Managementsystemen

Afbeelding: 

Toetsen procesgang van de RI&E

Bij het toetsen van de RI&E dient uiteraard gekeken te worden naar de procesgang van de RI&E, de gebruikte methode, de representativiteit van de antwoorden en dergelijke. Deze zaken staan in de bijlage genoemd. Gebruik deze checklist toetsen proces plan van aanpak (RI&E).

 

 

Bekijk ook:

Checklist onderwerpen in de RI&E

Aandachtspuntenlijst RI&E

Toetsen van de RI&E

 

Formulier Taak Risico Analyse (TRA)

Gevaren in kaart brengen met een TRA

Het hebben van een RI&E is een vereiste uit de arbowet. Hierin wil je als bedrijf dat de meest voorkomende risico’s zijn onderkend samen met de maatregelen die mensen moeten nemen om deze risico’s te mitigeren. Maar wat als een bedrijf wordt geconfronteerd met activiteiten buiten de 'normale' business?

De TRA is een belangrijke methodiek om ook deze risico’s te onderkennen en te beheersen. Het is daarmee een aanvulling op de 'algemene' bedrijfs-RIE en vaak een verdieping op de Functie RIE waarbij de TRA zich toespitst op specifiek uit te voeren taken (TAAK-Risico-Analyse).

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Audits op afstand

Audits op afstand mogen onder voorwaarden
Met remote auditing kan een systeem, proces of product op afstand worden doorgelicht of geschouwd. Over het algemeen vindt een audit op locatie zelf plaats. Het coronavirus en alle overheidsmaatregelen die daarbij horen, maken het niet (helemaal) mogelijk om 'on the job' een audit uit te kunnen voeren. Beeldbellen helpt.

 

Wat is remote auditing?

Het woord audit kan in het Nederlands het beste worden vertaald in ‘doorlichting’ of ‘schouwing’. Remote auditing is dus het uitvoeren van een doorlichting of schouwing op afstand.

Er zijn echter wel voorwaarden verbonden aan zo’n audit. Dit artikel gaat in op de voorwaarden, voorbereiding en de voor- en nadelen van deze methode van auditen en vertelt eveneens kort hoe certificatie-instellingen hiermee omgaan.

 

Voorwaarden

Er is wel een aantal voorwaarden om op een goede en effectieve manier een remote audit te kunnen uitvoeren. Zo moet er een betrouwbare, stabiele en veilige internetverbinding tot stand worden gebracht tussen de auditor en auditee. Hiermee kan op afstand relevante documenten worden ingezien of gedeeld.

Audits, een krachtig instrument om kwaliteit te meten

Een audit is een instrument om de kwaliteit van de organisatie te meten. Hoe werkt dit instrument?
De kwaliteit van een organisatie, een proces of een product kun je meten. Om de kwaliteit te kunnen vaststellen aan de hand van een erkende norm, moet je een audit, een onafhankelijk onderzoek, laten uitvoeren. Een audit is niet een doel op zich, maar een instrument om knelpunten op onafhankelijke wijze inzichtelijk te maken en daardoor een organisatie te verbeteren. Een beschrijving van de verschillende aspecten van een audit.
 
Een bedrijf streeft naar continuïteit en winstmaximalisatie om hiermee zijn bestaansrecht te garanderen. In oorsprong begint dat meestal met een idee of visie dat in een ondernemingsplan wordt uitgewerkt.
 
Er wordt geïnvesteerd in productiefactoren, zoals natuur, arbeid en kapitaal. Processen, zoals het primaire proces en management- en ondersteunende processen, worden beschreven en ingericht. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden vastgesteld. 
 
Continuïteit bereik je meestal als je kwaliteit levert en aan de gestelde eisen en vanzelfsprekende behoefte van de klant voldoet. Winstmaximalisatie bereik je als je je bedrijfsprocessen beheerst en wat je produceert of levert in één keer goed doet.
 

Kanttekeningen bij het gebruik van het bowtiemodel

Bowtiemodel (of vlinderdas) is een risicomanagement tool
Het bowtie- of vlinderdasmodel wordt in veel sectoren (verschillend) gebruikt: van de industrie, ziekenhuizen tot de brandweer en zowel binnen Safety (Veiligheid) als Security (Beveiliging). Hoe en wanneer gebruik je het bowtiemodel?

 

Wat is een bowtie

De eenvoudigste vorm van de bowtie kent drie elementen waarin centraal een kritieke (ongewenste) gebeurtenis staat. Links daarvan staan de (mogelijke) oorzaken/dreigingen en rechts de (mogelijke) effecten. Onderstaande figuur verklaart meteen ook de naam van het model.

 

Waar komt de bowtie vandaan?

Volgens De Ruijter en Guldenmund (2016) zijn er vier bronnen onder de bowtie: Foutenboom analyse (FBA), Gebeurtenissenboom analyse (GBA), Oorzaak en Gevolg Diagrammen en het barrière denken.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

7 competenties van leidinggeven tot veilig gedrag

Ons DNA is al sinds de prehistorie hetzelfde, alleen de gevaren zijn anders
De eerstelijns leidinggevende is misschien wel de belangrijkste beïnvloeder van het gedrag van de medewerker. Deze manager vervult een sleutelrol in het bevorderen van veilig gedrag in de organisatie. Zeven competenties zijn hiertoe van belang. Juni Daalmans somt ze op.

Strikt genomen is de mens kampioen in overleven. Door de eeuwen heen is het hem gelukt om in wisselende omstandigheden het leven door te geven.

Desondanks zijn er twee bijzonderheden die ons nopen om serieus na te denken over onze veiligheid. Enerzijds is dat de enorme toename van de ernst en het aantal gevaren. Er zit meer 'energie' in de risico’s, waardoor we meer moeite moeten doen om die te beheersen. Anderzijds is dat de veranderende houding van de maatschappij. We accepteren (in de westerse wereld) niet langer dat iemand gewond raakt of overlijdt tijdens het werk.

Aangezien het gedrag van de mens een belangrijke veroorzaker is van onveilige situaties, vraagt dit om een aanpak die hem veilig doet werken.

 

Hoe ontstaat gedrag?

Het gedrag van de mens komt tot stand door een samenspel van drie belangrijke factoren.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Fotoverslag HSSE rondgang

Fotoverslag/checklist HSSE rondgang

Worden de veiligheidseisen goed of fout toegepast op het gebied van Health, Safety, Security and Environment (HSSE), oftwel gezondheid, veiligheid, beveiliging en milieu? Deze checklist is een makkelijk instrument bij een rondgang. Maak een foto van wat goed en niet goed is, laadt die in het formulier, geef een toelichting en doe aanbevelingen. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Duurzame inzetbaarheid met het Huis van Werkvermogen

Sta op de trap van het Huis van Werkvermogen naar een gezond pensioen
Je hoort veel over het Huis van Werkvermogen. Dit altijd in relatie tot het beladen en voor sommigen een modeterm: duurzame inzetbaarheid. Maar kan het Huis van Werkvermogen ook wat betekenen voor de werkpraktijk van de veiligheidskundige? Arbeid- en organisatiedeskundige en tevens veiligheidskundige Erwin Napjus neemt je mee in het werken met deze methode. Want de veiligheidskundige is natuurlijk belangrijk voor werkbaar werk (duurzame inzetbaarheid).

Werken aan een gezond fundament

Als inleiding begin ik even met een korte opfrisser: wat is duurzame inzetbaarheid en wat betekent het Huis van Werkvermogen.

Een gangbare definitie voor duurzame inzetbaarheid luidt:

"Duurzame inzetbaarheid houdt in dat werkenden niet alleen hier en nu inzetbaar zijn, maar dat ze ook op de langere termijn kunnen en willen blijven werken." 

 

Met andere woorden, wil je inzetbaar zijn, dan dient het werkvermogen op orde te zijn. Het werkvermogen geeft aan in welke mate een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om zijn huidig werk uit te voeren.

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Intervisie: (verplicht) leren van elkaar

Intervisie: leren van elkaar
Intervisie of ICT – InterCollegialeToetsing- is een werkwijze waarmee collega’s van elkaar kunnen leren. Leren is namelijk niet klaar als je een opleiding hebt afgerond, het echte leren begint pas als je daadwerkelijk de werkvloer opgaat en je moet toepassen wat je tijdens de opleiding hebt aangeleerd. Dan blijkt het vaak niet zo te lopen als je graag zou zien en voel je je misschien onzeker over wat de juiste aanpak is. Iedere veiligheidskundige die zich wil laten certificeren en gecertificeerd wil blijven is verplicht aan te tonen dat hij of zij aan ICT-sessies deelneemt. Verplicht?

Ja, en niet alleen aanwezig zijn, je zult zelf met regelmaat een onderwerp in de groep moeten inbrengen. Maar is het dan alleen zinnig voor de kleine groep (gecertificeerde) veiligheidskundigen? Zeker niet!

Ieder vakpersoon, elk team van collega’s, iedereen die scherp wil blijven bij waar hij of zij mee bezig is, kan profijt hebben van intervisie. In dit artikel wordt uitgelegd wat het is, hoe je het organiseert en welke methoden je tijdens de intervisiebijeenkomst kunt hanteren.

Veiligheid en milieu: strijdig, overlappend, complementair of juist elkaar versterkend

Regels voor arbo en milieu gaan goed samen
Als een bedrijf oog heeft voor zowel de veiligheid als het milieu kan er veel winst geboekt worden rond het opzetten van de beleidsstukken. Veel zaken zijn zo gelijkluidend dat binnen de organisatie qua beleid en spelregels hetzelfde geldt.

In dit artikel komen verschillende zaken aan de orde waarbij er een positieve synergie kan bestaan tussen de zorg voor veilige werkomstandigheden en milieuzorg.

Achtereenvolgens worden beschreven:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Managementsystemen