Arbobeleid

Afbeelding: 

Teek: pak 'm beet - Hersenvliesontsteking

teek, teken, Lyme, hersenvliesontsteking

Dat een beet van een teek kan leiden tot de ziekte van Lyme was al bekend. Inmiddels is ook bekend dat een tekenbeet ook kan leiden tot teken-encefalitis, een vorm van hersen(vlies)ontsteking. Des te meer reden om een beet te voorkomen dus.

Hoe u dat doet, en wat u moet doen als u toch bent gebeten, haalt u uit de toolbox Wat te doen tegen teken.

De RI&E als basis voor het arbobeleid

Risico-inventarisatie & -evaluatie volgens het drietrapssysteem inventariseren en evalueren, Plan van Aanpak en oplossingen uit de arbocatalogus, kan de basis zijn voor een goed arbobeleid.

Ondernemingen lopen dagelijks risico’s, uw onderneming ook. Alleen wanneer goed in beeld is gebracht wat de risico’s zijn en welke impact deze kunnen hebben op de bedrijfsvoering, kan beslist worden op welke manier wordt omgegaan met die risico’s.

Ondernemingen vormen een complex geheel van risicofactoren en één van de belangrijkste risico’s betreft veilige en gezonde arbeid. Een juiste risico analyse geeft een helder beeld met betrekking tot welke risico’s er zijn, welke risicosoort het betreft, wat de directe schade kan zijn, wat de gevolgschade kan zijn en welke kans er is dat het risico zich ook daadwerkelijk voordoet.

Een overzicht van inhoudelijke onderwerpen met betrekking tot het arbobeleid, vindt u hier

Risicogericht oefenen voor een betere BHV

Risicogestuurd oefenen kan het antwoord zijn op een effectieve bedrijfshulpverlening in de praktijk. Vooropgesteld dat een bedrijf zich intern laat ondersteunen door medewerkers die beschikken over de benodigde kwalificaties en hulpmiddelen.

Medewerkers dienen te bezitten:

  • Een erkende bedrijfshulpverleningskwalificatie;
  • Standaard bedrijfshulpverleningsmiddelen zoals een AED, verbanddoos en de juiste brandblussers;
  • Aanvullende bedrijfshulpverleningsmiddelen afgestemd op mogelijke risico’s die zich binnen het bedrijf of bedrijfsactiviteiten kunnen voordoen;
  • Basisvaardigheden en aanvullende vaardigheden afgestemd op de mogelijke risico’s;
  • Basisvaardigheden en aanvullende vaardigheden met regelmaat te hebben geoefend en geëvalueerd.

 

In de Arbeidsomstandighedenwet van vóór 2007 gold dat een bedrijf 1 bedrijfshulpverlener (BHV'er) op de 50 medewerkers beschikbaar moest hebben. De overheid is van deze eis afgestapt.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Bescherm jezelf tegen stekende en bijtende insecten

Pas op voor stekende insecten

Deskundigen verwachten in augustus een golf aan stekende en prikkende insecten. Wat moet je doen als je wordt gebeten? Deze toolbox geeft uitleg.

 

Lees ook:

Teken, klein maar met grote gevolgen

Hoe voorkom je een tekenbeet

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Beschrijf alleen de grootste risicobeperkende maatregelen

Maak de RI&E niet te uitvoerig, houd het werkbaar
Risico-inventarisatie: moeten alleen de gevaren en risico’s worden geïnventariseerd of ook de reeds aanwezige beheersmaatregelen? De wetgeving over de RI&E is daar niet sluitend over en biedt daardoor ook kansen. Maar houd de RI&E werkbaar. Beschrijf niet te veel.

De risico-inventarisatie en -evaluatie (de RI&E) is een mooi instrument, zeker als het goed wordt gebruikt. De RI&E is een combinatie van het inventariseren van de risico’s (de ‘diagnose’) en een plan van aanpak (het ‘behandelplan’) om de bij de inventarisatie gevonden risico’s te reduceren.

In de RI&E zit ook een weging van de grootte van de risico’s, de ‘evaluatie’. Hierbij wordt een value (evaluatie)/waarde toegekend aan de grootte van de risico’s. Dat geeft een beeld van de ‘ernst’ van de diagnose. In het ‘behandelplan’ (plan van aanpak) is vervolgens een duidelijke prioriteitstelling aangegeven en een actiehouder bij de te treffen maatregelen om de risico’s te reduceren.

Allemaal goed en zeer structureel. Een hele verbetering vergeleken met vroeger toen meer ad hoc gewerkt werd.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Bescherm je mensen tegen hittestress

Pas op voor hittestress. De laatste jaren raken steeds meer werknemers bevangen door de hitte. De zon hoeft nog niet eens fel te schijnen. Een warme omgeving is genoeg om ‘warmtestuwing’ te krijgen. Factoren als wel of geen wind, de ondergrond, de aard van de werkzaamheden hebben hierop invloed.

Gezondheidsrisico's

Warmtestuwing kan leiden tot een hitteberoerte (met beschadiging aan het zenuwstelsel tot gevolg), -krampen, -uitslag en -uitputting. Uitputting zorgt voor verminderde concentratie en dat vergroot weer het risico op ongevallen.

De bijgevoegde poster geeft uitleg. Print hem uit en hang hem op. 

 

 

Duurzame gedragsverandering voor veiligheid

Beloon goed gedrag en bestraf niet
Gedragsverandering staat hoog op de agenda bij veiligheidskundigen omdat een veilig resultaat alleen bereikt wordt met veilig gedrag. De mechanismen van gedragsverandering zijn steeds meer bekend (zie artikel Hoe je gedrag verandert van Fred de Visser voor een inleiding). In dit artikel gaan wij in op het daadwerkelijk veranderen van gedrag. Daarbij richten we ons op de volgende onderwerpen: de valkuilen bij veiligheidscampagnes, het blijvend veranderen van gedrag en verschillen tussen het invoeren van gedragsverandering bij kleine en grote bedrijven.

 

Gedragsverandering is een onderwerp dat niet alleen speelt bij het verminderen van ongevallen. Het is van belang bij tal van vraagstukken in de privésfeer zoals het opvoeden van kinderen, een goede relatie met een partner en zelfs het omgaan met huisdieren. In de werkomgeving geldt hetzelfde. Denk aan leiderschapstraining, motiveren van medewerkers, cultuurverandering. Bij maatschappelijke vraagstukken speelt het. Zoals bij het terugdringen van armoede, het stimuleren van duurzaam gedrag en het omgaan met epidemieën. Vanaf het begin van de vorige eeuw heeft zich een wetenschap ontwikkeld die zich louter met dit onderwerp bezighoudt: de gedragsanalyse (Mayer, Sulzer-Azaroff & Wallace, 2019).

 

Valkuilen bij veiligheidscampagnes

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Anders omgaan met risicoscores

In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden de gevaren en risico's in kaart gebracht (geïnventariseerd) en vervolgens worden de risico's 'gewogen'. Oftewel geëvalueerd. Er wordt een waarde (value) toegekend aan de grootte van het risico: de risico-evaluatie. Vervolgens worden verbetermaatregelen met een bepaalde prioritering opgenomen in het plan van aanpak. Soms lijken deze schier eindeloos omdat aan veel zaken toch een risicogetal is toegekend. Dat kan anders. Houd het plan van aanpak korter.

Rekenkundige modellen

Om de grootte van concrete werkplekrisico’s enigszins objectief vast te stellen bestaan er diverse rekenkundige wegingsmethodes, ook wel ranking methodes genoemd. Deze ranking methodes dwingen tot denken in scenario’s om zo - aan de hand van enkele parameters - tot een goed oordeel over de grootte van de risico’s te komen. De risicoklasse wordt vervolgens in een getal uitgedrukt. Hierdoor zijn de verschillende risico’s in grootte te vergelijken.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Arbobeleid