Managementsystemen

Afbeelding: 

7 competenties van leidinggeven tot veilig gedrag

Ons DNA is al sinds de prehistorie hetzelfde, alleen de gevaren zijn anders
De eerstelijns leidinggevende is misschien wel de belangrijkste beïnvloeder van het gedrag van de medewerker. Deze manager vervult een sleutelrol in het bevorderen van veilig gedrag in de organisatie. Zeven competenties zijn hiertoe van belang. Juni Daalmans somt ze op.

Strikt genomen is de mens kampioen in overleven. Door de eeuwen heen is het hem gelukt om in wisselende omstandigheden het leven door te geven.

Desondanks zijn er twee bijzonderheden die ons nopen om serieus na te denken over onze veiligheid. Enerzijds is dat de enorme toename van de ernst en het aantal gevaren. Er zit meer 'energie' in de risico’s, waardoor we meer moeite moeten doen om die te beheersen. Anderzijds is dat de veranderende houding van de maatschappij. We accepteren (in de westerse wereld) niet langer dat iemand gewond raakt of overlijdt tijdens het werk.

Aangezien het gedrag van de mens een belangrijke veroorzaker is van onveilige situaties, vraagt dit om een aanpak die hem veilig doet werken.

 

Hoe ontstaat gedrag?

Het gedrag van de mens komt tot stand door een samenspel van drie belangrijke factoren.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Zinvolle inspecties van de werkomgeving

Inspecties dragen bij aan de veiligheid als je ze maar slim inzet.
Als in- en extern auditor beoordeelt Giljam van Vliet regelmatig de door bedrijven uitgevoerde inspecties van de werkomgeving (werkplekinspecties en observatierondes). "Helaas blijkt hierbij vaak dat de uitgevoerde inspecties weinig opleveren en maar zeer beperkt bijdragen aan het verbeteren van de arbeidsveiligheid en de veiligheidscultuur binnen het bedrijf. Jammer, want met een iets andere mindset van de uitvoerenden en een iets andere invulling van de inspecties kunnen deze een nuttige bijdrage gaan leveren aan het verbeterproces." Hoe buig je dit om?

Soorten inspecties

Inspecties van de werkomgeving en observatierondes worden vaak uitgevoerd in het kader van een certificatienorm zoals de VCA of de NEN Veiligheidsladder, maar ook steeds vaker als onderdeel van een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Bij deze laatste vorm van inspecties gaat het veelal dan om gezamenlijk uit te voeren inspecties of veiligheidsrondes.

Werkplekinspecties vanuit de VCA richten zich bij veel bedrijven vooral op de werkomgeving, de BHV-organisatie, het gebruik van arbeidsmiddelen en PBM en een beperkt aantal specifieke risico’s.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Fotoverslag HSSE rondgang

Fotoverslag/checklist HSSE rondgang

Worden de veiligheidseisen goed of fout toegepast op het gebied van Health, Safety, Security and Environment (HSSE), oftwel gezondheid, veiligheid, beveiliging en milieu? Deze checklist is een makkelijk instrument bij een rondgang. Maak een foto van wat goed en niet goed is, laadt die in het formulier, geef een toelichting en doe aanbevelingen. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Duurzame inzetbaarheid met het Huis van Werkvermogen

Sta op de trap van het Huis van Werkvermogen naar een gezond pensioen
Je hoort veel over het Huis van Werkvermogen. Dit altijd in relatie tot het beladen en voor sommigen een modeterm: duurzame inzetbaarheid. Maar kan het Huis van Werkvermogen ook wat betekenen voor de werkpraktijk van de veiligheidskundige? Arbeid- en organisatiedeskundige en tevens veiligheidskundige Erwin Napjus neemt je mee in het werken met deze methode. Want de veiligheidskundige is natuurlijk belangrijk voor werkbaar werk (duurzame inzetbaarheid).

Werken aan een gezond fundament

Als inleiding begin ik even met een korte opfrisser: wat is duurzame inzetbaarheid en wat betekent het Huis van Werkvermogen.

Een gangbare definitie voor duurzame inzetbaarheid luidt:

"Duurzame inzetbaarheid houdt in dat werkenden niet alleen hier en nu inzetbaar zijn, maar dat ze ook op de langere termijn kunnen en willen blijven werken." 

 

Met andere woorden, wil je inzetbaar zijn, dan dient het werkvermogen op orde te zijn. Het werkvermogen geeft aan in welke mate een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om zijn huidig werk uit te voeren.

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Intervisie: (verplicht) leren van elkaar

Intervisie: leren van elkaar
Intervisie of ICT – InterCollegialeToetsing- is een werkwijze waarmee collega’s van elkaar kunnen leren. Leren is namelijk niet klaar als je een opleiding hebt afgerond, het echte leren begint pas als je daadwerkelijk de werkvloer opgaat en je moet toepassen wat je tijdens de opleiding hebt aangeleerd. Dan blijkt het vaak niet zo te lopen als je graag zou zien en voel je je misschien onzeker over wat de juiste aanpak is. Iedere veiligheidskundige die zich wil laten certificeren en gecertificeerd wil blijven is verplicht aan te tonen dat hij of zij aan ICT-sessies deelneemt. Verplicht?

Ja, en niet alleen aanwezig zijn, je zult zelf met regelmaat een onderwerp in de groep moeten inbrengen. Maar is het dan alleen zinnig voor de kleine groep (gecertificeerde) veiligheidskundigen? Zeker niet!

Ieder vakpersoon, elk team van collega’s, iedereen die scherp wil blijven bij waar hij of zij mee bezig is, kan profijt hebben van intervisie. In dit artikel wordt uitgelegd wat het is, hoe je het organiseert en welke methoden je tijdens de intervisiebijeenkomst kunt hanteren.

Veiligheid en milieu: strijdig, overlappend, complementair of juist elkaar versterkend

Regels voor arbo en milieu gaan goed samen
Als een bedrijf oog heeft voor zowel de veiligheid als het milieu kan er veel winst geboekt worden rond het opzetten van de beleidsstukken. Veel zaken zijn zo gelijkluidend dat binnen de organisatie qua beleid en spelregels hetzelfde geldt.

In dit artikel komen verschillende zaken aan de orde waarbij er een positieve synergie kan bestaan tussen de zorg voor veilige werkomstandigheden en milieuzorg.

Achtereenvolgens worden beschreven:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Van OHSAS 18001 naar ISO 45001

Eindelijk is duidelijk wanneer de langverwachte ISO-norm voor arbomanagementsystemen wordt gepubliceerd. Op 30 november 2017 is de zogenaamde ‘FDIS-versie’ gepubliceerd. FDIS staat voor ‘Final Draft International Standard’. De stemming over de acceptatie hiervan loopt tot 25 januari 2018. Uitgaande van een positieve stemming is de publicatie dan in februari/maart 2018. Op de FDIS-versie kunnen geen inhoudelijke commentaren meer worden ingediend en is, met uitzondering van eventuele tekstuele verbeteringen, dus de eindversie. In dit artikel wordt de ontwikkeling toegelicht en inzicht gegeven in het belang van ISO 45001 en belangrijke veranderingen ten opzichte van OHSAS 18001.

Waarom was er nog geen ISO-norm?

Een ISO-norm wordt alleen ontwikkeld wanneer er draagvlak is voor een dergelijke norm. Door allerlei politieke redenen ontbrak dit draagvlak. De ILO (International Labour Organization) was bijvoorbeeld een tegenstander omdat deze een eigen standaard heeft voor arbomanagement. Bij werkgeversorganisaties was er de angst dat een ISO-norm zou leiden tot verplichte certificatie. Vakbonden waren bang dat een ISO-norm door het bedrijfsleven zou worden gebruikt om af te komen van harde prestatie-eisen. Omdat er bij individuele bedrijven wel behoefte was aan een norm voor een arbomanagementsysteem is de OHSAS 18001 ontwikkeld, deze is door een aantal Nationale normalisatie-instituten als nationale norm geaccepteerd. De wereldwijd brede toepassing van OHSAS 18001 heeft er toe geleid dat het draagvlak voor een ISO-norm er nu wel is.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Project Risico Inventarisatie en Evaluatie PRIE

Door in de voorbereiding stil te staan bij die specifieke risico’s kunnen kosten, vertraging en incidenten voorkomen worden. Deze tool helpt bij vastleggen van risico’s en beheersmaatregelen. 

Lees ook http://www.arbeidsveiligheid.net/veiligheidsartikelen/rol-veiligheidskundige-voortraject

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Rol veiligheidskundige in voortraject

Veiligheidskundige ondersteuning bij offertes en aanbestedingen is voor veel bedrijven niet rendabel. De veiligheidskundige zal een andere rol moeten vervullen.

Hoe vaak komt het niet voor? Bij het opstarten van de uitvoering blijkt de situatie toch net anders dan bedacht. De maatregelen om winkels bereikbaar te houden leveren bij het asfalteren bizarre situaties op met fietsers die tussen de asfaltset doorfietsen. Of grondwerkers ruiken een vreemde geur en het werk wordt stilgelegd om onderzoek te plegen. Of − en dat gebeurt gelukkig een stuk minder vaak − een kraan valt bovenop huizen bij het plaatsen van brugdelen, zoals in Alphen aan den Rijn op 3 augustus 2015.

Alle drie de voorbeelden hebben alles te maken met het inventariseren van risico’s in de voorbereidingsfase.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Managementsystemen