Arbobeleid

Afbeelding: 

Melden van incidenten

Een half miljoen werknemers krijgt een ongeval op het werk. Althans dat zeggen de statistieken over het aantal gemelde ongevallen. In de praktijk zal het aantal medewerkers dat een ongeval krijgt hoger zijn; niet alle ongevallen worden gemeld en geregistreerd. En dat is jammer want alleen van ongevallen en incidenten die gemeld worden kunnen we leren.

Overzicht arbeidstijdenwet

Hoe zit het ook alweer met de arbeidstijdenwet? Hoeveel uur mag een werknemer per week werken en welke wettelijke rusttijden moeten worden aangehouden? Met deze checklist heb je snel en doeltreffend overzicht van de regels. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Toolbox effectief communiceren

Op een goede en effectieve manier communiceren met uw medewerkers, in alle lagen van de organisatie, draagt bij in het creëren van gedragsverandering. Gedragsverandering is één stap in het verbeteren van de veiligheidscultuur in een bedrijf. Communiceren is iets waar we heel simpel over denken, maar de praktijk leert anders. Deze tooolbox gaat in op effectief communiceren met uw medewerkers.

Arbo als geïntegreerd beleidsonderdeel

Arbeidsomstandigheden krijgen in veel organisaties geen primaire aandacht en risico’s worden op ad hoc basis opgelost. Maar langzaam dringt het tot veel organisaties door dat met het integreren van arbeidsomstandigheden in het systematisch organisatie- of bedrijfsbeleid, veel te winnen valt.

Elke dag gebeuren er in werksituaties duizenden (bijna) ongevallen, soms met verstrekkende gevolgen, waardoor hoge kosten gemaakt worden door ziekteverzuim, blijvende arbeidsongeschiktheid en overlijden. De kans op ongevallen kan gereduceerd worden door het voeren van een goed Arbeidsomstandighedenbeleid. Het is daarom verstandig om de verbetering van de arbeidsomstandigheden systematisch aan te pakken en te integreren in het totale organisatie- of bedrijfsbeleid. 

 

Het arbobeleid integreren in het organisatie- of bedrijfsbeleid kan als volgt worden aangepakt:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Alleen werken: de risico's

Een werknemer die alleen werkt, loopt, in het algemeen, hetzelfde (ongevallen)risico als een werknemer die zijn werk in het bijzijn van andere mensen uitvoert. Maar wie alleen werkt, kan niet terugvallen op collega’s bij gevaar of een ongeval, waardoor zijn risico groter wordt. Daarom zijn extra beheersmaatregelen nodig om de risico’s onder normale omstandigheden en bij te voorziene noodsituaties te beheersen.

Wat is alleen werken? 
Er is sprake van alleen werken als iemand buiten het gezichtsveld of de gehoorafstand van anderen werkzaamheden verricht.

Alleen werken komt in veel verschillende situaties voor. Het gaat om beroepen die min of meer continu in een zeker isolement worden uitgevoerd of situaties waarbij geen direct contact met anderen mogelijk is.

Voorbeelden van werknemers die alleen werken

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Kleding bij koud en guur weer

Neerslag en kou kunnen behoorlijk vervelend zijn bij werken in de buitenlucht. Omdat verkleumde werknemers hun veiligheid en gezondheid in gevaar brengen, is aangepaste kleding erg belangrijk. Een overzicht van het ideale kledingpakket.

Het Nederlandse klimaat kenmerkt zich door relatief veel neerslag en wind. Echt lage temperaturen van -5 graden Celsius komt niet veel voor. Gemiddeld daalt de temperatuur in ons land niet meer dan dertig dagen per jaar onder het vriespunt. Het is dan ook niet zozeer de lage temperatuur, maar meer de neerslag die bij werkzaamheden in de buitenlucht de koudebelasting bepaalt. Als onvoldoende regenkleding wordt gedragen en de kleding doornat wordt, staat het lichaam snel warmte af omdat water de warmte zo’n 25 keer beter geleidt dan lucht. Goede kleding bij slechte weersomstandigheden zijn voor werknemers dan ook belangrijke voorwaarden om zo optimaal mogelijk te kunnen presteren. Tevens heeft dit een gunstige invloed op het ziekteverzuim.

 

Verkleumde werknemers

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Nut en noodzaak arbeidsomstandighedenbeleid

Achteloos gedrag door onnadenkend handelen van werknemers, die tegen alle voorschriften en instructies in grote risico’s nemen, vormt een bedreiging voor veiligheid, gezondheid en bedrijfsvoering. Arbozorg gaat dus verder dan alleen een goed arbeidsomstandighedenbeleid opzetten. Alle medewerkers zullen ervan doordrongen moeten zijn dat hun gedrag bepalend is voor het veilig en gezond werken.

Een medewerker van een koekfabriek schakelt bij schoonmaakwerkzaamheden tegen alle voorschriften in een machine niet uit en houdt daaraan zwaar lichamelijk letsel over. Een medewerker van een vleeswarenfabriek klimt tegen alle voorschriften in op een kookketel, valt daar tijdens een technische controle in en is voor zijn leven lang gehandicapt. Een medewerker van een chemisch bedrijf ontdooit een pomp met een gasbrander tegen alle voorschriften in en het gehele bedrijf brandt af met gigantische gevolgen voor mens, milieu en omgeving. Enkele voorbeelden van situaties waar de veiligheid op papier goed was geregeld, de juiste functionarissen waren ingezet en desondanks de directie toch persoonlijk verantwoordelijk wordt gesteld. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Inventarisatie bijzondere groepen

In de RI&E moet extra aandacht gegeven worden aan bijzondere groepen. Bijzondere groepen zijn (groepen) medewerkers die grotere risico's kunnen lopen, bijvoorbeeld door hun leeftijd (jeugdigen), onervarendheid (nieuwkomers) of (tijdelijk) verminderde belastbaarheid (zwangeren, gedeeltelijk arbeidsongeschikten). Bijgevoegd een voorbeeld van een inventarisatie van bijzondere groepen. Hierin wordt als eerste stap gekeken welke bijzondere groepen binnen het bedrijf (kunnen) voorkomen, welke risico's zij lopen en welke maatregelen genomen zijn om die risico's te beheersen. Als laatste stap worden de maatregelen genoemd die aanvullend nodig zijn om de risico's verder terug te dringen.

Aanvullingen/opmerkingen zijn van harte welkom!

De risico-inventarisatie en -evaluatie

Sinds de invoering van de Arbowetgeving in 1994 zijn bedrijven verplicht om de risico’s binnen hun bedrijf in kaart te (laten) brengen aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie (afgekort tot RIE of RI&E). Als onderdeel van de RI&E moeten bedrijven een Plan van Aanpak (PvA) maken om de mogelijke risico’s te beheersen. Samen vormen RI&E en PvA de belangrijkste basis voor het arbobeleid van een organisatie.

Een risico-inventarisatie en -evaluatie houdt in dat de gevaren die het werk voor werknemers met zich mee kan brengen, in kaart worden gebracht en worden onderzocht. Daarbij wordt het risico bepaald en tevens worden de beheersmaatregelen die reeds zijn genomen en nog genomen moeten worden, overzichtelijk bijeengebracht (zie artikel 5 van de Arbowet). Het betreft risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Een onderdeel van de RI&E is het zogenaamde Plan van Aanpak. Hierin wordt aangegeven hoe men de geconstateerde risico’s wil gaan beheersen.

Het opstellen van een RI&E is sinds 1994 een wettelijke verplichting. Alle bedrijven die voor minimaal 40 uur per week arbeid laten verrichten, zijn hiertoe verplicht. Bedrijven die voor minder uren arbeid laten verrichten, kunnen volstaan met het invullen van een checklist van het ministerie van SZW.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Afweegschema Taak Risico Analyse

In bepaalde situaties is het opstellen van een Taak Risico Analyse (TRA) nodig, in andere situaties kunnen werkzaamheden volgens de beschreven procedures of met een werkvergunning en de daarop genoemde beheersmaatregelen worden uitgevoerd. Deze instructie biedt handvaten om vast te stellen wanneer een TRA nodig is. Moet er een TRA opgesteld worden? Kijk dan ook eens naar het Formulier TRA op Arbeidsveiligheid.net

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Arbobeleid