Arbobeleid

Afbeelding: 

Sociale innovatie: geef werknemers meer verantwoordelijkheid

Enkele maanden geleden hebben ruim duizend werknemers in de groot- en kleinmetaal een dag gestaakt. Eén van de actiepunten betrof meer waardering voor het vakmanschap van een half miljoen medewerkers in deze sector. De organisatie van werktijden, maatregelen om gezond en langer door te kunnen werken en jongeren aan het werk te krijgen waren onderwerp van gesprek. Deze actie laat ons duidelijk zien dat goede arbeidsomstandigheden vragen om de juiste aandacht.

Een truckbouwer bij DAF verwoordde de actiepunten als volgt: ‘Wij willen doodnormale dingen. Een eerlijke beloning voor jarenlang hard werken om een goed product te bouwen. Geen doorgeslagen flexibiliteit, maar normale werktijden en niet nog meer wisselende diensten. En geen zorgen dat je zomaar ontslagen kan worden, maar zekerheid voor ons en onze gezinnen.’

Sociale innovatie
Deze actie is een goed voorbeeld van de roep om sociale innovatie. Het uitgangspunt van sociale innovatie is dat iedere medewerker volwassen is en prima verantwoordelijkheid aan kan. Veel medewerkers ervaren echter betutteling op de werkvloer. Hierdoor schakelen medewerkers, als bijna vanzelf, hun capaciteiten terug naar een lagere stand zodra zij op hun werk komen. De oplossing ligt in het meer ruimte geven aan medewerkers.

Werken met Hearts and Minds

Het programma Hearts and Minds is ontwikkeld om gedrag van mensen binnen een bedrijf in kaart te brengen en zo nodig bij te sturen, zodat een veilige werkomgeving ontstaat.

Veiligheid, gezondheid, milieu, kwaliteit en duurzaamheid komen steeds hoger op de agenda te staan van bedrijven. Het is in diverse onderzoeken bewezen dat er een causaal verband bestaat tussen kwaliteit en veiligheid en dat het veiligheidsgedrag gekoppeld is aan de heersende cultuur binnen de organisatie. Het programma Hearts and Minds is op deze kennis gefundeerd. In het, door Shell ontwikkelde, programma wordt het gedrag (de inspanningen) van mensen en daarmee de cultuur van een organisatie gemeten. Daarnaast worden hulpmiddelen aangereikt om, waar nodig, het gedrag van de mensen aan te passen. Hiermee wordt ook de cultuur van de organisatie aangepast. Hearts and Minds is het bewust maken van werknemers, waardoor ze hun werk zo gaan doen dat er geen incidenten meer plaatsvinden.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Bord 'Hier zit de preventiemedewerker'

Voor iedereen die duidelijk zichtbaar wil maken dat er een preventiemedewerker in het bedrijf is en waar deze zit: print de bijlage 2x uit op groot, stevig papier, knip uit en plak aan elkaar en hang op boven je werkplek. En het levert vast de nodige vragen op van collega's die niet bekend zijn met de preventiemedewerker.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Arbeidsrisico’s: het belang van voorlichting

Wat is het belang van voorlichting en training over arbeidsrisico's? In dit artikel komt aan de orde voor wie voorlichting en training belangrijk is, op welke manier voorlichting en training gegeven kan worden en hoe dit te organiseren is.

Waarom voorlichting over arbeidsrisico’s?
Bijna een half miljoen werknemers kreeg in 2012 een bedrijfsongeval. Dit aantal is sinds 2005 redelijk stabiel. Een derde van de bedrijfsongevallen leidde tot een ziekteverzuim van vier of meer dagen. In 2011 belandde 75.000 werknemers op de spoedeisende hulp ten gevolge van een bedrijfsongeval. Ruim 5.000 bedrijfsongevallen leidden tot een ziekenhuisopname en tachtig hadden de dood van een werknemer tot gevolg.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Onderzoek de gezondheid van uw werknemers

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillende vormen van onderzoek die kunnen worden toegepast om inzicht te krijgen in de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers. Dit kan van belang zijn om beroepsziekten en uitval door ziekte te voorkomen. Ook is het van belang om de medewerkers vitaler en langduriger inzetbaar te houden.

Verhoging pensioenleeftijd
Gelet op de verhoging van de AOW-leeftijd, is het gezond en vitaal houden van medewerkers in toenemende mate van belang. Veel beroepsziekten die momenteel pas optreden wanneer medewerkers door pensionering al uit dienst zijn, zullen in de toekomst, als medewerkers langer door zullen moeten blijven werken, immers al optreden wanneer zij nog in hun werkzame periode zitten.

Achtereenvolgens worden besproken:
·         Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO)
·         Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
·         Gericht Periodiek Onderzoek (GPO)
·         Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 
·         Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek (MBO)

Presentatie PAGO

Laat uw medewerkers zien wat het belang is van een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek door middel van deze presentatie. De powerpointpresentatie is gemakkelijk aan te passen aan uw eigen wensen en situatie. In de presentatie staan ook tips over alles wat u uw medewerkers kunt vertellen. 

Lees hier ook het artikel Onderzoek de gezondheid van werknemers, waarin verder ingegaan wordt op de PAGO en ook de begrippen GPO, PMO, MTO en MBO worden uitgelegd. 

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

E-learning: een aanwinst voor de veiligheid?

E-learning kan een goed middel zijn om in praktische zin medewerkers en gasten voor te lichten over gevaren en risico’s en maatregelen die genomen zijn en die van henzelf worden verwacht. In dit artikel worden de verschillende voor- en nadelen van e-learning beschreven.

Steeds meer wordt gebruikgemaakt van e-learning, zowel in het reguliere onderwijs als bij allerlei veiligheidsinstructies. Bij dat laatste kan (gedeeltelijke) invulling worden gegeven aan de voorlichtingsplicht vanuit de Arbowet (art. 8) om werknemers voor te lichten over de gevaren en risico’s bij hun werk en de maatregelen die zij kunnen nemen.

Arbowet artikel 8
Lid 1. De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's, alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico's te voorkomen of te beperken.
Lid 2. De werkgever zorgt ervoor dat aan de werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden.

Arbomanagement volgens de OHSAS 18001

Structurele aandacht voor arbeidsomstandigheden is van groot belang voor zowel de veiligheid en de gezondheid van werknemers, als voor de continuïteit van het bedrijf. Structurele zorg draagt bij aan het verlagen van het aantal incidenten in een bedrijf. Om de zorg voor arbeidsomstandigheden te kunnen structureren zijn verschillende modellen beschikbaar. Als een bedrijf wil aantonen dat het de zorg voor de arbeidsomstandigheden structureel heeft verankerd in alle bedrijfsprocessen, kan het zich laten certificeren. In Nederland heeft het behalen van een certificaat als voordeel dat de Inspectie SZW dergelijke bedrijven niet meer actief bezoekt. De norm die internationaal het meest wordt gebruikt is de OHSAS 18001. In deze serie artikelen wordt de norm in al zijn aspecten kort beschreven en geven we handvatten voor de implementatie van dit systeem.

In dit artikel en de komende artikelen wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Pagina's

Abonneren op RSS - Arbobeleid