Arbeidsmiddelen

Afbeelding: 

Veiligheidsharnas: de juiste keuze

Bij werken op hoogte is aanlijnen vaak de laatste, maar ook de enige optie. Belangrijk is te weten welke middelen in welke situatie gebruikt moeten worden. Alleen welk middelen gebruiken we nou voor welke situatie? In grote lijnen kunnen de middelen in drie groepen verdeeld worden: harnassen, verbindingsmiddelen en ankerpunten. In dit artikel vind je alles over de eerste groep: harnassen.

Een harnas kiezen
De keuze van het harnas is afhankelijk van diverse factoren: het type werk, de duur van de werkzaamheden, het lichaam van de gebruiker, etcetera. Een juiste keuze komt uiteindelijk het werk ten goede. Een verkeerde keuze kan in het ergste geval resulteren in gevaar voor de eindgebruiker.

Verschillende soorten harnassen
Om een juiste keuze te maken, is het van belang om te weten welke typen harnassen er zijn. Hierbij zijn er drie te onderscheiden:  

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Steiger als valbeveiliging - toolbox

Een steiger kan fungeren als dakrandbeveiliging, maar dan moet deze wel aan de juiste voorwaarden voldoen. Wat deze voorwaarden zijn, is afhankelijk van de hellingshoek van het dak, die invloed heeft op de breedte en hoogte van de steiger. 

De bijgevoegde toolbox geeft een beknopt en duidelijk overzicht van de juiste steigers die als valbeveiliging kunnen dienen. 

 

Een persoonlijk beveiligingssysteem voor alle alleenwerkers

Medewerkers zijn steeds vaker alleen onderweg. Ze moeten in die gevallen worden aangemerkt als alleenwerkers. Dat betekent ook dat ze de mogelijkheid moeten hebben om alarm te kunnen slaan of er moet een automatische alarmoptie zijn (een omvalalarm). Een persoonlijk beveiligingssysteem beschermt alleenwerkers.

Alleenwerk komt steeds vaker voor door toenemende mobiliteit en ambulantisering. Door dit streven om mensen met een beperking zo ‘normaal’ mogelijk te laten participeren, wordt de benodigde hulp thuis aangeboden. De geboden hulp aan huis kan variëren van een of twee contacten per week tot elke dag intensieve thuishulp, crisisopvang aan huis of intensieve gedragskundige begeleiding. Alleenwerken is in bepaalde functies onvermijdelijk en kan men bij gevaar of een ongeval niet direct terugvallen op hulp van collega’s.

Hoewel er binnen de Arbowet geen eisen worden gesteld met betrekking tot alleenwerken is het de verantwoordelijkheid van de werkgever om voor een gezonde en veilige werkplek te zorgen. Ook voor alleenwerkers.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Schoeisel bij risicovolle werkzaamheden

Bij het uitvoeren van risicovolle werkzaamheden, is bijpassend schoeisel noodzakelijk. Wat is geschikt schoeisel tijdens het werken met kettingzaag, hogedrukspuit, bij brandbestrijding en in gieterijen?

Veiligheidsschoeisel bij gebruik kettingzaag
Schoenen die bescherming bieden tegen snijden met een handkettingzaag volgens NEN-EN-ISO 17249 zijn gemarkeerd met het volgende pictogram: 

Het beschermingsniveau 'Level X'is afhankelijk van de snelheid van de zaagketting, af te lezen in de tabel. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Schoeisel: selectie, gebruik, onderhoud

De keuze voor het juiste schoeisel draagt bij aan de veiligheid van de werknemer. Niet iedere schoen is geschikt voor elk soort werk. Het maakt bijvoorbeeld veel uit of je in een vochtige of droge omgeving werkt, of je zwaar of licht(er) werk doet, of je op de steiger staat of op de grond.

Er zijn verschillende ‘bedreigingen’ voor onze voeten. We kunnen deze grofweg rubriceren in de categorieën mechanisch (zoals stoten, doorboring, enzovoort), thermisch (zoals hitte en koude), chemisch (zoals spatten, onderdompeling, nevel) en elektrisch (zoals statische lading).

Classificatie
Er worden twee basisklassen onderscheiden.

Tabel 1. Klasse-indeling schoeisel

Klasse Omschrijving
I leer of ander materiaal m.u.v. volledig rubber/polymeer
II volledig rubber/polymeer

 

 

 

Afhankelijk van het soort werk, kan als basis een keuze worden gemaakt uit de volgende categorieën:

Brandvertragende kleding: aanschaf, gebruik en onderhoud

Als uit de RI&E blijkt dat restrisico's niet voldoende met bronmaatregelen worden afgedekt, komt brandwerende kleding in zicht. De keuze voor de juiste soort brandwerende kleding is daarbij van groot belang.

Richtlijn PBM's
PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) zullen in risicovolle situaties moeten worden aangewend. Op enkele uitzonderingen na vallen alle PBM’s onder de Richtlijn 89/686/EEG. Deze Richtlijn beschrijft de verplichtingen van producenten van PBM’s. Producenten moeten aantonen dat ze voldoen aan de gezondheids- en veiligheidseisen die in deze Richtlijn zijn opgenomen. In Nederland is de Richtlijn PBM’s opgenomen in de Warenwet. De fundamentele voorschriften uit de Richtlijn PBM’s worden als het ware technisch vertaald in een groot aantal Europese (en inmiddels ook ISO) productnormen. Conformiteit met de vereisten uit deze geharmoniseerde normen geeft een ‘vermoeden van overeenstemming’ met de fundamentele voorschriften uit de Richtlijn.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Checklist industriële hogedrukreiniging

Steeds vaker worden geautomatiseerde systemen toegepast om reinigingswerkzaamheden met hoge druk uit te voeren, maar ondanks deze geautomatiseerde systemen vereist de aard van veel werkzaamheden nog steeds een handmatige aanpak. Handmatig hogedrukreinigen wordt gezien als een risicovolle activiteit waarbij, helaas, nog steeds regelmatig ongelukken plaatsvinden.

Om het risico zo klein mogelijk te houden kan gebruik worden gemaakt van de Checklist industriële hogedrukreiniging.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Arbeidsmiddelen