Arbobeleid

Afbeelding: 

Teek: pak 'm beet - Hersenvliesontsteking

teek, teken, Lyme, hersenvliesontsteking

Dat een beet van een teek kan leiden tot de ziekte van Lyme was al bekend. Inmiddels is ook bekend dat een tekenbeet ook kan leiden tot teken-encefalitis, een vorm van hersen(vlies)ontsteking. Des te meer reden om een beet te voorkomen dus.

Hoe u dat doet, en wat u moet doen als u toch bent gebeten, haalt u uit de toolbox Wat te doen tegen teken.

De RI&E als basis voor het arbobeleid

Risico-inventarisatie & -evaluatie volgens het drietrapssysteem inventariseren en evalueren, Plan van Aanpak en oplossingen uit de arbocatalogus, kan de basis zijn voor een goed arbobeleid.

Ondernemingen lopen dagelijks risico’s, uw onderneming ook. Alleen wanneer goed in beeld is gebracht wat de risico’s zijn en welke impact deze kunnen hebben op de bedrijfsvoering, kan beslist worden op welke manier wordt omgegaan met die risico’s.

Ondernemingen vormen een complex geheel van risicofactoren en één van de belangrijkste risico’s betreft veilige en gezonde arbeid. Een juiste risico analyse geeft een helder beeld met betrekking tot welke risico’s er zijn, welke risicosoort het betreft, wat de directe schade kan zijn, wat de gevolgschade kan zijn en welke kans er is dat het risico zich ook daadwerkelijk voordoet.

Een overzicht van inhoudelijke onderwerpen met betrekking tot het arbobeleid, vindt u hier

Aandachtspuntenlijst RI&E

In de bijlage een voorbeeld van een checklist met aandachtspunten die gebruikt kan worden bij het opstellen van de RI&E. In de lijst staan allerlei punten waarnaar gekeken kan worden tijdens de RI&E. Het gaat dan onder meer om de aanspreekcultuur, de toegang tot een arbodeskundige de vluchtroutes, gevaarlijke stoffen of pesten. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Checklist onderwerpen in de RI&E

In de bijlage een voorbeeld van een checklist met onderwerpen in de RI&E. Deze lijst kan ook worden gebruikt bij het toetsen van de RI&E op volledigheid. Bij het toetsen dient uiteraard gekeken te worden naar de procesgang van de RI&E, de gebruikte methode, de representativiteit van de antwoorden en dergelijke. 

In deze tabel kan worden aangegeven welke onderwerpen wel en niet in het bedrijf van toepassing zijn/aanwezig zijn. Voor onderwerpen die wel in het bedrijf voorkomen, wordt vervolgens aangegeven of ze wel of niet op orde zijn.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Luchtverversing werkvloer essentieel om corona te voorkomen

Ventileer werkruimtes tegen corona
Veel medewerkers willen weer terug naar hun werkplek en zijn het zat om de hele week thuis te werken. Maar hoe beoordeel je of dit qua werkruimte verantwoord is? Veel bedrijven nemen allerlei maatregelen, maar zijn dit wel de juiste ingrepen? Of willen zij hiermee slechts aan de medewerkers laten zien dat zij bereid zijn iets te doen voor de veiligheid van het personeel? Omdat maatregelen meer uit emotie worden genomen en niet goed zijn afgewogen, helpen ze vaak niet of nauwelijks om overdracht van besmettingen van het coronavirus te voorkomen. Ze zijn eigenlijk grotendeels geldverspilling. Goed ventileren helpt, samen met voldoende afstand houden, wel.

Bij het voorkomen van besmettingen speelt een aantal factoren een rol, waaronder de onderlinge afstand tussen de mensen en de ventilatie/luchtverversing van de ruimte waarin zij verblijven.

 

Onderlinge afstand

Door voldoende afstand tussen elkaar te houden, wordt bereikt dat de grotere druppels die bij het ademhalen en spreken vrijkomen, niet gemakkelijk bij een ander terechtkomen. Die grotere druppels hebben een diameter van groter dan 4 micrometer. In een straal van circa 1 tot 2 meter vallen die meeste grotere druppels neer op de grond. Daarom is het goed de afstand van 1,5 meter tot elkaar aan te houden. Als dat niet kan, kan gewerkt worden met schermen. Afstand en schermen helpen echter niet tegen de overdracht van de kleinere druppeltjes, de aerosolen.

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Nieuwe werkwijze ongevalsonderzoek van kracht

Bouwkraan valt op woningen. Foto: Claudie Bolster
In de werkwijze van de Inspectie SZW bij ongevalsonderzoek is een nieuwe aanpak van kracht geworden. De inspectie kijkt of er al dan niet een causaal verband is met een overtreding uit de Arbeidsomstandighedenwetgeving. Is er sprake van een causaal verband dan kan er een (ongevallen) boeterapport (OBR) worden opgemaakt. In een ongevallenboeterapport wordt tegenwoordig ook over een 5e matigingsgrond gesproken.

Uit het oogpunt van rechtseenheid en -zekerheid heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het al dan niet opleggen van een boete en het bepalen van de hoogte daarvan een beleidsregel opgesteld in de vorm van de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving (de ‘beleidsregel’). Het is vervolgens de inspectie die de uitvoering van deze boeteoplegging namens de minister op zich neemt.

Daarbij loopt de inspectie de volgende vier zaken na:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Checklist heet werk

Heet werk kenmerkt zich door werkzaamheden waarbij brand, explosie of verbranding kan ontstaan

Heet werk kenmerkt zich door werkzaamheden waarbij brand, explosie of verbranding kan ontstaan door gebruik van open vuur, een heet oppervlak of een vlamboog. Voorbeelden van deze werkzaamheden zijn lassen, slijpen, (snij)branden, smelten (met bijv. thermische lans), solderen, verfbranden, branden van bitumen etc. Gebruik bijgevoegde checklists om risico's te verkleinen.

 

Lees ook het artikel over heet werk. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Risico's beheersen bij heet werk

Risico's beperken bij lassen, branden en slijpen
Wat zijn de aandachtspunten bij heet werk en de (mogelijke) maatregelen om de risico’s te beheersen? Er wordt bij de maatregelen onderscheid gemaakt tussen nodig (dringend geadviseerd) en optioneel (afhankelijk van situatie).

De bouw en infra sector kenmerkt zich door een snel veranderend karakter. Dit heeft ook zijn weerslag in de tijdelijkheid van maatregelen en het belang van een goede en tijdige voorbereiding en uitvoering van zogenaamd heet werk zoals lassen, branden en slijpen. In dit artikel wordt onderscheid gemaakt tussen elektrisch lassen en snijden, autogeen lassen en snijden, thermietlassen, branden en slijpen.

 

Veiligheid, Gezondheid, Milieu gevaren en risico’s

Heet werk kenmerkt zich door werkzaamheden waarbij brand, explosie of verbranding kan ontstaan door gebruik van open vuur, een heet oppervlak of een vlamboog. Voorbeelden van deze werkzaamheden zijn lassen, slijpen, (snij)branden, smelten (met bijv. thermische lans), solderen, verfbranden, branden van bitumen etc.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Safety en security: synergie of spanningveld?

In de samenwerking tussen safety en security valt nog veel winst te behalen wanneer minder in eilandjes wordt gedacht: Safety + Security = Synergie.

In het Nederlands betekenen de woorden Safety en Security allebei veiligheid. Toch bedoelen we er verschillende dingen mee.

Bij security gaan we ervan uit niet iedereen het goed op heeft met de andere mensen en dat we ons tegen de bedoelde schade daarvan willen beschermen. Bij safety denken we aan het beschermen tegen onbedoelde schade, denk aan bijvoorbeeld aan ongevallen of blootstelling aan gevaarlijke stoffen die op termijn gezondheidsschade veroorzaken.

De gemeenschappelijke noemer in security en safety is ‘beschermen tegen letsel en schade’. In veel bedrijven werken safety- en securitymensen nauw met elkaar samen, soms zelfs in eenzelfde afdeling HSSE: Health, Safety, Security and Environment.

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de baas

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) de baas
Meer dan een miljoen Nederlandse werknemers hebben naar schatting te maken met burn-out klachten. Dit is goed voor ongeveer eenderde van het totale werkgerelateerde verzuim. De hieraan gerelateerde verzuimkosten worden geschat op circa 3 miljard euro.

Werkdruk betreft slechts één element van dat wat we psychosociale arbeidsbelasting (PSA) noemen. In de Handreiking Psychosociale Arbeidsbelasting, in 2015 uitgegeven door de Stichting van de Arbeid, wordt PSA teruggebracht naar de definitie uit de Arbowet:

  1. Werkdruk;
  2. Ongewenst gedrag en seksuele intimidatie;
  3. Agressie, geweld en pesten.

 

Op de website Arboportaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt hieraan een aantal zaken toegevoegd:

  1. Beroepsgebonden depressie;
  2. Discriminatie;
  3. Overspannenheid en burn-out;
  4. Posttraumatische stress-stoornis (PTSS)

 

Definities

Het is dus een veelomvattend onderwerp. Met de gevolgen samengevat in één woord: werkstress, ofwel werkgerelateerde stress.

Pagina's

Abonneren op RSS - Arbobeleid