Elektrische veiligheid

Afbeelding: 

Benoem elektromagnetische velden in RI&E

Elektromagnetische velden en gezondheid
Electromagnetische velden, ofwel EMV, is een verzamelbegrip voor elektrische -, magnetische - en elektromagnetische velden. Sommige bronnen veroorzaken negatieve gezondheidseffecten. Zij verstoren medische implantaten. Ook kunnen mensen bijvoorbeeld lichtflitsen zien.

Electromagnetische velden (EMV) ontstaan door onder meer:

 • Opwekking/transport of gebruik van elektriciteit
 • Opwarmen materialen door inductie (bijvoorbeeld lassen)
 • Draadloos dataverkeer

In het moderne leven zijn er zeer veel bronnen van EMV. Bronnen die voor het overgrote deel voor een gezonde mensen geen nadelige gevolgen hebben. Toch zijn er ook bronnen die voor negatieve gezondheidseffecten kunnen zorgen.

Een deel van deze bronnen worden ook in arbeidssituaties gebruikt. Daarom is de Europese richtlijn 2013/35/EU per 1 juli 2016 vertaald naar aanvullende bepalingen in het Arbobesluit.

De risico’s van werken met elektriciteit

Werken met elektriciteit en de risico's hiervan
Wat zijn precies de risico's van elektriciteit? Elektriciteit hoor je niet, zie je niet en ruik je niet en het gevaar kan levensbedreigend zijn. Dit is deel 1 in een serie over werken met stroom. In een aantal artikelen gaat Gerard Drost in op onder meer de organisatorische aspecten, PBM's, gereedschappen, onder spanning of spanningsloos werken en bijzondere ruimtes.

Veel mensen hebben wel eens een schok bij het aanraken van elektriciteitsdraden meegemaakt. Het lijkt onschuldig, maar de directe en/of indirecte gevolgen kunnen zeer ernstig zijn.

Direct:

 • Bij aanraking: schok/stroom door het lichaam en elektrocutie
 • Door kortsluiting kan een vlamboog optreden die kan leiden tot verbranding
 • Elektromagnetische straling
 • Statische elektriciteit

Indirect:

 • Brand/explosie
 • Vrijkomen schadelijke stoffen
 • Ongevallen door de schrikreacties: vallen en stoten

Achtereenvolgens wordt in dit artikel ingegaan op

 • Schok/elektrocutie
 • Vlamboogverbranding
 • Elektromagnetische straling
 • Statische elektriciteit
 • Brand en explosie
 • Vrijkomen schadelijke stoffen
 • Ongevallen door schrikreacties

 

De thermische gevaren van een elektrische vlamboog

vlamboog
Een vlamboog is een ongewenste gebeurtenis in de elektrische installatie, die veel schade en ernstig letsel kan veroorzaken. Het dragen van beschermende kleding is daarom van groot belang.

Op 18 maart 1937 vond er op een school in Texas (VS) een enorme gasexplosie plaats, waarbij ruim 300 kinderen om het leven kwamen. Kort daarna bedacht men, om aan het gas een geurstof toe te voegen, zodat het gas met onze zintuigen is waar te nemen. Het aantal gasexplosies nam daarna flink af.

Helaas is het niet mogelijk om aan elektriciteit iets toe te voegen waardoor we het naderende gevaar met onze zintuigen kunnen waarnemen. Werknemers die aan of nabij elektrische installaties aan het werk zijn moeten zich steeds bewust zijn van dit onzichtbare gevaar.

Er zijn twee gevaren voor werknemers die werken aan of nabij elektrische installaties:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Elektromagnetische velden op de werkplek

Elektromagnetische velden zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Hoogfrequente energetische velden worden bijvoorbeeld gebruikt voor mobiele communicatie. Laagfrequente velden worden bij het vervoer van elektriciteit (hoogspanningsmasten) en andere industriële toepassingen gebruikt. De elektromagnetische straling van deze velden heeft invloed op werknemers. Om veilige werkplekken te realiseren, zijn er regels en richtlijnen, waarvan in dit artikel een overzicht.

Risico's elektromagnetische velden

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

NEN normen voor elektrotechniek

NEN normen zijn er heel wat op het gebied van elektrotechniek. Voor het installeren en inspecteren van elektrische installaties kunnen diverse normen gebruikt worden. Wat zijn de meest voorkomende normen en welke norm pas je waar toe?

 

 

 

 

De NEN normen die in dit artikel aan de orde komen, zijn: 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

De gevaren van elektriciteit

De gevaren van elektriciteit worden vaak onderschat. Je kunt elektriciteit niet zien en bovendien, als je geen inzicht hebt in de opbouw van elektrische installaties, is het lastig om te beoordelen of er elektrotechnische risico’s aanwezig zijn. De meeste ongelukken met elektrische installaties gebeuren door het werken met ondeugdelijk materiaal of doordat gewerkt wordt zonder de juiste opleiding, ervaring en kennis. Een overzicht van de gevaren en maatregelen.

Aanvullende RI&E
In de risico-inventarisatie en -evaluatie zie je vaak staan ‘voldoet aan de NEN 3140’. Maar wanneer voldoe je hieraan en wie overziet alles op dit gebied? Een aanvullende RI&E ‘elektrische bedrijfsvoering’ kan hier beter inzicht in geven. Het doel van de aanvullende RI&E is het inventariseren en evalueren van alle risico’s die samenhangen met het werk en de werkomstandigheden op het gebied van elektrotechniek. Er wordt daarbij ook gekeken naar alle werkzaamheden aan of in de nabijheid van elektrische installaties, -machines dan wel -arbeidsmiddelen van/door zowel medewerkers als door derden, die een bedreiging kunnen vormen voor hun veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Werken tijdens onweer

Tijdens werkzaamheden is het belangrijk alert te zijn op onweer, zowel bij binnen- als buitenwerkzaamheden. Wanneer staak je je werkzaamheden en wanneer kun je weer verder tijdens onweer?

Het gevaar van onweer is niet te onderschatten. Jaarlijks zijn er in Nederland honderdduizenden blikseminslagen, waarbij gemiddeld vijf mensen direct worden getroffen. Het aantal slachtoffers door indirecte inslagen (inslagen in de nabijheid, op woningen) is groter, maar hoeveel dit er zijn, is niet bekend.

Er komt bij een bliksemontlading een ontzettend grote hoeveelheid elektriciteit vrij. Al is de kans om door de onweer getroffen te worden gering, de gevolgen zijn vaak zeer ernstig. Onweer kan allerlei verwondingen veroorzaken zoals verbranding, beschadiging van het centrale zenuwstelsel, verlamming van armen en benen, gehoor- en gezichtsstoornissen en in het ergste geval zelfs de dood, door verlamming van het ademhalingsstelsel of het hart.

Eerste hulp bij elektriciteitsletsel

Wat te doen in geval van een vlamboog of elektrische schok waarbij een medewerker gewond raakt? Een duidelijke, stapsgewijze, instructie. 

Let op! Beelden in deze instructie kunnen ervaren worden als schokkend. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Elektrische veiligheid