Managementsystemen

Afbeelding: 

Duurzame inzetbaarheid met het Huis van Werkvermogen

Sta op de trap van het Huis van Werkvermogen naar een gezond pensioen
Je hoort veel over het Huis van Werkvermogen. Dit altijd in relatie tot het beladen en voor sommigen een modeterm: duurzame inzetbaarheid. Maar kan het Huis van Werkvermogen ook wat betekenen voor de werkpraktijk van de veiligheidskundige? Arbeid- en organisatiedeskundige en tevens veiligheidskundige Erwin Napjus neemt je mee in het werken met deze methode. Want de veiligheidskundige is natuurlijk belangrijk voor werkbaar werk (duurzame inzetbaarheid).

Werken aan een gezond fundament

Als inleiding begin ik even met een korte opfrisser: wat is duurzame inzetbaarheid en wat betekent het Huis van Werkvermogen.

Een gangbare definitie voor duurzame inzetbaarheid luidt:

"Duurzame inzetbaarheid houdt in dat werkenden niet alleen hier en nu inzetbaar zijn, maar dat ze ook op de langere termijn kunnen en willen blijven werken." 

 

Met andere woorden, wil je inzetbaar zijn, dan dient het werkvermogen op orde te zijn. Het werkvermogen geeft aan in welke mate een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om zijn huidig werk uit te voeren.

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Intervisie: (verplicht) leren van elkaar

Intervisie: leren van elkaar
Intervisie of ICT – InterCollegialeToetsing- is een werkwijze waarmee collega’s van elkaar kunnen leren. Leren is namelijk niet klaar als je een opleiding hebt afgerond, het echte leren begint pas als je daadwerkelijk de werkvloer opgaat en je moet toepassen wat je tijdens de opleiding hebt aangeleerd. Dan blijkt het vaak niet zo te lopen als je graag zou zien en voel je je misschien onzeker over wat de juiste aanpak is. Iedere veiligheidskundige die zich wil laten certificeren en gecertificeerd wil blijven is verplicht aan te tonen dat hij of zij aan ICT-sessies deelneemt. Verplicht?

Ja, en niet alleen aanwezig zijn, je zult zelf met regelmaat een onderwerp in de groep moeten inbrengen. Maar is het dan alleen zinnig voor de kleine groep (gecertificeerde) veiligheidskundigen? Zeker niet!

Ieder vakpersoon, elk team van collega’s, iedereen die scherp wil blijven bij waar hij of zij mee bezig is, kan profijt hebben van intervisie. In dit artikel wordt uitgelegd wat het is, hoe je het organiseert en welke methoden je tijdens de intervisiebijeenkomst kunt hanteren.

Veiligheid en milieu: strijdig, overlappend, complementair of juist elkaar versterkend

Regels voor arbo en milieu gaan goed samen
Als een bedrijf oog heeft voor zowel de veiligheid als het milieu kan er veel winst geboekt worden rond het opzetten van de beleidsstukken. Veel zaken zijn zo gelijkluidend dat binnen de organisatie qua beleid en spelregels hetzelfde geldt.

In dit artikel komen verschillende zaken aan de orde waarbij er een positieve synergie kan bestaan tussen de zorg voor veilige werkomstandigheden en milieuzorg.

Achtereenvolgens worden beschreven:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Van OHSAS 18001 naar ISO 45001

Eindelijk is duidelijk wanneer de langverwachte ISO-norm voor arbomanagementsystemen wordt gepubliceerd. Op 30 november 2017 is de zogenaamde ‘FDIS-versie’ gepubliceerd. FDIS staat voor ‘Final Draft International Standard’. De stemming over de acceptatie hiervan loopt tot 25 januari 2018. Uitgaande van een positieve stemming is de publicatie dan in februari/maart 2018. Op de FDIS-versie kunnen geen inhoudelijke commentaren meer worden ingediend en is, met uitzondering van eventuele tekstuele verbeteringen, dus de eindversie. In dit artikel wordt de ontwikkeling toegelicht en inzicht gegeven in het belang van ISO 45001 en belangrijke veranderingen ten opzichte van OHSAS 18001.

Waarom was er nog geen ISO-norm?

Een ISO-norm wordt alleen ontwikkeld wanneer er draagvlak is voor een dergelijke norm. Door allerlei politieke redenen ontbrak dit draagvlak. De ILO (International Labour Organization) was bijvoorbeeld een tegenstander omdat deze een eigen standaard heeft voor arbomanagement. Bij werkgeversorganisaties was er de angst dat een ISO-norm zou leiden tot verplichte certificatie. Vakbonden waren bang dat een ISO-norm door het bedrijfsleven zou worden gebruikt om af te komen van harde prestatie-eisen. Omdat er bij individuele bedrijven wel behoefte was aan een norm voor een arbomanagementsysteem is de OHSAS 18001 ontwikkeld, deze is door een aantal Nationale normalisatie-instituten als nationale norm geaccepteerd. De wereldwijd brede toepassing van OHSAS 18001 heeft er toe geleid dat het draagvlak voor een ISO-norm er nu wel is.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Project Risico Inventarisatie en Evaluatie PRIE

Door in de voorbereiding stil te staan bij die specifieke risico’s kunnen kosten, vertraging en incidenten voorkomen worden. Deze tool helpt bij vastleggen van risico’s en beheersmaatregelen. 

Lees ook http://www.arbeidsveiligheid.net/veiligheidsartikelen/rol-veiligheidskundige-voortraject

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Rol veiligheidskundige in voortraject

Veiligheidskundige ondersteuning bij offertes en aanbestedingen is voor veel bedrijven niet rendabel. De veiligheidskundige zal een andere rol moeten vervullen.

Hoe vaak komt het niet voor? Bij het opstarten van de uitvoering blijkt de situatie toch net anders dan bedacht. De maatregelen om winkels bereikbaar te houden leveren bij het asfalteren bizarre situaties op met fietsers die tussen de asfaltset doorfietsen. Of grondwerkers ruiken een vreemde geur en het werk wordt stilgelegd om onderzoek te plegen. Of − en dat gebeurt gelukkig een stuk minder vaak − een kraan valt bovenop huizen bij het plaatsen van brugdelen, zoals in Alphen aan den Rijn op 3 augustus 2015.

Alle drie de voorbeelden hebben alles te maken met het inventariseren van risico’s in de voorbereidingsfase.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Schade verhalen op een werknemer

Werknemers maken fouten, soms ook door onachtzaamheid. Maar schade op hen verhalen is een moeizaam verhaal.
Waar gehakt wordt vallen spaanders. Dat gaat zeker ook op voor de werkvloer. Werknemers maken fouten; soms buiten hun schuld, maar soms ook door onachtzaamheid. In de praktijk wordt de ontstane schade soms op de werknemer verhaald. Denk maar aan het eigen risico bij schade aan de bedrijfsauto. Maar mag dat zomaar? En hoever gaat de aansprakelijkheid van de werknemer jegens de werkgever?

Werknemersaansprakelijkheid (artikel 7:661 Burgerlijk Wetboek)

Welke eisen stelt OHSAS 18001 aan risicobeheersing?

De OHSAS 18001 norm stelt aanvullende eisen aan risicoherkenning en -beheersing
De OHSAS 18001 norm (Occupational Health and Safety Assessment Series) stelt aanvullende eisen aan risicoherkenning en -beheersing. In dit artikel gaan we op die eisen in.

Op basis van de OHSAS 18001 (straks ISO 45001) moeten organisaties de wettelijke eisen rond gevaren en risico’s identificeren, passende maatregelen nemen en zelf beoordelen of deze ook daadwerkelijk worden nageleefd. Deze eisen staan in de norm los van de identificatie van gevaren en evaluatie van risico’s, en zijn in afzonderlijke normparagrafen opgenomen.

Een bedrijf kan er wel voor kiezen - en dit gebeurt ook vaak in de praktijk - om bij de identificatie van gevaren en evaluatie van risico’s direct de geldende wet- en regelgeving te betrekken. In dat geval moet de methode zo zijn dat wanneer er niet aan de eisen wordt voldaan, het risico zo groot uitvalt dat er actie op volgt. Anders wordt niet voldaan aan de eisen die OHSAS 18001 stelt aan het voldoen aan de wet- en regelgeving. 

Aansprakelijkheid voor of door een collega

Volgens de wet kan bijna iedereen elkaar aansprakelijk stellen voor schade.
Waar gehakt wordt vallen spaanders. Dat spreekwoord gaat zeker ook op voor de werkvloer. Niet zelden lopen, bij arbeidsongevallen, meerdere werknemers schade op. Vaak ook is die schade te wijten aan de fout of nalatigheid van één van hen. De vraag is hoe de verhoudingen dan liggen. Zijn collega's aansprakelijk voor de schade die zij toebrengen aan hun collega's?

Werkgeversaansprakelijkheid (7:658 Burgerlijk Wetboek, BW)

Bij bedrijfsongevallen kunnen partijen vele hoedanigheden hebben. Dat leidt nogal eens tot verwarring. Meestal zullen de partijen bij een bedrijfsongeval natuurlijk elkaars werkgever en werknemer zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de slagersknecht die, bij het uitbenen, zijn vinger eraf snijdt. Deze zal er over het algemeen voor kiezen om de slager aansprakelijk te stellen voor zijn schade.

Aansprakelijkheid voor schade aan collega's

Het kan echter ook zo zijn dat één slagersknecht het vlees vasthoudt en een ander snijdt. Als de vinger van de collega die het vlees vasthoudt daarbij verloren gaat, dan hebben we niet te maken met een werkgever en een werknemer maar met twee werknemers onderling. Moet en kan het slachtoffer in dat geval zijn collega aanspreken?

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Managementsystemen