Arbeidsplaatsen

Afbeelding: 

Veiligheid in het verkeer; hoe ga je er als werkgever mee om?

Zakelijk veilig rijden voor minder ongevallen en een beter imago
Als werkgever wil je dat je medewerkers veilig werken. Een veilige werkomgeving voor je personeel is van het allergrootste belang. Veiligheid gaat verder dan enkel op de bouw- of werkplaats. In het verkeer lopen medewerkers een onderschat risico op ongevallen. Hoe zorg je als werkgever dat medewerkers veilig deelnemen aan het verkeer?

 

Verkeersveiligheid: de cijfers in Nederland

Wist je dat er elke dag gemiddeld twee mensen zijn die niet terugkeren naar huis? Zij zijn dodelijk slachtoffer geworden van een verkeersongeval. Nog eens gemiddeld 55 mensen per dag raken ernstig gewond als gevolg van verkeersongevallen. Zo werden er in 2019 120.000 ongevallen geregistreerd waarbij 661 mensen om het leven zijn gekomen (bron: SWOV).

Ondanks dat er nagenoeg geen cijfers beschikbaar zijn van hoeveel gevallen hiervan werk gerelateerd zijn, is het logischerwijs aan te nemen dat verkeersveiligheid een groot effect heeft op bedrijven. Zo zijn de maatschappelijke kosten van verkeersongevallen geschat op jaarlijks 14 miljard euro.

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Werken vanuit een werkbak of werkplatform hangend aan een hijskraan aan strenge(re) regels gebonden

De regels voor werken vanuit een werkbak aan een hijskraan zijn aangescherpt. Lees ze hier.
Het werken vanuit een werkbak of een werkplatform hangend aan een hijswerktuig (kraan) is in beginsel verboden. Door het veelvuldig oneigenlijk gebruik van werkbakken en werkplatforms, ingegeven door Arbobesluit artikel 7.23d (oud), heeft de wetgever dit genoemde artikel aangescherpt. In uitzonderlijke situaties en onder strikte voorwaarden mag vanuit een werkbak aan een kraan worden gewerkt. Sinds 1 juli moet dit echter wel vooraf worden gemeld bij ISZW.

 

Is het werken vanuit werkbakken hangend aan een hijskraan dan volledig uitgesloten?

Dat niet. De tijdbeperkende voorwaarde is komen te vervallen, maar er moet sprake zijn van een zo uitzonderlijke situaties dat de werkzaamheden niet op een andere wijze kunnen worden uitgevoerd.

 

Arbobesluit artikel 7.23d. (vanaf 1 juli 2020)

Het gebruik van 'werkbakken aan een hijswerktuig' is in Nederland vastgelegd in het Arbobesluit artikel 7.23d. Zie onderaan dit artikel.

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Veilig werken met steigers

Bij opbouw, gebruik en demontage van steigers gebeuren geregeld ongevallen. Het opbouwen van een steiger is dan ook specialistenwerk.
Een steiger wordt gebruikt als tijdelijke voorziening om veilig op hoogte te kunnen werken, bijvoorbeeld bij de bouw van een huis. Zowel bij het opbouwen, het gebruik als de demontage van steigers gebeuren geregeld ongevallen. Het leveren, verhuren en monteren van een tijdelijke werkplek op hoogte is dan ook specialistenwerk waaraan gebruiker, opdrachtgever én wetgever hoge eisen stellen.

 

Ongevallen met steigers

Helaas gebeuren nog geregeld ongevallen met steigers. Het fatale ongeval in 2003 in Geertruidenberg is hiervan een dramatisch dieptepunt. Tijdens onderhoudswerk in de Amercentrale (elektriciteitscentrale) stortte een 65 meter hoge steiger in. Vijf van de acht onderhoudsmedewerkers die de bewuste nacht aan het werk waren, kwamen hierbij om het leven.

De Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) concludeerde enkele jaren later dat driekwart van de geïnspecteerde steigers niet voldeed. Bij de 594 bouwwerken die zij in 2009 bezocht, vond zij maar liefst 900 overtredingen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Zinvolle inspecties van de werkomgeving

Inspecties dragen bij aan de veiligheid als je ze maar slim inzet.
Als in- en extern auditor beoordeelt Giljam van Vliet regelmatig de door bedrijven uitgevoerde inspecties van de werkomgeving (werkplekinspecties en observatierondes). "Helaas blijkt hierbij vaak dat de uitgevoerde inspecties weinig opleveren en maar zeer beperkt bijdragen aan het verbeteren van de arbeidsveiligheid en de veiligheidscultuur binnen het bedrijf. Jammer, want met een iets andere mindset van de uitvoerenden en een iets andere invulling van de inspecties kunnen deze een nuttige bijdrage gaan leveren aan het verbeterproces." Hoe buig je dit om?

Soorten inspecties

Inspecties van de werkomgeving en observatierondes worden vaak uitgevoerd in het kader van een certificatienorm zoals de VCA of de NEN Veiligheidsladder, maar ook steeds vaker als onderdeel van een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Bij deze laatste vorm van inspecties gaat het veelal dan om gezamenlijk uit te voeren inspecties of veiligheidsrondes.

Werkplekinspecties vanuit de VCA richten zich bij veel bedrijven vooral op de werkomgeving, de BHV-organisatie, het gebruik van arbeidsmiddelen en PBM en een beperkt aantal specifieke risico’s.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Werken op hoogte: zorg dat het veilig gebeurt

Een ladder is geen veilige werkplek

Heel veel werkzaamheden gebeuren op hoogte. Daaraan kleven veel risico's. Iemand kan vallen of een stuk gereedschap kan naar beneden storten. Een ladder is een snel gepakt hulpmiddel, maar verre van de meest veilige. Er zijn diverse alternatieven. Welke je ook overweegt, leg in elk geval altijd je keuzes vast. Deze toolbox biedt wegwijs.

 

 

Lees ook:

Mag een ladder altijd worden ingezet?

Veilig werken met ladders

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Checklist inzet verkeersregelaars

Verkeersregelaar

Bij wegwerkzaamheden is en blijft het toepassen van maatregelen zonder verkeersregelaars het vertrekpunt. Voor alle wegwerkzaamheden geldt dat eerst een oplossing moet worden gezocht in standaard verkeersmaatregelen. Pas wanneer alle mogelijkheden zijn uitgeput en de verkeersmaatregelen vanuit de risicoafweging en de verkeersafwikkeling niet toereikend zijn, kunnen verkeersregelaars worden ingezet.

De inzet van verkeersregelaars mag in geen geval leiden tot hogere (en onaanvaardbare) risico’s voor de in het werkvak aanwezige wegwerkers. Om die reden mogen verkeersregelaars bij wegwerkzaamheden alleen als aanvulling op een wegafzetting of verkeersmaatregel worden ingezet (en dus niet als enige maatregel). 

Verkeersregelaar prevaleert onterecht boven wegafsluiting

Verkeersregelaar volgens richtlijn alleen inzetten in uitzonderlijke situaties
In toenemende mate worden kwetsbare verkeersregelaars ingezet bij bouw- en wegwerkzaamheden. Dit terwijl volgens de regelgeving hun inzet zoveel mogelijk beperkt zou moeten worden. Alternatieven worden vaak niet eens overwogen. De stelregel moet zijn dat verkeersregelaars alleen mogen worden ingehuurd als er geen andere mogelijkheden meer zijn. En zeer belangrijk: borg hun veiligheid, want geregeld zijn zij slachtoffer van allerhande incidenten.

Wij kennen in Nederland meerdere soorten verkeersregelaars. Dit artikel gaat over de beroepsmatige verkeersregelaar. Dit zijn medewerkers die worden ingezet bij bijvoorbeeld werkzaamheden aan wegen en in de bouw.

In toenemende mate worden zij ingezet. De richtlijnen voor maatregelen bij werk in uitvoering (CROW-publicatiereeks 96b) beperken hun inzet tot die situaties waarin alle andere mogelijkheden zijn uitgeput en de standaard verkeersmaatregelen niet meer toereikend zijn om een goede doorstroming te garanderen. Verkeersregelaars kunnen alleen als aanvulling op de verkeersmaatregel worden ingezet.

Bij de afweging van verkeersmaatregelen spelen drie belangen een rol:

Teken: een kleine kruiper met grote gevolgen

Een volgezogen teek kan de ziekte van Lyme verspreiden
Het tekenseizoen is weer aangebroken. Dat betekent oppassen geblazen. Teken zijn er het hele jaar door, maar zodra de temperatuur boven de 7°C komt, worden ze actief. Daarmee groeit het risico op een beet en het overbrengen van de ziekte van Lyme. In de periode van maart tot en met oktober lopen ruim een miljoen mensen een tekenbeet op en dat aantal worden er (door de opwarming van de aarde) steeds meer. Met alle gevolgen van dien.

Je hoort er vaak over, maar ziet ze makkelijk over het hoofd: teken. Het beestje is erg klein, slechts 1 tot 3 millimeter. Het is een ‘geleedpotige’ dat lijkt op een klein, plat spinnetje. Als een teek heeft gebeten, valt het misschien niet eens gelijk op. Het oogt als een zwart puntje op de huid. Zo kunnen ze een hele tijd ongemerkt blijven zitten. Ze leven van bloed van de gastheer. Omdat de teek zich tegoed doet aan het bloed, zwelt hij na een aantal dagen op. Het bruin of grijze bolle achterlijf wordt zo groot als een erwt.  

Teken voelen zich thuis in hoog gras. Ze zitten het liefst bij bomen of struiken. Daar 'wachten' ze tot er een dier of mens voorbij komt om over te stappen. Personen die veel in deze groene omgeving verblijven of werken, hebben daarom een verhoogde kans door de beestjes belaagd te worden.

Stroomschema NGE

Pas op voor blindgangers

Bij de ontwikkeling van een gebied kan het van belang zijn om een explosievenonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek behelst de vaststelling of in de (water)bodem van een gebied of locatie conventionele explosieven aanwezig zijn als men het voornemen heeft om grondroerende activiteiten uit te voeren.

Deze kunnen zijn: hei- en funderingswerk, rioleringswerk, werkzaamheden aan kabels en leidingen, wegen- en bruggenbouw, spoorbouw, gestuurde boorwerkzaamheden, aanleg van parkeergarages, tunnelbouw, sondering-werkzaamheden, baggerwerkzaamheden , dijkverbetering en -verzwaringswerkzaamheden.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Pas op: niet gesprongen explosieven (NGE)

In de bodem liggen nog talloze bommen en granaten uit de Tweede Wereldoorlog
In Nederland zijn in de Tweede Wereldoorlog veel explosieven en munitie achtergebleven die niet tot ontploffing zijn gekomen. Die vatten wij samen onder de verzamelnaam 'conventionele explosieven’. Deze bommen waren niet chemisch, nucleair of biologisch van aard. Er zijn diverse redenen te noemen om deze niet gesprongen explosieven (verder te noemen als NGE) op te sporen en onschadelijk te maken of op een veilige plaats tot ontploffing te brengen.

De twee belangrijkste redenen om ze op te sporen en onschadelijk te maken zijn:

  1. Gebiedsontwikkeling
  2. Omgevingsveiligheid

Nederland is een welvarend land. Met het groeiende aantal mensen is onze ruimte beperkt. Dat betekent dat er spaarzaam moet worden omgegaan met vierkante meters. Gebieden worden ontwikkeld. Gefaseerd wordt een initiatief of een idee uitgewerkt, voorbereid en uitgevoerd om vervolgens in exploitatie te worden genomen. Denk bijvoorbeeld aan woning- en utiliteitsbouw, herstructurering en/of optimalisering van de infrastructuur (spoor- en wegennet). Dit gaat veelal nooit zonder dat een schop in de grond verdwijnt of op een andere manier de grond wordt geroerd. Afhankelijke van de locatie of plaats bestaat nog steeds de mogelijkheid explosieven tegen te komen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Arbeidsplaatsen