Managementsystemen

Afbeelding: 

Veiligheidsgedrag en leiderschap

Foto: The White House from Washington, DC (P020910PS-0266) [Public domain], via Wikimedia Commons
Dankzij veiligheidsprogramma’s is het aantal arbeidsongevallen de laatste tien jaar aanzienlijk gedaald. Een nog verdere vermindering is vooral afhankelijk van het veiligheidsgedrag van iedere individuele medewerker. De direct leidinggevende kan dit gedrag door zijn voorbeeld en bejegening van de medewerker positief beïnvloeden. Een toelichting op de rol van ‘faciliterend’ leiderschap.

De huidige veiligheidsprogramma’s hebben hun grens bereikt om een verdere daling in het aantal arbeidsongevallen te bewerkstelligen. Volgens de Arbomonitor SZW daalt het aantal ongevallen niet meer. Om verdere vermindering te bereiken dient met name het veiligheidsgedrag van de individuele medewerker beïnvloed te worden. Hierbij vervult de direct leidinggevende een sleutelrol. Door het faciliteren van de medewerker zal een significante daling van het aantal ongevallen optreden. De direct leidinggevende dient zich hiervan bewust te zijn en hierop te sturen. Onder faciliteren verstaan we hier o.a.

OHSAS 18001 arbomanagementsysteem

OHSAS 18001 is een gestandaardiseerd arbomanagementsysteem dat uitstekend geïntegreerd kan worden in de managementsystemen voor kwaliteits- en milieuzorg. Opzet en uitwerking zijn vergelijkbaar. Door de instelling van deze systemen kun je de veiligheid in je organisatie borgen. In deze bijdrage lees je over het belang van met name het arbomanagementsysteem.

Inleiding
In navolging van onderwerpen als kwaliteit en milieu is er sinds mei 1999 ook een wereldwijd geaccepteerde standaard voor een managementsysteem met arbeidsomstandigheden als onderwerp, te weten OHSAS 18001. OHSAS staat voor Occupational Health and Safety Assesment Series. Deze norm is ontwikkeld door BSI (British Standard Institution) in nauwe samenwerking met andere standaardorganisaties, certificatieorganisaties en gespecialiseerde adviesbureaus. Een actualisatie van OHSAS 18001 is in november 2007 gepubliceerd. Inmiddels wordt OHSAS 18001 in ongeveer 80 landen toegepast en zijn er meer dan 16.000 organisaties gecertificeerd. In Nederland zijn inmiddels ruim 200 bedrijven gecertificeerd (peildatum: juni 2011).
 
Doel

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Stappenplan incidentenmelding en -onderzoek

Loop in 8 heldere en overzichtelijke stappen een indicentenmelding en onderzoek door. Stap 1 tot en met 5 leiden u door de melding van een incident. Stap 6, 7 en 8 gaan in op nader onderzoek, oorzaak analyse respectievelijk preventieve maatregelen. Met de risicomatrix nader onderzoek stelt u vast of nader onderzoek uitgevoerd moet worden en wel kort of uitgebreid. De oorzaken analyse hulplijst bepaalt u de basis-oorzaken en -risico factoren.

Audits

De kwaliteit van een organisatie, een proces of een product kun je meten. Om de kwaliteit te kunnen vaststellen aan de hand van een erkende norm, moet je een audit, een onafhankelijk onderzoek, laten uitvoeren. Een audit is niet een doel op zich, maar een instrument om knelpunten op onafhankelijke wijze inzichtelijk te maken en daardoor een organisatie te verbeteren. Een beschrijving van de verschillende aspecten van een audit.
Een bedrijf streeft naar continuïteit en winstmaximalisatie om hiermee zijn bestaansrecht te garanderen. In oorsprong begint dat meestal met een idee of visie dat in een ondernemingsplan wordt uitgewerkt. Geldschieters die in een dergelijk plan kansen en mogelijkheden zien, zijn bereid om in deze organisatie te investeren. Met een financiële injectie gaat het bedrijf van start en de missie die organisatiescheppend is, wordt uitgewerkt in een visie.
 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

De bereidheid tot verandering van de veiligheidscultuur bij BRZO-bedrijven

Bedrijven met activiteiten die grote risico’s met zich mee kunnen brengen, vallen onder de regelgeving van het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO). Om tot een optimale en efficiënte beheersing van risico’s binnen dergelijke bedrijven te kunnen komen is aandacht voor de veiligheidscultuur van groot belang. Een basis voor de beleidsvorming hieromtrent is de herziening van de Europese SEVESO-II richtlijn, bedoeld voor risicovolle bedrijven binnen de Europese Unie, die de beoordeling en verbetering van veiligheidscultuur binnen het bedrijf in de nabije toekomst als een verplicht element gaat hanteren binnen het veiligheidsbeheerssysteem. Erwin Schenk heeft onderzoek gedaan in een viertal bedrijven naar de bereidheid om een cultuuromslag te maken en bestaand beleid aan te passen.

Inleiding

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Formulier Taak Risico Analyse (TRA)

TRA formulier in excel, altijd handig. En, n.a.v. de reactie, is het blanco formulier aangevuld met een risicogradatie gebaseerd op Fine and Kinney. Zowel orginele formulier als formulier met risicogradatie zijn bijgevoegd.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Risicomanagement

‘Waar gehakt wordt, vallen spaanders.’ Hoeveel spaanders er vallen en vooral of die spaanders tot schade leiden, hangt af van het risicomanagement: de wijze waarop een organisatie de risico’s gestructureerd onderkent en passende maatregelen neemt. Een toelichting op het begrip risicomanagement.

‘Waar gehakt wordt, vallen spaanders.’

Inleiding

In elk bedrijf of instelling wordt bewust of onbewust risicomanagement toegepast. Voorbeelden van risico’s die gemanaged worden, zijn bedrijfscontinuïteit, productaansprakelijkheid, arbeidsomstandigheden of projectfinanciering. De structuur waarmee de risico’s binnen bedrijven en instellingen worden beheerst, is echter niet altijd even duidelijk. Eind 2009 is er een risicomanagementnorm gepubliceerd, de ISO 31000. Met deze norm zijn de uitgangspunten van risicomanagement vastgelegd voor iedereen die gestructureerd risicomanagement wil toepassen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Veiligheidsmanagementsystemen

Wat is een veiligheidsmanagementsysteem? Een algemene inleiding op het begrip.

Inleiding

Ieder bedrijf in Nederland moet een arbobeleid voeren. Een bedrijf mag in principe zelf invulling geven aan dit beleid, zolang het maar in lijn is met de heersende wetgeving. Het kan heel praktisch zijn om dit beleid een bepaalde structuur mee te geven. Een dergelijke structuur kan een veiligheidsmanagementsysteem bieden. Een veiligheidsmanagementsysteem is dus geen wettelijke verplichting, maar kan wel een aantal wettelijk verplichte elementen bevatten.

Doelstelling van een veiligheidsmanagementsysteem

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Managementsystemen