Arbobeleid

Afbeelding: 

Hoe herken je of iemand verdovende middelen heeft gebruikt?

Kenmerken van alcohol en drugsgebruik

Een dubbele tong, rode ogen of een drankneus. Sommige kenmerken van alcohol- en drugsgebruik zijn wel bekend. Maar hoe gedraagt iemand zich die GHB heeft gebruikt? Waar kunnen hangende ogen op duiden? En wat als iemand zijn kaak schuin beweegt? De deskundigen van Be-Responsible maakten dit overzicht om middelengebruik makkelijker te kunnen herkennen. 

 

Bekijk ook:

Checklist-acuut-drank-drugsgebruik

Checklist drank, drugs en medicijnen

 

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Checklist drank, drugs en medicijnen

Drank, drugs en medicijnen op de werkvloer beïnvloeden het gedrag van een werknemer

Werknemers die onder invloed zijn van drank, drugs of medicijnen, presteren minder. Zij hebben de controle verloren wat zich onder meer uit in hun gedrag. Bovendien kunnen zij zichzelf en anderen in gevaar brengen. Maar hoe weet je of iemand heeft gebruikt? Deze checklist biedt handvatten.

Ook op de website van Be-Responsible kun je de test invullen. Op het einde krijg je direct de uitslag.

Gedrag als laatste stap in de risicobeheersing

Neem maatregelen voor een veilig werkklimaat
De meeste medewerkers zijn tijdens het werk niet met de veiligheids- en gezondheidsaspecten van hun werk bezig, maar met de inhoud. Investeer in andere maatregelen dan die het gedrag moeten beïnvloeden. Dat stelt hoger veiligheidskundige en arbeidshygiënist Wim van Alpen in onderstaand opiniestuk.

Arbeidshygiënische strategie

Ten aanzien van het beheersen van risico’s dient in de praktijk te worden gewerkt conform de arbeidshygiënische strategie. Dit is wettelijk verplicht Arbowet conform artikel 3 lid 1b: 

 

Psychosociale arbeidsbelasting in de bouwsector

Psychosociale arbeidsbelasting is in de bouw hoog
De uitdaging om werknemers langer aan het werk te houden, is voor veel sectoren groot. In vergelijking met andere sectoren is de vergrijzing en de krimp van de beroepsbevolking in de bouwsector echter het hoogst. Werknemers in de bouwsector geven vaker dan in andere sectoren aan niet door te kunnen en te willen werken tot de leeftijd van 65 jaar. Eén van de voornaamste factoren die hiertoe bijdragen, is de psychosociale arbeidsbelasting. Een investering in een psychosociaal beleid zorgt voor een aanzienlijke meerwaarde in uw bedrijf, concludeert Sara Bossers in onderstaand artikel.

Helaas worden psychosociale risico’s in bouwbedrijven minder goed (h)erkend. Binnen het arbobeleid in de ‘hardere sectoren’, zoals de industrie en de bouwsector, vormt het thema psychosociale arbeidsbelasting vaak geen prioriteit (Lamberts & Terlinden, 2016). De aandacht wordt in deze sectoren voornamelijk gelegd op risico’s van werken op hoogte, gevaarlijke producten (bijvoorbeeld asbest en kwartsstof), lawaairisico’s, etc. Tevens heerst er ook vaak een machocultuur onder arbeiders, waardoor het een moeilijk te bespreken thema is (Constructiv, 2016).

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Wanneer mag cameratoezicht op de werkplek?

Cameratoezicht mag alleen in uitzonderlijke gevallen
Stel je bezoekt een groot industrieel complex. Je kijkt naar boven en ziet op verschillende plekken camera’s hangen. Alle commotie rond de Algemene Verordening Gegevensbescherming – beter bekend als de AVG - zet je misschien wel aan het denken. "Hoe zit het eigenlijk met mijn privacy?", vraag je je af. Wanneer mag een bedrijf camera’s ophangen? Enkel als er vermoeden van diefstal zijn of ook zonder zo’n vermoeden? En wat zijn de regels rond heimelijk cameratoezicht op de werkplek? Dit artikel gaat over de praktische kant van verwerking van gegevens op de werkvloer. Onderaan de tekst staat bovendien een checklist, zodat je in één oogopslag weet wanneer cameratoezicht wel of niet is toegestaan op de werkplek.

Waarom hangt een werkgever camera’s op?

Meestal omdat hij vermoedens heeft van diefstal. Denk aan een bouwplaats waar regelmatig koperen leidingen worden gestolen. De camera’s hebben dan een preventieve werking. Gaat het verduisteren van bouwmateriaal toch door dan hoopt de werkgever natuurlijk dat hij de dader kan identificeren.

Het kan ook zo zijn dat de werkgever de camera’s ophangt om zijn medewerkers te beschermen. In een luxe juwelierszaak kun je je daar alles bij voorstellen, net als bij een benzinepomp.

Wanneer mag de werkgever cameratoezicht houden?

Als hij een gerechtvaardigd belang heeft. De genoemde vermoedens van diefstal en bescherming van medewerkers zijn voorbeelden van gerechtvaardigde belangen.

De operationeel veiligheidskundige: nog meer keuze in opleidingenland

Sinds kort is er een nieuwe opleiding op het gebied van veilige en gezonde werkomstandigheden. Deze vult het gat op tussen de professionele middelbare veiligheidskundigen (of arbeidshygiënisten) en de preventiemedewerkers. Met name bij preventiemedewerkers die al wat langer die rol vervullen, ontstaat op een gegeven moment de behoefte aan meer kennis (en vaardigheden) om hun preventieve taken nog beter in te vullen, zonder dat zij direct al een middelbare veiligheidskunde (MVK) of middelbare arbeidshygiëne (MAH) cursus willen gaan volgen.

Een andere behoefte waar door deze cursus in wordt voorzien is medewerkers opleiden die een schakel vormen tussen professionele MVKer, HVK-er, arbeidshygiënist en de werkvloer. De operationeel veiligheidskundige wordt bij bedrijven ingezet als eerste aanspreekpunt van de afdeling. Deze regelt dan onder meer korte instructies of toolboxmeetings, doen eenvoudige werkplekonderzoeken, regelen de persoonlijke beschermingsmiddelen. Veelal worden ze begeleid door de professional.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Veiligheidsladder, het hoe en waarom uitgelegd door NEN

Geen goed of fout op de Veiligheidsladder
Het maakt niet uit of een bedrijf een intrinsieke of commerciële motivatie heeft om zich te laten certificeren voor de Veiligheidsladder. Het is hoe dan ook een eerste aanzet om zich bewust te worden van de veiligheidscultuur die heerst. ,,Het brengt in alle gevallen een beweging op gang”, zegt Harmen Willemse, projectleider Veiligheidsladder bij beheerder NEN. Wij stelden hem vijf vragen naar aanleiding van onze enquête.

1. Wat is het nut en de noodzaak van een veiligheidsladder?

"De veiligheidsladder is een certificatiesysteem gebaseerd op een manier van denken over veiligheid: het meet de veiligheidscultuur. Door zich onafhankelijk te laten toetsen, krijgt het bedrijf een spiegel voorgehouden. Het is het meest effectief om iemand van buiten in te huren om te laten toetsen, omdat diegene zich het meest onafhankelijk een beeld van de situatie kan vormen.

De uitkomsten geven een breed beeld van de veiligheidscultuur. De externe audit maakt de aandachtsgebieden inzichtelijk die verbetering nodig hebben.

Interne audits zijn ook belangrijk in het proces om veiligheidscultuur te meten en te verbeteren, mits deze op de juiste manier worden ingezet.

Voor een goede Veiligheidsladderaudit, zowel intern als extern, is nodig:

AVG en de Arbowet

AVG, Arbowet
De nieuwe wet op de privacy (AVG) is ingegaan. Welke gegevens mag je in het belang van de arbeidsveiligheid registreren?

Wat noteren in het belang van arbeidsveiligheid?

De Arbowet geeft aan dat de werkgever verantwoordelijk is voor het naleven van de Arbowet- en regelgeving. De werkgever voert hierbij een zo goed mogelijk arbobeleid dat erop gericht is dat de werknemer veilig en gezond kunnen werken. Dit geldt voor “eigen” werknemers, maar ook voor uitzendkrachten en stagiairs. Maar hoe zit het hierbij met de privacy van deze werknemer? Hoever mag de werkgever gaan in het kader van een zo veilig en gezond mogelijke werksituatie?

Een werkgever moet zich gedragen als een goed werkgever (Burgerlijk Wetboek). Hierbij zorgt hij voor zijn werknemer (zorgplicht) en houdt hij rekening met de privacy. Privacy houdt in dat de persoonlijke levenssfeer van de werknemer wordt gerespecteerd.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Resultaten enquête Veiligheidsladder

Veiligheidsladder
Ruim 600 lezers van Arbeidsveiligheid.net hebben de enquête over de Veiligheidsladder ingevuld. Wordt de ladder enkel gebruikt om in aanmerking te komen voor opdrachten? En wat vindt men van de betrouwbaarheid?

De Veiligheidsladder meet het veiligheidsbewustzijn in bedrijven. Het is een middel om vat te krijgen op de cultuur die op dit gebied heerst binnen een organisatie. Hoe hoger de trede des te alerter de medewerkers (alsmede leveranciers) zijn.

Arbeidsveiligheid.net vroeg in een enquête naar de ervaringen uit de praktijk. Ruim 600 veiligheidskundigen, QHSE-managers, KAM-coördinatoren en andere veiligheidsspecialisten vulden de vragenlijst in. In de enquête is onderscheid gemaakt in drie groepen: de gebruikers (gebruik Veiligheidsladder in de eigen organisatie), de adviseurs (gebruik Veiligheidsladder voor advieswerk in andere organisaties) en de niet-gebruikers.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Arbobeleid