Procesveiligheid

Afbeelding: 

Hijsbanden en rondstroppen

Gebruik van hijsbanden bij het optakelen van een middeleeuwse kogge uit de IJssel. Foto: ruimtevoorderivierijsseldelta

Hijsbanden en rondstroppen zijn geschikt voor het veilig hijsen van diverse materialen. Een rondstrop verschilt van een hijsband in het feit dat de rondstrop ononderbroken is. Hijsbanden / rondstroppen zijn in de regel vervaardigd van kunststof. Ze moeten voldoen aan respectievelijk NEN-EN 1491-1 en NEN-EN 1491-2.

Deze tool geeft aan op welke manier er veilig met hijsbanden en rondstroppen kan worden gewerkt.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Hijsen en heffen - hand- en armseinen

Bij het verplaatsen van lasten met hijswerktuigen is een goede communicatie tussen de kraanmachinist en ‘de werkvloer’ essentieel. Communicatie kan plaatsvinden met behulp van portofoons of met hand- en armseinen. In deze instructie vindt u een beknopt overzicht van die verschillende hand- en armseinen. 

Ook interessant: 
Hijsen en heffen: keuringsverplichtingen

Hijsen en heffen - Keuringsverplichtingen

 

Bij leveringen, inspecties en keuringen van hijs- en hefmiddelen heeft men te maken met wettelijke en niet-wettelijke voorschriften. Om een heldere invulling te geven aan al deze wetgeving heeft het ministerie van SZW TCVT (Stichting Certificatie Verticaal Transport) aangewezen als beheersstichting.

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

VGM-voorlichting voor nieuwe medewerkers

De Arbowet stelt verplicht dat een werkgever zijn werknemers moeten voorlichten over de werkzaamheden die ze verrichten, de risico’s die eraan verbonden zijn en van de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of beperken.

De VGM-voorlichting en –instructie maakt daarom deel uit van het introductietraject van nieuwe werknemers. Het aantrekken van medewerkers kost over het algemeen veel geld en energie. De eerste drie maanden bij een nieuwe werkgever zijn bepalend of iemand een band krijgt met het bedrijf. Door een goed introductietraject kun je voorkomen dat iemand snel weer vertrekt en dat je opnieuw een wervingstraject moet starten. 

Met dit stappenplan leid je de VGM-voorlichting in goede banen. Inclusief voorbeeld introductieplan!

Risicomatrix

Met een risicomatrix kunt u bepalen welke ongevallen wel en welke niet onderzocht moeten worden. De risicomatrix is een hulpmiddel om de verschillende risico’s objectiever met elkaar te vergelijken. Met behulp van deze matrix bepaalt men aan de hand van de (potentiële) ernst, de schade en de frequentie van optreden in welke categorie het te onderzoeken incident zich bevindt.

Deze tabel komt uit het zakboek Analyse van ongevallen van Wim van Alphen

Deze bijlage is een erratum op de tabel uit het zakboek. 

Procesveiligheid, een apart vakgebied

We kenden al arbeidsveiligheid, industriële veiligheid en externe- en interne veiligheid. Dan is er sinds een paar jaar ineens ook procesveiligheid. Dat roept de vraag op waarom dat nodig is.

Een officiële definitie is niet bekend, maar bij procesveiligheid gaat het om de veiligheid van het omgaan met gevaarlijke stoffen in procesinstallaties. Daaronder worden ook opslagtanks gerekend. Risico’s in de procesveiligheid betreffen het ongecontroleerd vrijkomen van gevaarlijke stoffen, ook wel ‘Loss of Containment’ (LOC) genoemd. Rest de vraag waarom hiervoor een aparte term gebruikt wordt. Het is immers zo dat alle genoemde vormen van veiligheid in de eerst zin van dit artikel procesveiligheid omvatten. Dat geldt ook voor externe veiligheid voor zover de gevolgen van de LOC scenario’s zich ook ‘buiten de poort’ afspelen. Strikt genomen is een apart benaming dus niet nodig. Maar zoals uit dit artikel blijkt, is het wel heel handig.

Meldingsformulieren (bijna)ongevallen en risico

Een incident of een ongeval is een gebeurtenis waarvan we willen dat die niet voorkomt. Gebeuren deze toch, dan worden deze niet altijd gemeld. Dat is jammer, want alleen van incidenten die gemeld worden kunnen we leren. Hoe kun je medewerkers stimuleren om incidenten en gevaarlijke situaties te melden? Neem in ieder geval de drempel weg die medewerkers ervaren. Die drempel kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer de procedure en het formulier voor het melden als te omslachtig worden ervaren. In dat geval is het goed om een beknopt meldingsformulier te gebruiken. Je kunt altijd later, als daartoe noodzaak is, alsnog contact opnemen met de melder voor aanvullende gegevens. In de bijlage een voorbeeld van een uitgebreid meldingsformulier en een voorbeeld van een kort meldingsformulier.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Procesveiligheid