Gevaarlijke stoffen

Afbeelding: 

Toepassen van de NEN689 voor het doen van blootstellingsbeoordelingen

NEN689

Het beoordelen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen is een wettelijke verplichting. Het is dus noodzaak om in kaart te brengen aan welke stoffen iemand blootstaat, aan welke concentraties en gedurende welke tijdsperiode.

Er zijn verschillende manieren om de blootstelling te bepalen, zoals het gebruik van blootstellingsmodellen of het uitvoeren van metingen. Welke methode geschikt is hangt af van de stof en de werkomstandigheden. Deze tool gaat in op het driestappenplan.

 

Lees ook: 

Blootstellingsbeoordeling gevaarlijke stoffen (NEN689)

Hoe blootstelling aan gevaarlijke stoffen onderzoeken?

Beoordeling blootstelling gevaarlijke stoffen
Volgens de wet moet de blootstelling aan gevaarlijke stoffen in kaart worden gebracht. Dit is wettelijk voorgeschreven in artikel 4.2 van het Arbobesluit. Heel duidelijk wordt vervolgens aangegeven dat voor het doeltreffend vaststellen van het blootstellingniveau gebruik wordt gemaakt van geschikte, genormaliseerde meetmethodes, dan wel andere voor het doel geschikte meetmethodes of kwantitatieve evaluatiemethodes.

In de praktijk wordt dit vaak ingevuld door direct een meetplan op te stellen en de blootstelling te gaan meten. Deze werkwijze is echter niet praktisch en jaagt bedrijven vaak onnodig op hoge kosten.

Bovendien wordt door direct te gaan meten voorbij gegaan aan de voorgestelde aanpak in de NEN689 norm van mei 2019.

NEN689: Blootstelling op de werkplek - Meting van de inhalatieblootstelling aan chemische stoffen - Strategie om te voldoen aan de arbeidshygiënische  blootstellingsgrenswaarden’.

Deze norm geeft aan dat eerst een ’schouw’ moet worden gedaan. De norm noemt dat een ‘basic characterization’. In de oude NEN689 (april 1995) werd deze werkwijze ook al voorgesteld, daar ‘initiële beoordeling’ genoemd.

 

In die ‘schouw’ worden drie stappen gezet:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Aanpak risico inventarisatie en evaluatie gevaarlijke stoffen

Beoordeel gevaarlijke stoffen op gezondheidsrisico's
In vier stappen kunnen de gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen worden bepaald. Om te bepalen welke stoffen als eerste en welke stoffen later worden bekeken, kan de methode control banding worden toegepast. Aan de hand van de grenswaarden en de mate van blootstelling worden de stoffen ingedeeld in een matrix. Pak dit efficiënt aan. Het beoordelen van stoffen kan een enorme klus zijn.

 

Vierstappentraject gevaarlijke stoffen

Bij de beoordeling van de gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen kan het volgende traject worden gevolgd (gehanteerd door de inspectie-SZW). Deze wordt beschreven in www.zelfinspectie.nl/gevaarlijkestoffen. De eerste twee van deze stappen vallen onder de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

 

 

Stap 1

Inventarisatie en registratie: met welke gevaarlijke stoffen wordt er gewerkt en zijn deze stoffen geregistreerd?

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

RI&E gevaarlijke stoffen

Opslag van gevaarlijke stoffen

Bijgaand exceldocument is een voorbeeld van een registratie van gevaarlijke stoffen voor het maken van een verdiepende RI&E gevaarlijke stoffen.

In het exceldocument is de hazardklasse (1 t/m 5) aangeduid op basis van de H-zinnen en een schatting gegeven van de blootstelling (1 t/m 5). Vervolgens is het risico berekend door deze getallen te vermenigvuldigen. Immers de grootte van het risico is het product kans (blootstelling) x effect (hazard). 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Corona en de bouw, installatie- en reparatiebranche

Bouwbord met coronamaatregelen

Hoewel medewerkers van heel veel bedrijven in Nederland in deze coronacrisis vanuit huis werken, gaat het werk in andere sectoren zo goed en zo kwaad als het gaat door. Zo ook in de bouw, installatie- en reparatiebranche. Hoe kunnen medewerkers zo veilig mogelijk hun werk doen? Hoe doe je dat in de keet? Met roken? Aan stof kan het virus ook kleven, dus let op de juiste adembescherming. In deze tool geeft onze redactie een overzicht aan te nemen maatregelen. 

 

Auteurs:

Wim van Alphen en Ton Minnaard

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Voorzichtig weer aan het werk? Neem deze maatregelen

Welke coronavoorzorgsmaatregelen zijn effectief? Voorkom dat werknemers elkaar besmetten.
Steeds meer bedrijven schalen voorzichtig het aantal mensen op de werkvloer op. Het is uiteraard niet de bedoeling dat werknemers elkaar onderling gaan besmetten. Daarom moeten er diverse voorzorgsmaatregelen worden genomen waarvan frequent schoonmaken en afstand houden er slechts twee zijn.

 

Extra ventilatie 

Zorg voor extra ventilatie zodra de bezetting op de werkvloer toeneemt. Dit kan door frequenter te luchten (regelmatig ramen en deuren tegen elkaar open zetten). Of bij mechanische ventilatie door het ventilatiesysteem eerder aan te zetten en in een hogere stand. Zorg dat de filters schoon zijn.

Bij gebruik van een mechanisch ventilatiesysteem met recirculatie is het advies om deze recirculatie uit te zetten om te voorkomen dat eventuele virussen (van medewerkers die de besmetting bij zich dragen maar dat niet weten en geen klachten hebben) via het recirculatiesysteem door het gehele gebouw verspreid worden. 

 

Dichtheid van het aantal mensen voorlopig laag houden

Dat kan door verschillende maatregelen: 

Waarop letten als gebouwen na een periode van stilstand, weer in bedrijf worden genomen?

Bedrijfsgebouwen extra schoonmaken

In veel bedrijfsgebouwen lagen langere tijd verschillende faciliterende systemen stil. Door het coronavirus werkten medewerkers massaal vanuit huis.

In de gebouwen stond de ventilatie uit. Er werd geen of nauwelijks water getapt. Bedrijfsdouches bleven uit. Koffiemachines werden niet gebruikt. Het schoonmaakregime is mogelijk sterk teruggeschroefd omdat er toch geen mensen in de gebouwen aanwezig waren.

Dit alles heeft gevolgen. Wat te doen als bedrijfspanden weer in bedrijf worden genomen? Denk aan:

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Gevaarseigenschappen van glas- en steenwol

Gevaarseigenschappen van isolatiemateriaal
In werksituaties kunnen medewerkers aan veel soorten vezels worden blootgesteld. Veel vraagtekens zijn er over de gevaarseigenschappen van de verschillende soorten. Wat zijn vervolgens de gezondheidsrisico's bij het werken met materialen die deze vezels bevatten? In deze serie van drie artikelen worden de een algemene introductie op de materie en asbest besproken. Dit is deel 3 over de gevaarseigenschappen van Man Made Mineral Fibres.
 

Man Made Mineral Fibres (MMMF)

'Man Made Mineral Fibres' (MMMF) zijn industrieel vervaardigde minerale vezels.

Een tweedeling hierin is de lage temperatuur isolatievezels en de hoge temperatuur isolatievezels. Die twee categorieën zijn elk op basis van toepassing, morfologie, chemische samenstelling en gevaar weer nader in subsoorten/typen onder te verdelen.

Categorieën

De meest bekende zijn de volgende categorieën en typen (de chemische samenstelling staat er achter vermeld):

Lage temperatuur isolatievezels

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Corona en de industrie: welke maatregelen neem je?

Corona virus (Pixabay)

Hoewel het land grotendeels stilligt, gaan bepaalde bedrijvigheden gewoon door. Ons land kan niet zonder. Maatschappelijk is ervoor gekozen de maatschappij grotendeels op slot te zetten om uitbreiding van het coronavirus te beperken en tot staan te brengen. Maar er is ook een zeer grote maatschappelijke druk om bepaalde activiteiten te blijven voortzetten, waaronder uiteraard de zorg, voedsel- en drinkwatervoorziening en afvalinzameling, maar ook veel industrieën.

 

Hieronder een aantal spelregels - ook bijgevoegd als pdf om uit te printen - om de activiteiten in de (proces)industrie toch veilig qua besmetting te kunnen blijven uitvoeren:

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Asbest: kleine vezels met grote gevolgen

Asbestvezels zijn bij blootstelling gevaarlijk
In werksituaties kunnen medewerkers aan veel soorten vezels worden blootgesteld. Veel vraagtekens zijn er over de gevaarseigenschappen van de verschillende soorten. Wat zijn vervolgens de gezondheidsrisico's bij het werken met materialen die deze vezels bevatten? In deze serie van drie artikelen worden de een algemene introductie op de materie en Man Made Mineral Fibres besproken. Dit is deel 2 over de gevaarseigenschappen van asbest.

 

Productie van asbest

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende silicaatmineralen met een vezelstructuur. De naam asbest komt van het Griekse woord ‘asbestos’ dat onverwoestbaar betekent. Asbest wordt niet door de mens gemaakt, maar wordt
gewonnen in mijnen.

De grootste hedendaagse asbestproducerende landen zijn Rusland, China, Brazilië en Kazachstan. Canada en Zuid Afrika zijn inmiddels gestopt met de productie. Grootste gebruikers zijn China, Rusland, lndia, Brazilië en lndonesië.

 

Twee hoofdcategorieën asbest

Asbest valt onder te verdelen in twee hoofdcategorieën

  • de serpentijngroep en
  • de amfibool groep.

Behalve qua kleur verschillen deze asbestcategorieën ook qua morfologie en chemische samenstelling. Ook zijn er verschillen in toepassing en carcinogene potentie.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Gevaarlijke stoffen