Arbobeleid

Afbeelding: 

Teek: pak 'm beet - Hersenvliesontsteking

teek, teken, Lyme, hersenvliesontsteking

Dat een beet van een teek kan leiden tot de ziekte van Lyme was al bekend. Inmiddels is ook bekend dat een tekenbeet ook kan leiden tot teken-encefalitis, een vorm van hersen(vlies)ontsteking. Des te meer reden om een beet te voorkomen dus.

Hoe u dat doet, en wat u moet doen als u toch bent gebeten, haalt u uit de toolbox Wat te doen tegen teken.

De RI&E als basis voor het arbobeleid

Risico-inventarisatie & -evaluatie volgens het drietrapssysteem inventariseren en evalueren, Plan van Aanpak en oplossingen uit de arbocatalogus, kan de basis zijn voor een goed arbobeleid.

Ondernemingen lopen dagelijks risico’s, uw onderneming ook. Alleen wanneer goed in beeld is gebracht wat de risico’s zijn en welke impact deze kunnen hebben op de bedrijfsvoering, kan beslist worden op welke manier wordt omgegaan met die risico’s.

Ondernemingen vormen een complex geheel van risicofactoren en één van de belangrijkste risico’s betreft veilige en gezonde arbeid. Een juiste risico analyse geeft een helder beeld met betrekking tot welke risico’s er zijn, welke risicosoort het betreft, wat de directe schade kan zijn, wat de gevolgschade kan zijn en welke kans er is dat het risico zich ook daadwerkelijk voordoet.

Een overzicht van inhoudelijke onderwerpen met betrekking tot het arbobeleid, vindt u hier

Draaiboek hoe te handelen bij een uitbraak van het coronavirus

Maatregelen bij een dreigende epidemie of pandemie zoals corona
Al weken domineert het coronavirus het nieuws. Het virus heeft inmiddels wereldwijd grote gevolgen en heet officieel een pandemie. Corona heeft zich als een olievlek verspreid. Ook in Nederland grijpt Covid-19 hard om zich heen. Welke (preventieve) stappen kunnen bedrijven ondernemen om zich te beschermen tegen het virus? Bekijk ook de tools over corona in de bouw en de industrie.

 

Covid-19

Eind 2019 vond in de Chinese miljoenenstad Wuhan een uitbraak plaats van een tot dan toe onbekende variant van het coronavirus. Het kreeg de naam 2019-nCoV en heet nu Covid-19, ook wel SARS-CoV-2 genoemd. SARS staat voor Severe Acute Respiratory Syndrome.  

Coronavirussen zijn virussen die een corona (krans) tonen wanneer ze door een elektronenmicroscoop worden bekeken. Infectie met het virus veroorzaakt griepachtige symptomen en leidt bij sommige patiënten tot longontsteking.

De besmetting wordt in verband gebracht met een vismarkt in Wuhan waar ook levende dieren zoals otters, dassen en slangen illegaal werden verhandeld. De markt werd daarop gesloten.

Risico's van steigerbouw in de procesindustrie

Steigerbouw in de procesindustrie: de risico's
Steigers worden in zeer veel verschillende industrieën en situaties toegepast. Vooral in de procesindustrie en de bouw zijn ze geregeld nodig. In de procesindustrie brengt dit voor de steigerbouwer, de opdrachtgever, gebruiker en zelfs voor eventuele omstanders bijzondere risico’s met zich mee. Daarbij kunnen steigerbouwwerkzaamheden op hun beurt een risico vormen en het proces in gevaar brengen.

De procesindustrie is doorgaans een zeer complexe omgeving met een groot scala aan bedreigingen zoals explosiegevaar en gevaarlijke stoffen. Om aan de installaties ervan goed onderhoud te kunnen plegen, wordt er op grote schaal gebruik gemaakt van steigers om de werkplek veilig te kunnen bereiken en het werk vertrouwd en efficiënt te kunnen uitvoeren.

Het grote en complexe onderhoud in de procesindustrie wordt dikwijls tijdens grote onderhoudstops gedaan. In deze stopperiode liggen de installaties van de betreffende fabrieken volledig stil om zo een veilige werkomgeving te creëren. Steigers worden dan vaak gebruikt om bij de onderdelen te komen die onderhoud behoeven van het systeem. In de meeste gevallen worden de steigers echter gemonteerd als de fabriek nog in bedrijf is.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Flyer aankondiging ADM-controles

Drugs op de werkvloer is niet toegestaan

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Bedrijven die de werkvloer 100 procent clean willen hebben, kunnen controles houden op middelengebruik. Alcohol, drugs en medicijnen staan immers gelijk aan problemen op de werkvloer. Met deze flyer kunnen ADM-controles worden aangekondigd. (Verander de X in de naam van de eigen onderneming.)

Bij deze tool hoort een format ADM-beleid.

 

Lees ook:

Remmende krachten bij handhaving nuchtere werkomgeving

Format ADM-beleid

Alcohol, drugs en medicijnen staan gelijk aan problemen op de werkvloer. Als bedrijf moet en kun je voorkomen dat personen die onder invloed zijn van alcohol, drugs en medicijnen zich op het terrein begeven, daar werkzaamheden verrichten of aan het verkeer (intern en extern) deelnemen.

Met dit format leg je de randvoorwaarden van preventieve en repressieve maatregelen vast in het kader van testen op het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen. Het beleid is gericht op het voorkomen van schade in de ruimste zin van het woord. Het doel van dit beleid is ook om werknemers zowel in de arbeidssituatie als in hun persoonlijke levenssfeer te beschermen (onder toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ‘AVG’).

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Nudging, een duwtje in de goede richting

Nudging werkt ook goed in het verkeer
In veel gevallen ontstaat onveiligheid (en gelukkig ook vaak veiligheid) door gewoontegedrag van medewerkers. Is het mogelijk om gedrag dat onbewust is te beïnvloeden en medewerkers te helpen het juiste gedrag te vertonen waarmee veiligheid en gezondheid (V&G) vergroot wordt? Ja! Lees hier hoe.

 

Beïnvloeden van gedrag

Om het gedrag van medewerkers te beïnvloeden hebben V&G professionals over het algemeen drie traditionele strategieën tot hun beschikking.

  • De preek: het geven van voorlichting bijvoorbeeld in de vorm van gesprekken bij een locatiebezoek, toolboxen of e-learnings.
  • De zweep ofwel 'straffen': organisatie van toezicht en het opleggen van straffen bij geconstateerde overtredingen.
  • De wortel ofwel 'belonen': het geven van beloningen bij het vertonen van gewenst gedrag. Bijvoorbeeld bij 1 miljoen gewerkte uren zonder (verzuim)ongevallen.

 

De nieuwe Omgevingswet blijft specialistenwerk, meer dan ooit

Wat moet een veiligheidskundige weten van de nieuwe omgevingswet?
Op 1 januari 2021 is het eindelijk zo ver (als het goed is) en treedt de Omgevingswet (Ow) in werking. Jaren van voorbereiding en uitstel gingen vooraf. De Ow betekent in de praktijk minder loketten, met kortere proceduretermijnen en meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. Vaste uitgangspunten zoals het begrip 'inrichting in de zin van de Wet milieubeheer' wijzigen. Wat moet de veiligheidskundige weten van die nieuwe wet? Daar gaat dit artikel op in.

De Omgevingswet beschrijft in artikel 1.3 de centrale doelstellingen:

Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang:

a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en

b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

Dit zal in de praktijk betekenen dat wij met minder loketten te maken krijgen, met kortere proceduretermijnen en meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. Oude en ingeburgerde begrippen zoals ‘bestemmingplan’ komen niet meer terug in de nieuwe wet- en regelgeving.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Help: legionella. Of toch niet?

Wanneer moet je actie ondernemen als preventiemedewerker bij legionella?
Je bent preventiemedewerker en je komt een waternevel of een koeltoren tegen. Wat moet je dan? Stel jezelf vooral de vraag: moet ik hier überhaupt iets mee? We roepen in dit soort gevallen veel te vaak zonder er verder bij na te denken moord en brand. Douches, nood- en oogdouches vormen helemaal geen risico voor werknemers, maar er zijn ook situaties waarin je direct actie moet ondernemen. Bij een vuile koeltoren of een bubbelbad dat duidelijk niet goed wordt schoongemaakt bijvoorbeeld.

Dit artikel gaat eerst in op wat over legionella, legionellose (longontsteking veroorzaakt door legionella) en presenteert tot slot een stappenplan. En ben je na het doorlopen van dit stappenplan niet zeker van de uitkomst, schakel en deskundige in en stel jezelf altijd de vraag: wat is het is het risico en hoe groot is de kans?

 

Legionellose (legionella longontsteking)

In de afgelopen twintig jaar is er veel onderzoek gedaan naar legionella en legionellose. Uit deze onderzoeken wordt duidelijk dat er heel veel soorten legionella zijn (meer dan duizend) en dat maar weinig van deze soorten een gevaar vormen voor gezonde mensen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Wat is arbeidstijd?

Arbeidstijden: wanneer mag een werknemer werken en wanneer niet?

In de Arbeidstijdenwet staan onder meer de regels over werktijden, rusttijden, pauzes en nachtdiensten. De wet is bestemd voor werknemers van 18 jaar en ouder. Op de wet gelden allerlei uitzonderingen. Bijgevoegde tool geeft een samenvatting van alle regels. Ook legt het nog eens kort uit wat arbeid en arbeidstijd is. 

 

Auteurs: Karin Buiter en Fred de Visser

 

Lees ook dit nieuwsartikel op Werk en Veiligheid over boetes op het overtreden van de Arbeidstijdenwet.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Arbobeleid