Arbobeleid

Afbeelding: 

Betrouwbaarder ranken van risico’s

Een essentiële stap bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is, nadat vastgesteld is dat er risico’s aanwezig zijn, de grootte van die risico’s te bepalen: het zogenaamde ‘ranken’. Dit moet wel betrouwbaar en nauwkeurig gebeuren. Immers, wanneer een te lage risicoscore wordt toegekend, wordt ten onrechte aangeduid dat de situatie relatief veilig is. Het gevolg hiervan kan zijn dat er geen maatregelen genomen worden en dat de risicovolle situatie blijft bestaan, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Wanneer een te hoge risicoscore wordt toegekend, worden maatregelen genomen die eigenlijk niet nodig zijn en wordt het bedrijf onnodig op kosten gejaagd. Kosten die beter besteed hadden kunnen worden bij het aanpakken van echte grote risico’s. Bovendien zal, als dat later blijkt, de directie ook de andere wegingen niet meer geloven.

Gebruikelijk is om alle tijdens de RI&E geconstateerde risico’s volgens eenzelfde manier te wegen. Hierbij wordt van een bepaald scenario met een gezondheidseffect uitgegaan, de waarschijnlijkheid van het optreden van dat scenario wordt geschat en vermenigvuldigd met de blootstellingsfactor. Die blootstellingsfactor bestaat uit hoe vaak en hoe lang en met hoeveel medewerkers men aan een bepaalde begingebeurtenis wordt blootgesteld, die zich vervolgens in een reeks gebeurtenissen ontrolt tot dat scenario (inclusief gezondheidseffect).

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Whitepaper Agressie op het werk

Meer dan de helft van de werknemers heeft wel eens te maken gehad met agressie op de werkvloer. De collega is daarbij meestgenoemd als veroorzaker van de agressie, maar ook de leidinggevende is verantwoordelijk voor 15% van de agressie-incidenten.

In de Whitepaper Agressie op het werk zijn de resultaten verwerkt van de agressie-enquete die Werk & Veiligheid in de herfst van 2015 uitzette. Aan deze enquête hebben 622 werknemers meegedaan. De resultaten uit de enquete geven inzicht in de vormen van agressie waar werknemers te maken hebben, de veroorzakers van de agressie en de maatregelen die organisaties treffen om agressie-incidenten te voorkomen.

Ook worden de verschillen tussen sectoren belicht. Zo komt de meeste agressie voor in de gezondheidszorg, voelen gemeentemedewerkers zich het onveiligst en komt agressie in de industrie het vaakst van de collega's. 

Inhoudsopgave

De veiligheidskundige aansprakelijk gesteld

Waar we vroeger bij schade of ongevallen zouden zeggen: ‘dat is pech’, wordt er tegenwoordig steeds vaker gezocht naar een aansprakelijke partij. Dat is één van de redenen waarom veiligheidskundigen het steeds drukker krijgen. Door veiligheid en het streven daarnaar, kan aansprakelijkheid immers voorkomen of beperkt worden. De veiligheidskundige zelf kan echter ook het slachtoffer worden van de toegenomen aandacht voor aansprakelijkheid.

Dat geldt uiteraard ook voor andere arboprofessionals zoals preventiemedewerkers, KAM-medewerkers en arbeidshygiënisten. Je kunt immers door je werkgever of opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor schade door een fout die je hebt gemaakt. Welke risico’s loop je dan en hoe kan je die risico’s beïnvloeden?

Verhaal van schade
Als veiligheidskundige breng je veiligheidsrisico’s in kaart, om deze zoveel mogelijk te beperken. Tijdens je werkzaamheden geef je adviezen die, als het goed is, zoveel mogelijk worden opgevolgd. Wat nu als zo’n advies onjuist blijkt te zijn, waardoor de werkgever/opdrachtgever schade lijdt? Kan de werkgever/opdrachtgever die schade dan verhalen op jou als veiligheidskundige?

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Werken met asielzoekers: is er extra risico op ziektes?

De enorme toevloed van asielzoekers naar Nederland roept bij veel instanties en bij het publiek de vraag op of met deze mensen ook niet tal van besmettelijke ziekten uit Afrikaanse landen naar binnen komen. Zo wordt vaak de vraag gesteld of deze mensen bij binnenkomst niet eerst zeer grondig gescreend zouden moeten worden op zaken als tbc, Hepatitis en schurft, voordat zij vanuit de opvangcentra naar meer reguliere (tijdelijke) verblijven worden doorgestuurd.

Recentelijk was er in een Limburgs dorp door een uitbraak van schurft, mogelijk afkomstig van iemand uit Eritrea. In een ander asielzoekerscentrum was een uitbraak van open tbc. Dat soort gevallen versterkt de roep om een grondige gezondheidsscreening bij binnenkomst in het land.

In dit artikel volgt na een korte uitleg over de verschillende ziektes die voor kunnen komen een uitleg over hoe groot de kans hierop is en wat de maatregelen zijn die we ertegen kunnen nemen. 

Tbc
Open longtuberculose betekent dat er in het speeksel (sputum) na kleuring onder de microscoop tuberculosebacteriën te zien zijn. Dit is de besmettelijkste variant van longtuberculose. Besmetting ontstaat door inademing van de bacterie. Symptomen zijn aanhoudend hoesten, gewichtsverlies, nachtzweten, pijn in de borstkas en bloed ophoesten.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Zo vermijd je langdurig zitten

zo vermijd je langdurig zitten
Veel en lang zitten is ongezond, zo is wetenschappelijk aangetoond. Maar hoe kun je in een kantooromgeving waarin steeds meer zittend werk is, zitgedrag verminderen? Dit artikel gaat in op richtlijnen, maar vooral ook op kansen die een gezonde cultuur biedt en hulpmiddelen die de professional en werknemer ter beschikking staan.

Richtlijn beeldschermwerk

Er zijn in Nederland nog geen specifieke richtlijnen vastgesteld voor volwassenen rondom het (onderbreken van) langdurig zitten. TNO geeft wel een voorzichtig advies om elk uur het zitten twee of drie keer te onderbreken met minimaal twee minuten. Het belangrijkste daarbij is opstaan en de benen in actie brengen.

Het ministerie van Sociale Zaken geeft op het Arboportaal aan dat werkgevers en werknemers beiden een verantwoordelijkheid hebben om gezondheidsklachten te voorkomen. In branches met zware fysieke belasting is veelal een arbocatalogus opgesteld, waarin afspraken zijn vastgesteld. Voor kantoorwerkers heeft de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfskunde (NVAB) de Multidisciplinaire Richtlijn Computerwerk opgesteld (2013). Hierin is specifieke aandacht voor vermindering van zittend werk. De richtlijn zegt het volgende:

Licht meten met de luxmeter

Een ruimte met te weinig licht voelt onplezierig aan en het kost veel energie om daar je werk goed te kunnen doen. Door het meten van de verlichtingssterkte kom je erachter of een werkplek de juiste hoeveelheid licht heeft. Dat houdt in: meten op diverse punten, in het horizontale en verticale vlak. Hoe je dat precies doet, lees je in deze instructie. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Het risico van zitten

‘Zitten is het nieuwe roken’, is de laatste tijd een veel gehoorde uitspraak. Wat is hier waar aan? Waar hebben we het eigenlijk over bij de term ‘sedentair gedrag’? Dit artikel in een reeks van drie scheidt de fabels van de feiten.

Wat is sedentair gedrag?
We spreken van sedentair gedrag als er activiteiten uitgevoerd worden die weinig energie vergen terwijl je zit of ligt, maar niet slaapt. Sedentair gedrag is dus niet hetzelfde als het ontbreken van voldoende lichaamsbeweging (bewegingsarmoede, dwz het niet voldoen aan de beweegnorm), maar is een apart gedrag en kent eigen gezondheidsrisico’s. Een belangrijke constatering is dat mensen die fanatiek sporten, maar verder vooral zitten op het werk en thuis, evengoed gezondheidsrisico’s lopen!

Filmpje: veilig in de zon

Medewerkers die buiten werken staan dagelijks bloot aan zonlicht. Dat gevaarlijk zijn, want het ultraviolet in zonlicht veroorzaakt huidkanker. Met een combinatie van maatregelen is dit te voorkomen. Hoe je dit praktisch doet en wat die maatregelen zijn, zie je in dit Engelse filmpje. 

Bekijk Sun safety in construction (zonneveiligheid in de bouw)

 

 

Omgaan met extreme hitte

Als de temperatuur een extreme uitschieter heeft, is het zaak werkzaamheden aan te passen en zo uitputting te voorkomen. In deze toolbox staat duidelijk op een rijtje wanneer er sprake is van extreme hitte en hoe je het werk dan moet aanpassen. Ook staat er in hoe je oververhitte werknemers herkent en hoe je in die gevallen handelt.

Download hieronder de toolbox Omgaan met extreme hitte. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

De rol van OR in het arbobeleid

Het zorgen van goede arbeidsomstandigheden is vanuit de Arbowet vooral verantwoordelijkheid van de werkgever. De wet geeft concreet aan welke verplichtingen liggen op het bordje van de werkgever. De werkgever staat hier echter niet alleen voor. Zowel de Arbowet als de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geven ook taken en verantwoordelijkheden aan de medezeggenschap. In dit artikel gaan we in op rechten en plichten van de directie en medezeggenschap op gebied van arbeidsomstandigheden.

Wat zegt de wet over het arbobeleid? 

Arbowet
In de Arbowet zijn voor alle werkgevers een groot aantal verplichtingen opgenomen. Hieronder staat een overzicht van deze verplichtingen. Veel verplichtingen hebben te maken met het voeren van een goed arbobeleid.

Verplichtingen van de werkgever:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Arbobeleid