Gevaarlijke stoffen

Afbeelding: 

Stappenplan inventarisatie asbestrisico

Broodjes asbest?

Enige tijd terug was er opeens enige onrust over het broodje asbest. Een partij brood was vernietigd omdat er op het brood asbestvezels aangetroffen waren. Als er al zichtbare asbestverontreiniging op het brood voorkomt, dan kunnen ook veel onzichtbare vezels in de lucht vrijkomen. En in dat geval lopen de werknemers risico op inademen van fijne asbestdeeltjes. Dit kan leiden tot asbestkanker. In dit geval was de bron de asbest die als isolatiemateriaal verwerkt was in oude ovens.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Risico’s van autogeen lassen en snijden

Bij autogeen lassen en snijden worden brandbare gassen in combinatie met lucht of zuurstof gebruikt. De risico’s daarvan zijn zeer divers. Wat zijn de risico’s en wat kun je doen om deze te voorkomen en/of te verkleinen?

Bij autogeen lassen wordt gebruik gemaakt van gassen, veelal acetyleen en zuurstof. Opslag van deze gassen gebeurt in gascilinders. De kleurcodering van gasflessen is vastgelegd in de norm NEN EN 1089-3 Verplaatsbare gasflessen – identificatie van gasflessen/kleurcoderingen.

Etikettering
Het etiket geeft de verplichte informatie over de inhoud van de gascilinder. De opmaak van het etiket kan per fabrikant verschillen, de tekst en symbolen moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften (zie figuur 1).


Figuur 1. Etiket gascilinder

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Top 10 manieren om virussen en bacteriën te verspreiden

Er heerst weer een griepepidemie in Nederland. Ten tijde van de pandemie van enkele jaren geleden leidde dat tot verregaande maatregelen, zoals aanschaf van handalcohol en mondmaskers. Maar de belangrijkste maatregel was goede persoonlijke hygiëne. Wellicht een goed moment om medewerkers weer te wijzen op het belang van handen wassen.

Gevaarlijke stoffen meten in besloten ruimten

Besloten ruimten zijn ruimten die onder normale omstandigheden vaak moeilijk toegankelijk zijn, maar wel worden betreden voor inspecties, reparaties, schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden. In besloten ruimten kan een gevaarlijke atmosfeer aanwezig zijn of ontstaan, met een levensbedreigende situatie of ernstige gezondheidsschade als gevolg.

Risico's
Het werken in een besloten ruimte brengt per definitie risico's met zich. Het is er krap, vaak donker en er zijn weinig vluchtmogelijkheden. Vaak is er onvoldoende zuurstof of er zijn gevaarlijke stoffen aanwezig die bij werkzaamheden zijn vrijgekomen. Vooral de slechte toegankelijkheid voor hulpverlening en de slechte ventilatie maken het werken in besloten ruimten gevaarlijk. Gevaren die optreden bij het werk zijn onder meer:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Werkplekfactoren inventarisatie gevaarlijke stoffen

Met de Stoffenmanager (www.stoffenmanager.nl) kun je de blootstelling aan gevaarlijke stoffen beoordelen. Naast informatie over de stoffen waarmee gewerkt wordt, voer je daarvoor informatie over de werkzaamheden en werkomstandigheden in. Bijgevoegd een checklist met de werkplekfactoren die voor Stoffenmanager nodig zijn.

Praktische tips gevaarlijke stoffen

Van jaar tot jaar wordt in Nederland bij meer dan 1.000 werknemers een beroepsziekte geconstateerd, die veroorzaakt is door gevaarlijke stoffen. Daarbovenop overlijden er per jaar ongeveer 3.000 mensen (inclusief ruim 800 doden door asbest) aan ziekten die door gevaarlijke stoffen zijn veroorzaakt. Goed om eens stil te staan bij de do's or dont's gevaarlijke stoffen. In deze instructie nuttige en praktische tips voor het veilig opslaan van, en veilig werken met, gevaarlijke stoffen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Opzet presentatie na onverwachte confrontatie met asbest in het werk

Wanneer er sprake is van (mogelijke) blootstelling aan asbest, leidt dit vaak tot onrust. En de vraag van werkgevers wat moet ik doen? Kan ik een medisch onderzoek aanbieden? Een bezoek aan de bedrijfsarts? Organiseer een voorlichtingsbijeenkomst voor de betrokkenn na een mogelijke bloostelling aan asbest, bijvoorbeeld omdat er asbestvezels in een pand zijn aangetroffen of omdat slopen, breken, hakken in asbesthoudend materiaal bleek te zijn. Presenteer in de bijeenkomst de gegevens uit de asbestinventarisatie die uitgevoerd incident en geef medewerkers aan wat de risico's zijn die zij gelopen hebben en waar zij verder terecht kunnen bij vragen, opmerkingen, klachten. Bijgevoegd een opzet voor een dergelijke presentatie.

Instructie handelswijze bij onverwachte (vermoedelijke) blootstelling aan asbest

Op het moment dat er bij werkzaamheden blijkt dat er (vermoedelijk) blootstelling is aan asbest moeten er diverse maatregelen genomen worden om vast te stellen of het daadwerkelijk om asbest gaat en, zo ja, in welke mate, en moeten de desbetreffende medewerkers geïnformeerd worden over de blootstelling en moeten gegevens worden vastgelegd en bewaard.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Dieselmotorenemissie (DME)

De uitstoot van dieselmotoren, ook wel dieselmotorenemissie (DME) genoemd, bestaat uit gassen en vaste deeltjes (roet). Deze deeltjes bevatten onder andere kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en polychloorbifenylen (PCB’s). In dit artikel wordt nader ingegaan op de risico’s van DME en de te nemen maatregelen.

Risico’s

Blootstelling
Blootstelling aan DME in een omsloten ruimte kan worden veroorzaakt door gebruik van met dieselmotor aangedreven voertuigen en arbeidsmiddelen zoals auto’s, vrachtwagens, shovels, vorkheftrucks, generatoren en compressoren.
Ook in een buitensituatie kunnen werknemers worden blootgesteld bij het verrichten van werkzaamheden in de directe omgeving van een met een dieselmotor aangedreven voertuig, arbeidsmiddel of stilliggend binnenschip, bijvoorbeeld bij het ophalen van huisvuil en het verrichten van heiwerkzaamheden. Bij deze activiteiten is aangetoond dat de blootstelling aan DME door eigen activiteiten hoger is dan de achtergrondconcentratie ter plaatse.

Pagina's

Abonneren op RSS - Gevaarlijke stoffen