Gevaarlijke stoffen

Afbeelding: 

Maatregelen bij werken met chroom-6

Chroom-6 zit in oude verflagen op bijvoorbeeld bruggen

Chroom-6 is een metaal dat al sinds de jaren ’60 wordt gebruikt en ook nu nog in verschillende materialen voorkomt. Inmiddels is duidelijk geworden dat blootstelling hieraan ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid.

De laatste jaren hebben diverse (oud-)werknemers zich gemeld met medische klachten nadat zij met chroom-6 hebben gewerkt. Omdat werkgevers verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers, moeten er maatregelen worden genomen tegen dit soort gevaarlijke stoffen. 

Hierbij enkele tools die kunnen worden gebruikt:

Is de werkgever aansprakelijk na blootstelling aan chroom-6?

Werken met chroom-6 brengt gezondheidsrisico's met zich mee
Chroom-6 is een metaal dat al sinds de jaren ’60 wordt gebruikt en ook nu nog in verschillende materialen voorkomt. Inmiddels is duidelijk geworden dat blootstelling hieraan ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid. De laatste jaren hebben diverse (oud-)werknemers zich gemeld met medische klachten nadat zij met chroom-6 hebben gewerkt. Omdat werkgevers verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers, moeten er maatregelen worden genomen tegen dit soort gevaarlijke stoffen. In dit artikel wordt besproken wat chroom-6 is en hoe het zit met de aansprakelijkheid van werkgevers die hun personeel hebben laten werken met chroom-6.

Wat is chroom-6?

Chroom-6 is een vorm van het metaalelement chroom. Het is bijvoorbeeld te vinden in staalconstructies, hout, verf, plastic en geconserveerd hout. Het beschermt tegen corrosie en is dus een belangrijk element om roestwerende verf te maken. Deze verf is onder meer op vliegtuigen, helikopters en treinen gebruikt. In vaste vorm is chroom-6 niet gevaarlijk, maar blootstelling aan stofdeeltjes daarvan (door inademen, inslikken, of zelfs via de huid) kan onder meer long-, neus(bijholte)- en maagkanker, eczeem, astma, chronische longziekten en perforatie van het neustussenschot door chroomzweren veroorzaken. Mogelijk heeft blootstelling ook effecten op de vruchtbaarheid.

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Werken met verontreinigde grond

CROW 400
Verontreinigde grond is een term die bij veel mensen meer vragen oproept dan antwoorden geeft. Van een aannemer die een 'schone grondverklaring' nodig heeft voor hij mag gaan bouwen, of het saneren van de bodem op een (voormalig) industrieterrein, maar ook werkzaamheden in het kader van niet gesprongen explosieven en archeologie. Allemaal zijn het situaties omtrent verontreinigde grond, maar die toch heel verschillend zijn. Welke maatregelen moet je treffen om veilig in of met verontreinigde grond te werken?

 

Wat is verontreinigde grond?

Kijkend naar de diverse wetgevingen zijn daar verschillende uitgangspunten voor. Milieukundig is de bodem verontreinigd als deze ‘niet schoon’ is. Milieukundig zijn daar enkele toetsnormen voor benoemd: de streef-, tussen- en interventiewaarde. Bij overschrijding van deze normen is er sprake van respectievelijk licht, matig en sterk verontreinigde grond.

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Waarom lithium-ionbatterijen kunnen ontbranden en zelfs exploderen

Pas op voor oververhitting van li-on batterijen ivm brandgevaar
Elektrische auto's of fietsen, mobiele telefoons, gereedschap, sigaretten, laptops of medische apparatuur: steeds meer voorwerpen werken op oplaadbare lithiumbatterijen. Het is belangrijk dat dit soort accu's niet oververhit raken zodat ze in brand kunnen vliegen. Hierdoor kunnen giftige gassen vrijkomen. Juist om dit te voorkomen, werkt de PGS-organisatie aan een nieuwe richtlijn voor een veilige bedrijfsmatige opslag van lithium-ionbatterijen. Waar moet een bedrijf rekening mee houden?

Lithiumbatterijen/accu’s (oplaadbare) worden steeds meer gebruikt. Dit vanwege hun eigenschap grote hoeveelheden energie te kunnen leveren. Voorbeelden van lithiumbatterijen zijn: de batterijen in e-bikes en elektrische auto’s, batterijen in mobiele telefoons, tablets en laptops, batterijen in medische apparatuur en (knoopcel)batterijen in horloges en wearables.

Ook in de bouw wordt steeds meer handgereedschap uitgerust met lithiumbatterijen. Voordeel van dit handgereedschap is dat niet meer met snoeren ‘gehannest’ hoeft te worden, dat de lithiumbatterijen een zeer groot vermogen hebben en toch compact zijn en relatief veilig zijn op te laden (zie verder).

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Asbest verwijderen kan met minder veiligheidsmaatregelen

Asbest is in sommige situaties minder schadelijk dan gedacht
In bepaalde situaties zijn maatregelen om je te beschermen tegen asbest niet nodig, stellen onderzoekers in een recent rapport. Het betreft bijvoorbeeld omwonenden van een brand en bewoners van woningen die incidenteel worden blootgesteld aan asbest door bewerking van in de woning aanwezig asbesthoudend materiaal. Ook bij het verwijderen van asbestcementdaken blijkt het gezondheidsrisico heel klein. Bij kleinere risico’s passen volgens de onderzoekers minder maatregelen.

In februari 2019 verscheen het rapport 'Inzichten voor proportioneel asbestbeleid. Een onderzoek naar gezondheidsrisico’s in verschillende asbestblootstellings-situaties en de kosten van bijbehorend beschermingsbeleid' van de universiteiten Utrecht en Nijmegen, TNO en de stichting Crisislab.

Dit onderzoek richtte zich op het vaststellen van de blootstellingsrisco’s in een aantal concrete situaties (scenario’s) en het daarbij behorende gezondheidsrisico om vast te stellen wat de kosten en baten zijn van asbestbeschermingsbeleid in verschillende situaties.

De belangrijkste scenario’s waren:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Fijnstof en werken aan de weg

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen bij werken aan de weg
Voor fijnstofemissie door industrie en verkeer is er geregeld aandacht. Het gaat dan vaak om de gezondheid van omwonenden. Hoe zit het met de gezondheid van mensen die beroepsmatig aan of naast de weg werken? Dit artikel bespreekt de gevaarlijke stoffen bij werken langs de weg, het verschil tussen arbo- en milieunormen en vooral de mogelijke beheersmaatregelen.

Bronnen

De verontreinigingen in de lucht langs de weg komen uit verschillende bronnen. Allereerst is er de achtergrondvervuiling in een gebied. Die vervuiling is er altijd en bewoners ademen die ook in. Deze achtergrondverontreiniging bestaat onder meer uit de emissie van verkeer in de omgeving, nabijgelegen industrie, eventuele boerderijen en open haarden.

De wegwerker heeft behalve de achtergrondvervuiling ook te maken met de verontreinigingen die door het werk ontstaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om stoffen die ontstaan tijdens het frezen, het asfalteren of door uitlaatgassen van machines.

Kortom, er is sprake van een veelvoud aan luchtverontreinigingsbronnen bij het werken aan de weg. Maar welke gevaarlijke stoffen zitten nu eigenlijk in die luchtverontreiniging?

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Nieuwe leidraad voor beoordelen blootstelling chemische stoffen

Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie
De NEN-EN 689 is de norm die gehanteerd moet worden om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen in werksituaties te beoordelen. De oude norm dateerde al uit april 1995 en was hoog nodig aan herziening toe. In mei 2018 is de herziene (Engelstalige) NEN689 gepubliceerd.

De volledige naam is: NEN-EN 689:2018 Blootstelling op de werkplek - Meting van de inhalatieblootstelling aan chemische stoffen - Strategie om te voldoen aan de arbeidshygiënische blootstellingsgrenswaarden.

In het kort worden hier enkele kenmerken van de nieuwe norm beschreven.

De in de norm voorgestelde aanpak bestaat uit

  • een initiële werkplek blootstellingsbeoordeling en
  • daarna in de tijd periodieke herbeoordelingen.

Die periodieke herbeoordelingen zijn bedoeld om te borgen dat de situatie nog steeds veilig is. Dit omdat situaties bijvoorbeeld kunnen veranderen, werkzaamheden kunnen wijzigen en de bescherming die ventilatievoorzieningen biedt kan teruglopen.

Initiële werkplek blootstellingsbeoordeling

De initiële werkplek blootstellingsbeoordeling bestaat uit de volgende stappen

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Hoe vervang je gevaarlijke stoffen strategisch?

Vervang gevaarlijke stoffen voor een betere gezondheid
Gevaarlijke stoffen staan steeds meer in de belangstelling. Dit omdat steeds duidelijker wordt dat veel werknemers gezondheidsschade oplopen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens hun werk. In twee artikelen gaan wij in op het belang van vervanging of eliminatie van zeer gevaarlijke chemische stoffen. Omdat vervanging of eliminatie van de gevaarsbron de eerste stap is in de arbeidshygiënische strategie, wordt deze strategie kort toegelicht in dit artikel. Het belang van vervangen legden wij al in het eerdere deel uit.

Arbeidshygiënische strategie

Met een goed vervangingsbeleid voor gevaarlijke stoffen wordt een beleid bedoeld dat gericht is op aanpak aan de bron. Dus de hoogste stap in de arbeidshygiënische strategie.

Dit is ook wettelijk verplicht in de Arbowet conform artikel 3 lid 1b. Die zegt:

‘De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht neemt: tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd worden de gevaren en risico's voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemer zoveel mogelijk in eerste aanleg bij de bron daarvan voorkomen of beperkt’.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Gevaarlijke stoffen vervangen door alternatieven redt levens

Vervang gevaarlijke stoffen door alternatieven
Gevaarlijke stoffen staan steeds meer in de belangstelling. Dit omdat steeds duidelijker wordt dat veel werknemers gezondheidsschade oplopen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens hun werk. In een reeks artikelen gaan wij in op het belang van vervanging of eliminatie van zeer gevaarlijke chemische stoffen. Daarna wordt beschreven hoe dat kan worden gerealiseerd (het proces 2). Omdat vervanging of eliminatie van de gevaarsbron de eerste stap is in de arbeidshygiënische strategie, wordt deze strategie kort toegelicht in een tweede artikel.

Belang van vervanging

Door de toegenomen regelgeving rond gevaarlijke stoffen ontstaat een steeds grotere druk op bedrijven het gebruik van zeer gevaarlijke stoffen te vermijden. Bovendien hebben de bedrijven logischerwijs geen zin in de strenge registratieverplichtingen voor bijvoorbeeld kankerverwekkende en mutagene stoffen waarbij zij op naam van de betreffende blootgestelde werknemers de registratie moeten bijhouden. Het Arbobesluit stelt hierover in artikel 4.15 lid 1:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Stof en de kans op explosie

Explosiegevaar door stof
Werken met stof kan behoorlijke risico’s met zich meebrengen, zowel op de korte als de lange termijn. Hoe reduceer je de kansen op een stofexplosie? Lees het in dit uitgebreide artikel.

Dit is het laatste artikel in een reeks van vijf over stof. Eerder plaatsten wij artikelen over gezondheidsrisico's, grenswaarden, wettelijke verplichtingen en beheersmaatregelen.

Reductie van de risico's op optreden van stofexplosies

Door de in het vorige deel beschreven maatregelen wordt niet alleen in directe zin voorkómen dat er stofverspreiding plaatsvindt waarmee de gezondheid baat heeft, maar ook wordt daarmee bereikt dat er niet zodanige stofophoping en stofconcentraties kunnen ontstaan dat er kans op explosies bestaat.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Gevaarlijke stoffen