk. Duidelijk is dat brandweermensen vergeleken met veel andere beroepen grotere risico’s lopen. Brandweermensen gaan immers juist naar situaties toe waar anderen vandaan vluchten. Dit geldt ook voor politiemensen die de brandweer assisteren door het afzetten van de omgeving van het brandende object. Vanuit de brandweer worden zij niet zonder reden soms spottend ‘de blauwe meetbuisjes’ genoemd

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op Arbeidsveiligheid.net RSS