Elektrische veiligheid

Afbeelding: 

Vijf essentiële stappen om spanningsloos te werken

Elektriciteit hoor je niet, zie je niet en ruik je niet en het gevaar kan levensbedreigend zijn. Werk daarom bij voorkeur spanningsloos aan installaties. Is een schakelaar omzetten voldoende? Nee, doorloop vijf essentiële stappen om echt veilig te werken. Deel 3 in de serie over elektriciteit.

Spanningsloos werken

Uit ons voorgaande artikel Organiseer het werken met elektriciteit goed is al gebleken dat niet iedereen zomaar werkzaamheden aan of nabij elektrische installaties mag uitvoeren. Dat er dus goede afspraken gemaakt dienen te worden.

Nu we weten hoe we de organisatie kunnen inrichten, zullen we ook afspraken moeten maken over het veilig werken aan de installaties en dat dit - bij voorkeur - spanningsloos moet!

Maar is dan de schakelaar uitzetten voldoende om spanningsloos te werken en is dat dan ook hetzelfde als Lock-out en Tag-out Try-out (LOTOTO)?

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Voorbeeld aanwijsformulier voldoend onderricht persoon

Om personen bevoegd te verklaren om aan elektrische installaties te mogen werken, moeten zij door de werkverantwoordelijke of namens de hoogst verantwoordelijke persoon in de organisatie schriftelijk worden aangewezen.

Wat is volgens NEN 3140 een aanwijzing: een schriftelijke overeenkomst waarmee de werknemer bevoegd wordt verklaard tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of waarmee verantwoordelijkheid wordt overgedragen.

In de NEN 3140 onder bijlage D staat een globale procedure voor het aanwijzen van personen beschreven. Na het ondertekenen van het aanwijsformulier stemmen beide partijen in met de gemaakte afspraken over het uitvoeren van werkzaamheden aan of nabij elektrische installaties.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Organiseer het werken met elektriciteit goed

Veel bedrijven vragen zich af hoe het werken aan, met of nabij elektrische installaties veilig moeten organiseren. Kan ik iedereen zomaar aan de slag laten gaan aan een elektrische installatie, omdat hij dat thuis ook doet? Nee, mensen die met stroom werken, moeten over enige kennis en kunde beschikken.

 

Het Arbobesluit en een aantal NEN-normen bepalen hoe je veilig moet werken aan, met of nabij elektrische installaties.

Voor het Arbobesluit betreft dit de volgende artikelen:

 • artikel 3.1a koppelt de eisen gesteld aan elektrische installaties aan de eisen aan de woningwet en het bouwbesluit.
 • artikel 3.4 stelt eisen aan ontwerp, aanleg, inrichting en onderhoud aan elektrische installaties en het bijbehorende tekenwerk en schema’s.
 • artikel 3.5 stelt eisen aan elektrotechnische-, bedienings- en andere werkzaamheden aan of nabij elektrische installaties

 

Dit betekent in de praktijk dat minimaal moet worden voldaan aan:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Benoem elektromagnetische velden in RI&E

Elektromagnetische velden en gezondheid
Electromagnetische velden, ofwel EMV, is een verzamelbegrip voor elektrische -, magnetische - en elektromagnetische velden. Sommige bronnen veroorzaken negatieve gezondheidseffecten. Zij verstoren medische implantaten. Ook kunnen mensen bijvoorbeeld lichtflitsen zien.

Electromagnetische velden (EMV) ontstaan door onder meer:

 • Opwekking/transport of gebruik van elektriciteit
 • Opwarmen materialen door inductie (bijvoorbeeld lassen)
 • Draadloos dataverkeer

In het moderne leven zijn er zeer veel bronnen van EMV. Bronnen die voor het overgrote deel voor een gezonde mensen geen nadelige gevolgen hebben. Toch zijn er ook bronnen die voor negatieve gezondheidseffecten kunnen zorgen.

Een deel van deze bronnen worden ook in arbeidssituaties gebruikt. Daarom is de Europese richtlijn 2013/35/EU per 1 juli 2016 vertaald naar aanvullende bepalingen in het Arbobesluit.

De risico’s van werken met elektriciteit

Werken met elektriciteit en de risico's hiervan
Wat zijn precies de risico's van elektriciteit? Elektriciteit hoor je niet, zie je niet en ruik je niet en het gevaar kan levensbedreigend zijn. Dit is deel 1 in een serie over werken met stroom. In een aantal artikelen gaat Gerard Drost in op onder meer de organisatorische aspecten, PBM's, gereedschappen, onder spanning of spanningsloos werken en bijzondere ruimtes.

Veel mensen hebben wel eens een schok bij het aanraken van elektriciteitsdraden meegemaakt. Het lijkt onschuldig, maar de directe en/of indirecte gevolgen kunnen zeer ernstig zijn.

Direct:

 • Bij aanraking: schok/stroom door het lichaam en elektrocutie
 • Door kortsluiting kan een vlamboog optreden die kan leiden tot verbranding
 • Elektromagnetische straling
 • Statische elektriciteit

Indirect:

 • Brand/explosie
 • Vrijkomen schadelijke stoffen
 • Ongevallen door de schrikreacties: vallen en stoten

Achtereenvolgens wordt in dit artikel ingegaan op

 • Schok/elektrocutie
 • Vlamboogverbranding
 • Elektromagnetische straling
 • Statische elektriciteit
 • Brand en explosie
 • Vrijkomen schadelijke stoffen
 • Ongevallen door schrikreacties

 

De thermische gevaren van een elektrische vlamboog

vlamboog
Een vlamboog is een ongewenste gebeurtenis in de elektrische installatie, die veel schade en ernstig letsel kan veroorzaken. Het dragen van beschermende kleding is daarom van groot belang.

Op 18 maart 1937 vond er op een school in Texas (VS) een enorme gasexplosie plaats, waarbij ruim 300 kinderen om het leven kwamen. Kort daarna bedacht men, om aan het gas een geurstof toe te voegen, zodat het gas met onze zintuigen is waar te nemen. Het aantal gasexplosies nam daarna flink af.

Helaas is het niet mogelijk om aan elektriciteit iets toe te voegen waardoor we het naderende gevaar met onze zintuigen kunnen waarnemen. Werknemers die aan of nabij elektrische installaties aan het werk zijn moeten zich steeds bewust zijn van dit onzichtbare gevaar.

Er zijn twee gevaren voor werknemers die werken aan of nabij elektrische installaties:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Toolbox elektrische gereedschappen en apparaten

Het gebruik van elektriciteit is zo vanzelfsprekend dat we de risico’s ervan gemakkelijk over het hoofd zien. En dat is niet terecht, want verkeerd gebruik van elektrische gereedschappen en apparaten kan ernstig letsel opleveren en in sommige gevallen zelfs dodelijk zijn!

Het is daarom van belang om de belangrijkste risico’s van het werken met elektriciteit periodiek op de toolboxagenda te zetten.

Elektromagnetische velden op de werkplek

Elektromagnetische velden zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Hoogfrequente energetische velden worden bijvoorbeeld gebruikt voor mobiele communicatie. Laagfrequente velden worden bij het vervoer van elektriciteit (hoogspanningsmasten) en andere industriële toepassingen gebruikt. De elektromagnetische straling van deze velden heeft invloed op werknemers. Om veilige werkplekken te realiseren, zijn er regels en richtlijnen, waarvan in dit artikel een overzicht.

Risico's elektromagnetische velden

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

NEN normen voor elektrotechniek

NEN normen zijn er heel wat op het gebied van elektrotechniek. Voor het installeren en inspecteren van elektrische installaties kunnen diverse normen gebruikt worden. Wat zijn de meest voorkomende normen en welke norm pas je waar toe?

 

 

 

 

De NEN normen die in dit artikel aan de orde komen, zijn: 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Elektrische veiligheid