Managementsystemen

Afbeelding: 

Van OHSAS 18001 naar ISO 45001

Eindelijk is duidelijk wanneer de langverwachte ISO-norm voor arbomanagementsystemen wordt gepubliceerd. Op 30 november 2017 is de zogenaamde ‘FDIS-versie’ gepubliceerd. FDIS staat voor ‘Final Draft International Standard’. De stemming over de acceptatie hiervan loopt tot 25 januari 2018. Uitgaande van een positieve stemming is de publicatie dan in februari/maart 2018. Op de FDIS-versie kunnen geen inhoudelijke commentaren meer worden ingediend en is, met uitzondering van eventuele tekstuele verbeteringen, dus de eindversie. In dit artikel wordt de ontwikkeling toegelicht en inzicht gegeven in het belang van ISO 45001 en belangrijke veranderingen ten opzichte van OHSAS 18001.

Waarom was er nog geen ISO-norm?

Een ISO-norm wordt alleen ontwikkeld wanneer er draagvlak is voor een dergelijke norm. Door allerlei politieke redenen ontbrak dit draagvlak. De ILO (International Labour Organization) was bijvoorbeeld een tegenstander omdat deze een eigen standaard heeft voor arbomanagement. Bij werkgeversorganisaties was er de angst dat een ISO-norm zou leiden tot verplichte certificatie. Vakbonden waren bang dat een ISO-norm door het bedrijfsleven zou worden gebruikt om af te komen van harde prestatie-eisen. Omdat er bij individuele bedrijven wel behoefte was aan een norm voor een arbomanagementsysteem is de OHSAS 18001 ontwikkeld, deze is door een aantal Nationale normalisatie-instituten als nationale norm geaccepteerd. De wereldwijd brede toepassing van OHSAS 18001 heeft er toe geleid dat het draagvlak voor een ISO-norm er nu wel is.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Project Risico Inventarisatie en Evaluatie PRIE

Door in de voorbereiding stil te staan bij die specifieke risico’s kunnen kosten, vertraging en incidenten voorkomen worden. Deze tool helpt bij vastleggen van risico’s en beheersmaatregelen. 

Lees ook http://www.arbeidsveiligheid.net/veiligheidsartikelen/rol-veiligheidskundige-voortraject

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Rol veiligheidskundige in voortraject

Veiligheidskundige ondersteuning bij offertes en aanbestedingen is voor veel bedrijven niet rendabel. De veiligheidskundige zal een andere rol moeten vervullen.

Hoe vaak komt het niet voor? Bij het opstarten van de uitvoering blijkt de situatie toch net anders dan bedacht. De maatregelen om winkels bereikbaar te houden leveren bij het asfalteren bizarre situaties op met fietsers die tussen de asfaltset doorfietsen. Of grondwerkers ruiken een vreemde geur en het werk wordt stilgelegd om onderzoek te plegen. Of − en dat gebeurt gelukkig een stuk minder vaak − een kraan valt bovenop huizen bij het plaatsen van brugdelen, zoals in Alphen aan den Rijn op 3 augustus 2015.

Alle drie de voorbeelden hebben alles te maken met het inventariseren van risico’s in de voorbereidingsfase.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Schade verhalen op een werknemer

Werknemers maken fouten, soms ook door onachtzaamheid. Maar schade op hen verhalen is een moeizaam verhaal.
Waar gehakt wordt vallen spaanders. Dat gaat zeker ook op voor de werkvloer. Werknemers maken fouten; soms buiten hun schuld, maar soms ook door onachtzaamheid. In de praktijk wordt de ontstane schade soms op de werknemer verhaald. Denk maar aan het eigen risico bij schade aan de bedrijfsauto. Maar mag dat zomaar? En hoever gaat de aansprakelijkheid van de werknemer jegens de werkgever?

Werknemersaansprakelijkheid (artikel 7:661 Burgerlijk Wetboek)

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Welke eisen stelt OHSAS 18001 aan risicobeheersing?

De OHSAS 18001 norm stelt aanvullende eisen aan risicoherkenning en -beheersing
De OHSAS 18001 norm (Occupational Health and Safety Assessment Series) stelt aanvullende eisen aan risicoherkenning en -beheersing. In dit artikel gaan we op die eisen in.

Op basis van de OHSAS 18001 (straks ISO 45001) moeten organisaties de wettelijke eisen rond gevaren en risico’s identificeren, passende maatregelen nemen en zelf beoordelen of deze ook daadwerkelijk worden nageleefd. Deze eisen staan in de norm los van de identificatie van gevaren en evaluatie van risico’s, en zijn in afzonderlijke normparagrafen opgenomen.

Een bedrijf kan er wel voor kiezen - en dit gebeurt ook vaak in de praktijk - om bij de identificatie van gevaren en evaluatie van risico’s direct de geldende wet- en regelgeving te betrekken. In dat geval moet de methode zo zijn dat wanneer er niet aan de eisen wordt voldaan, het risico zo groot uitvalt dat er actie op volgt. Anders wordt niet voldaan aan de eisen die OHSAS 18001 stelt aan het voldoen aan de wet- en regelgeving. 

Aansprakelijkheid voor of door een collega

Volgens de wet kan bijna iedereen elkaar aansprakelijk stellen voor schade.
Waar gehakt wordt vallen spaanders. Dat spreekwoord gaat zeker ook op voor de werkvloer. Niet zelden lopen, bij arbeidsongevallen, meerdere werknemers schade op. Vaak ook is die schade te wijten aan de fout of nalatigheid van één van hen. De vraag is hoe de verhoudingen dan liggen. Zijn collega's aansprakelijk voor de schade die zij toebrengen aan hun collega's?

Werkgeversaansprakelijkheid (7:658 Burgerlijk Wetboek, BW)

Bij bedrijfsongevallen kunnen partijen vele hoedanigheden hebben. Dat leidt nogal eens tot verwarring. Meestal zullen de partijen bij een bedrijfsongeval natuurlijk elkaars werkgever en werknemer zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de slagersknecht die, bij het uitbenen, zijn vinger eraf snijdt. Deze zal er over het algemeen voor kiezen om de slager aansprakelijk te stellen voor zijn schade.

Aansprakelijkheid voor schade aan collega's

Het kan echter ook zo zijn dat één slagersknecht het vlees vasthoudt en een ander snijdt. Als de vinger van de collega die het vlees vasthoudt daarbij verloren gaat, dan hebben we niet te maken met een werkgever en een werknemer maar met twee werknemers onderling. Moet en kan het slachtoffer in dat geval zijn collega aanspreken?

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

VCA, de kritische succesfactoren bij invoering

Het hebben van een VCA-certificaat heeft twee belangrijke voordelen voor een organisatie. Enerzijds gaat het aantal arbeidsongevallen omlaag en anderzijds biedt het betere kansen om opdrachten binnen te halen. Dit is te zien bij de bedrijven die in de afgelopen jaren zijn overgegaan tot het invoeren van VCA. Voor het succesvol invoeren zijn een aantal kritische succesfactoren aan te wijzen, die in dit artikel de revue passeren. Door bij de invoering van VCA hiervoor aandacht te hebben, voorkom je als ondernemer dat je aan de slag gaat met een systeem waarvan je denkt: ‘Wat moet ik er mee, wat levert het me eigenlijk op?’

Inleiding
Veel technische bedrijven in de bouw- en installatiewereld hebben een VCA-certificaat, maar er zijn er ook nog veel die nog niet zo ver zijn. Zij twijfelen over het nut en de noodzaak van zo’n certificaat. ‘Het is veel werk en nog meer administratie’, zo horen ze van collega-bedrijven. En dat houdt ze tegen. Maar klopt dat beeld eigenlijk wel?
Vooraf een opmerking over de noodzaak: je kunt als bedrijf ook veilig werken zonder een VCA-certificaat. Nu zullen er vast consultants in de arbowereld zijn die het hiermee niet eens zijn. Zij zijn van mening dat veiligheid alleen te waarborgen is door uitgebreide procedures, voorschriften en formulieren. Maar echt, het kan ook zonder, zoals zoveel ondernemers dagelijks doen. Het enige lastige is dan: hoe laat ik aan anderen zien dat ik veilig werken wel degelijk serieus neem?

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Veiligheidsrondes, zinvol of zinloos?

Een methode om een goede algemene indruk te krijgen van de manier waarop de medewerkers op de werkvloer omgaan met veiligheid, is het maken van een veiligheidsronde. Die zijn nuttig, mits op de juiste manier en met de juiste motivatie ingezet.

Wat is een veiligheidsronde?
Er is geen exacte omschrijving van een veiligheidsronde voor handen. Een veiligheidsronde is een instrument waar ieder bedrijf zijn eigen invulling aan geeft. In veel sectoren en branches is de veiligheidsronde één van de middelen om veiliger werken te bevorderen. Kort omschreven is het een inspectieronde over het terrein of werkplek door een medewerker die tijdens deze ronde vooral let op de veiligheid, op veilige werkomstandigheden en op een veilige manier van werken. Afhankelijk van de doelstellingen van het management en het beheerssysteem, kunnen bijvoorbeeld ook kwaliteit en security aan bod komen tijdens een veiligheidsronde. Er zijn diverse veiligheidsbeheerssystemen die voorschrijven en stimuleren dat veiligheidsrondes regelmatig worden gehouden.

Pagina's

Abonneren op RSS - Managementsystemen