Arbobeleid

Afbeelding: 

Teek: pak 'm beet - Hersenvliesontsteking

teek, teken, Lyme, hersenvliesontsteking

Dat een beet van een teek kan leiden tot de ziekte van Lyme was al bekend. Inmiddels is ook bekend dat een tekenbeet ook kan leiden tot teken-encefalitis, een vorm van hersen(vlies)ontsteking. Des te meer reden om een beet te voorkomen dus.

Hoe u dat doet, en wat u moet doen als u toch bent gebeten, haalt u uit de toolbox Wat te doen tegen teken.

De RI&E als basis voor het arbobeleid

Risico-inventarisatie & -evaluatie volgens het drietrapssysteem inventariseren en evalueren, Plan van Aanpak en oplossingen uit de arbocatalogus, kan de basis zijn voor een goed arbobeleid.

Ondernemingen lopen dagelijks risico’s, uw onderneming ook. Alleen wanneer goed in beeld is gebracht wat de risico’s zijn en welke impact deze kunnen hebben op de bedrijfsvoering, kan beslist worden op welke manier wordt omgegaan met die risico’s.

Ondernemingen vormen een complex geheel van risicofactoren en één van de belangrijkste risico’s betreft veilige en gezonde arbeid. Een juiste risico analyse geeft een helder beeld met betrekking tot welke risico’s er zijn, welke risicosoort het betreft, wat de directe schade kan zijn, wat de gevolgschade kan zijn en welke kans er is dat het risico zich ook daadwerkelijk voordoet.

Een overzicht van inhoudelijke onderwerpen met betrekking tot het arbobeleid, vindt u hier

Nieuwe werkwijze ongevalsonderzoek van kracht

Bouwkraan valt op woningen. Foto: Claudie Bolster
In de werkwijze van de Inspectie SZW bij ongevalsonderzoek is een nieuwe aanpak van kracht geworden. De inspectie kijkt of er al dan niet een causaal verband is met een overtreding uit de Arbeidsomstandighedenwetgeving. Is er sprake van een causaal verband dan kan er een (ongevallen) boeterapport (OBR) worden opgemaakt. In een ongevallenboeterapport wordt tegenwoordig ook over een 5e matigingsgrond gesproken.

Uit het oogpunt van rechtseenheid en -zekerheid heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het al dan niet opleggen van een boete en het bepalen van de hoogte daarvan een beleidsregel opgesteld in de vorm van de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving (de ‘beleidsregel’). Het is vervolgens de inspectie die de uitvoering van deze boeteoplegging namens de minister op zich neemt.

Daarbij loopt de inspectie de volgende vier zaken na:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Checklist heet werk

Heet werk kenmerkt zich door werkzaamheden waarbij brand, explosie of verbranding kan ontstaan

Heet werk kenmerkt zich door werkzaamheden waarbij brand, explosie of verbranding kan ontstaan door gebruik van open vuur, een heet oppervlak of een vlamboog. Voorbeelden van deze werkzaamheden zijn lassen, slijpen, (snij)branden, smelten (met bijv. thermische lans), solderen, verfbranden, branden van bitumen etc. Gebruik bijgevoegde checklists om risico's te verkleinen.

 

Lees ook het artikel over heet werk. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Risico's beheersen bij heet werk

Risico's beperken bij lassen, branden en slijpen
Wat zijn de aandachtspunten bij heet werk en de (mogelijke) maatregelen om de risico’s te beheersen? Er wordt bij de maatregelen onderscheid gemaakt tussen nodig (dringend geadviseerd) en optioneel (afhankelijk van situatie).

De bouw en infra sector kenmerkt zich door een snel veranderend karakter. Dit heeft ook zijn weerslag in de tijdelijkheid van maatregelen en het belang van een goede en tijdige voorbereiding en uitvoering van zogenaamd heet werk zoals lassen, branden en slijpen. In dit artikel wordt onderscheid gemaakt tussen elektrisch lassen en snijden, autogeen lassen en snijden, thermietlassen, branden en slijpen.

 

Veiligheid, Gezondheid, Milieu gevaren en risico’s

Heet werk kenmerkt zich door werkzaamheden waarbij brand, explosie of verbranding kan ontstaan door gebruik van open vuur, een heet oppervlak of een vlamboog. Voorbeelden van deze werkzaamheden zijn lassen, slijpen, (snij)branden, smelten (met bijv. thermische lans), solderen, verfbranden, branden van bitumen etc.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Safety en security: synergie of spanningveld?

In de samenwerking tussen safety en security valt nog veel winst te behalen wanneer minder in eilandjes wordt gedacht: Safety + Security = Synergie.

In het Nederlands betekenen de woorden Safety en Security allebei veiligheid. Toch bedoelen we er verschillende dingen mee.

Bij security gaan we ervan uit niet iedereen het goed op heeft met de andere mensen en dat we ons tegen de bedoelde schade daarvan willen beschermen. Bij safety denken we aan het beschermen tegen onbedoelde schade, denk aan bijvoorbeeld aan ongevallen of blootstelling aan gevaarlijke stoffen die op termijn gezondheidsschade veroorzaken.

De gemeenschappelijke noemer in security en safety is ‘beschermen tegen letsel en schade’. In veel bedrijven werken safety- en securitymensen nauw met elkaar samen, soms zelfs in eenzelfde afdeling HSSE: Health, Safety, Security and Environment.

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de baas

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) de baas
Meer dan een miljoen Nederlandse werknemers hebben naar schatting te maken met burn-out klachten. Dit is goed voor ongeveer eenderde van het totale werkgerelateerde verzuim. De hieraan gerelateerde verzuimkosten worden geschat op circa 3 miljard euro.

Werkdruk betreft slechts één element van dat wat we psychosociale arbeidsbelasting (PSA) noemen. In de Handreiking Psychosociale Arbeidsbelasting, in 2015 uitgegeven door de Stichting van de Arbeid, wordt PSA teruggebracht naar de definitie uit de Arbowet:

  1. Werkdruk;
  2. Ongewenst gedrag en seksuele intimidatie;
  3. Agressie, geweld en pesten.

 

Op de website Arboportaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt hieraan een aantal zaken toegevoegd:

  1. Beroepsgebonden depressie;
  2. Discriminatie;
  3. Overspannenheid en burn-out;
  4. Posttraumatische stress-stoornis (PTSS)

 

Definities

Het is dus een veelomvattend onderwerp. Met de gevolgen samengevat in één woord: werkstress, ofwel werkgerelateerde stress.

Luchtverversing werkvloer essentieel om corona te voorkomen

Ventileer werkruimtes tegen corona
Veel medewerkers willen weer terug naar hun werkplek en zijn het zat om de hele week thuis te werken. Maar hoe beoordeel je of dit qua werkruimte verantwoord is? Veel bedrijven nemen allerlei maatregelen, maar zijn dit wel de juiste ingrepen? Of willen zij hiermee slechts aan de medewerkers laten zien dat zij bereid zijn iets te doen voor de veiligheid van het personeel? Omdat maatregelen meer uit emotie worden genomen en niet goed zijn afgewogen, helpen ze vaak niet of nauwelijks om overdracht van besmettingen van het coronavirus te voorkomen. Ze zijn eigenlijk grotendeels geldverspilling. Goed ventileren helpt, samen met voldoende afstand houden, wel.

 

Feitelijk zouden wij een evenwichtige afweging moeten maken tussen zaken als:

A:  Onderlinge afstand tussen de mensen (de minimale 1,5 meter)

D:  Dichtheid aan mensen per ruimte

T:  Tijd (onderlinge contacttijd)

H:  Hygiëne

L:  Luchtverversing

S:  Schermen

M: Maskers/PBM’s

P:  Aard van de populatie (kwetsbaarheid van bepaalde groepen)

Tr: De transmissiefactor

 

Per locatie zou op basis van bovengenoemde factoren een risicoweging uitgevoerd moeten worden om op basis daarvan de geëigende maatregelen te nemen. In dit artikel ligt de focus op de luchtverversing in relatie tot het aantal aanwezige medewerkers/de dichtheid aan mensen in de ruimte.

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Beeldbellen, hoe doe je dat?

Beeldbellen: spreek regels af en wees fatsoenlijk

Het coronavirus heeft een enorme invloed op onze maatschappij. Dit beperkt zich overigens niet alleen tot Nederland maar is van dusdanige omvang dat circa 94 procent van alle landen wereldwijd hiermee te maken hebben. Als wij ons beperken tot Nederland dan volgen we onze overheid op de voet en voeren allerlei maatregelen uit gebaseerd op de zogenaamde 'intelligente lockdown'.

Alles wat te maken heeft met dit virus verplicht ons anders te denken en te handelen. Zo ook op het gebied van vergaderen. Een manier om op afstand met elkaar te kunnen vergaderen is 'beeldbellen’. Maar hoe doe je dat op een georganiseerde, efficiënte manier?

 

 

Hoe vitaal is thuiswerken?

De mate van thuiswerken heeft sinds half maart door de coronacrisis een vlucht genomen. Massaal wordt er (verplicht) thuisgewerkt. Hoewel het kabinet inmiddels een flink aantal maatregelen heeft versoepeld, blijven veel kantoren de komende periode nog grotendeels gesloten. In elk geval blijft tot 1 september 2020 het advies van kracht om zoveel mogelijk vanuit huis te werken.

De een valt het thuiswerken zwaar. De ander ervaart vooral voordelen zoals meer rust of meer tijd voor het gezin. Wat betekent thuiswerken voor de vitaliteit van medewerkers? Hoe zorg je er als werkgever voor dat mensen zowel mentaal als fysiek fit blijven? En welk advies geef je als arboprofessional? Dit zijn vragen die leven.

 

Van vrije keuze naar verplicht

De hoeveelheid thuiswerken was tot voor kort nog minder dan 10 procent. Bij een aantal bedrijven was het toegestaan om 1 dag (en soms meerdere dagen) per week thuis te werken. Bij veel andere bedrijven werd alleen aan de randen van de dag thuis gewerkt. Bijvoorbeeld even in de ochtend vanuit huis e-mails beantwoorden om vervolgens naar je afspraak te gaan. In de meeste gevallen was het thuiswerken een vrije keuze van de medewerker en een gunstige arbeidsvoorwaarde van de werkgever.

Pagina's

Abonneren op RSS - Arbobeleid