Arbobeleid

Afbeelding: 

Whitepaper - 10 tips om veilig gedrag te bevorderen

Uit studies is naar voren gekomen dat veilig gedrag voorspeld wordt uit twee belangrijke zaken: de motivatie om veilig te willen werken en de kennis en vaardigheden die nodig zijn om veilig te kunnen werken. Gedragsverandering is het sleutelwoord.

De Whitepaper Gedrag veiliger maken gaat over gedrag. Hoe kun je gedrag beïnvloeden zodat werknemers veiliger gaan werken? Drie aspecten spelen hierbij een rol: techniek, organisatie en gedrag. Deze vertonen een grote onderlinge samenhang.

De tips in deze Whitepaper lijken soms erg voor de hand liggend. Toch wordt er vaak anders gehandeld in organisaties. Ook wordt duidelijk dat het veranderen van gedrag echt niet gemakkelijk is, zeker niet bij oudere werknemers.

Inhoudsopgave

Verlaging boetes door middel van matigingsgronden

Boetes die vanuit de inspectie aan bedrijven worden gegeven na een ongevallenonderzoek, zijn steeds hoger. Naast een actief preventiebeleid, doen bedrijven er daarom goed aan om zich voor te bereiden op het gebruik van matigingsgronden. Want de kans op ongevallen is nooit nul.

Veiligheid komt niet altijd vanzelf. Bedrijven moeten daar moeite voor doen. Gelukkig doen veel bedrijven dat geheel uit zichzelf en hebben zij veiligheid en gezondheid van hun werknemers hoog in het vaandel staan. Maar dat geldt helaas niet voor alle bedrijven. Die bedrijven hebben soms een externe prikkel nodig, bijvoorbeeld het bezoek van een arbeidsinspecteur van de Inspectie SZW of  -veel erger- een ongeval.

De werkwijze van arbeidsinspecteurs bij een ongevalsonderzoek is dat zij focussen op het vaststellen van de overtreding van een bepaald wetsartikel. Als dat niet het geval is, dan ronden zij snel het onderzoek af. AIs er wel sprak is van een overtreding van een wetsartikel, dan ‘zijn de rapen gaar’ en kan een ongevallenboeterapport of een proces verbaal van overtreding worden opgemaakt.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Weg met de inconveniëntenregeling

In veel bedrijven en branches wordt nog gewerkt met een inconveniëntenregeling, ook wel een bezwarende werkomstandighedenregeling genoemd. Omdat je als werkgever een zorgplicht hebt en slechte arbeidsomstandigheden in 2016 echt niet meer af te kopen zijn, gaat dit artikel in op hoe inconveniënten op een juiste manier weg te nemen zijn.

Wat is een inconveniënt? In woordenboeken verschilt de betekenis van het woord ‘inconveniënt’. Meestal wordt gesproken van: bezwaar, ongemak of ongerief. In dit artikel interpreteren we het als risicovolle situatie die mogelijk leidt tot gezondheidsschade op grond van het aantoonbaar overschrijden van een geaccepteerde gezondheidskundige grenswaarde. Dit is van belang, want dit impliceert bijvoorbeeld dat je van ‘vies worden’ geen gezondheidsschade overhoudt. Kortom: vies worden is bezwaarlijk, ongemakkelijk en ongeriefelijk, maar je wordt er niet ziek van. Op het punt van mentale werkbelasting ontstaat hier overigens nog al eens discussie over. Van heel vaak vies worden kun je mogelijk wel ‘mentaal’ last krijgen. Dit punt is van belang omdat in veel beroepen een derde tot de helft van de inconveniënten op de keper beschouwd eigenlijk ‘vies werk’ betreft en niet ‘ongezond werk’.

Het nieuwe arboboetebeleid

Eind 2015 is de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet aangepast. Aanleiding waren enkele hoger beroepszaken. Daarin gaf de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het boetebeleid van het ministerie van SZW een paar ferme tikken. In het nieuwe arboboetebeleid is voortaan vaker matiging van opgelegde boete mogelijk. Op lopende zaken wordt bij de toepassing van de nieuwe beleidsregel naar het voor de werkgever meest gunstige regime gekeken. 

Meer lezen over deze nieuwe wet? Lees het artikel Verlaging boetes door middel van matigingsgronden. 

Stroomschema - Het melden van arbeidsongevallen

In de Arbowet staat dat werkgevers verplicht zijn om arbeidsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname, direct aan de Inspectie SZW te melden. De inspectie bekijkt dan of het ongeval onderzocht wordt of niet. Als i-SZW besluit tot een onderzoek, dan gebeurt dit zo snel mogelijk omdat de inspecteur de situatie ter plaatse moet kunnen beoordelen.

-Het is daarom belangrijk dat de ongevalssituatie zo veel mogelijk ongewijzigd blijft-

Wat is een meldingsplichtig ongeval
In het schema in de bijlage staat wat wordt verstaan onder een meldingsplichtig ongeval en hoe, wanneer en waar een arbeidsongeval moet worden gemeld bij de Inspectie SZW. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Het creëren van een veiligheidscultuur

Bij het willen veranderen van gedrag is het creëren van de juiste omstandigheden een must. Als je als leidinggevende zelf niet het juiste voorbeeld geeft, dan zal een ondergeschikte nooit het gewenste gedrag laten zien. De laagste norm van een leidinggevende is de hoogste norm van een ondergeschikte. Verreweg de belangrijkste randvoorwaarde is dus commitment vanuit de top: zonder onvoorwaardelijke en langdurige steun vanuit het lijnmanagement zal elke poging tot cultuurverandering mislukken.

Heel veel bedrijven hebben in hun beleidsverklaring staan dat veiligheid op één staat en de hoogste prioriteit heeft. Iedereen mag onveilig werk stoppen en heeft het recht om niet te starten als het niet veilig kan. Kreten als ‘je werkt hier veilig, of je werkt hier niet’, zie je veel terug. Maar is dat ook echt zo? Stimuleren bedrijven en leidinggevenden dit wel? Of zijn ze meer geïnteresseerd in het halen van hun productiequota?

Dynamisch werken in de praktijk

Steeds meer bedrijven zien in dat werknemers bewegingsruimte nodig hebben om optimaal te presteren. Niet alleen figuurlijk door bijvoorbeeld meer regelvrijheid en zicht op persoonlijke ontwikkeling, maar ook letterlijk door minder en minder lang achter een computer te zitten. Dit artikel geeft tips om dynamisch te werken en laat enkele praktijkvoorbeelden zien.

Groeiende interesse in dynamisch werken
Sinds 2012 zijn de risico’s van langdurig zitten, sedentair gedrag genoemd, in toenemende mate in het nieuws. In de landelijke media, maar ook in de vakmedia. Diverse professionals op het gebied van hr- en facilitair management spelen hier op in. Ook staat het thema steeds vaker geagendeerd op het programma van congressen en bijeenkomsten.

Relatie opdrachtgever en zelfstandige veiligheidskundige onder vergrootglas

Met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties zou er wel eens een einde kunnen komen aan de schijnzelfstandigheid van veel zzp’ers. Dus ben je zelfstandige veiligheidskundige? Dan is het verstandig om de komende maanden alle ontwikkelingen op dit gebied te blijven volgen, om onaangename verrassingen te voorkomen.

De zzp’er, zelfstandige zonder personeel, of, beter gezegd, de schijnzelfstandige, is altijd een vreemde eend in de bijt geweest. Dat zijn ondernemers die eigenlijk niet te onderscheiden zijn van een werknemer. Dit bijvoorbeeld omdat ze, bij dezelfde onderneming, in het verleden werknemer zijn geweest of omdat ze precies hetzelfde werk doen als hun collega’s die in loondienst zijn.

Aantal schijnzelfstandigen
Schattingen zijn dat dit geldt voor zo’n 20% van de ruim 800.000 zzp’ers die Nederland inmiddels rijk is. Dat zijn dus zo’n 160.000 personen die op papier ondernemer, maar in werkelijkheid gewoon werknemer zijn. Iedereen kent in zijn omgeving wel één of meerdere van dat soort zzp’ers. Ook veel veiligheidskundigen zijn zzp’er. Het hangt van de inhoud van hun werkzaamheden af of ze ook schijnzelfstandigen zijn.

Betrouwbaarder ranken van risico’s

Een essentiële stap bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is, nadat vastgesteld is dat er risico’s aanwezig zijn, de grootte van die risico’s te bepalen: het zogenaamde ‘ranken’. Dit moet wel betrouwbaar en nauwkeurig gebeuren. Immers, wanneer een te lage risicoscore wordt toegekend, wordt ten onrechte aangeduid dat de situatie relatief veilig is. Het gevolg hiervan kan zijn dat er geen maatregelen genomen worden en dat de risicovolle situatie blijft bestaan, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Wanneer een te hoge risicoscore wordt toegekend, worden maatregelen genomen die eigenlijk niet nodig zijn en wordt het bedrijf onnodig op kosten gejaagd. Kosten die beter besteed hadden kunnen worden bij het aanpakken van echte grote risico’s. Bovendien zal, als dat later blijkt, de directie ook de andere wegingen niet meer geloven.

Gebruikelijk is om alle tijdens de RI&E geconstateerde risico’s volgens eenzelfde manier te wegen. Hierbij wordt van een bepaald scenario met een gezondheidseffect uitgegaan, de waarschijnlijkheid van het optreden van dat scenario wordt geschat en vermenigvuldigd met de blootstellingsfactor. Die blootstellingsfactor bestaat uit hoe vaak en hoe lang en met hoeveel medewerkers men aan een bepaalde begingebeurtenis wordt blootgesteld, die zich vervolgens in een reeks gebeurtenissen ontrolt tot dat scenario (inclusief gezondheidseffect).

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Arbobeleid