Formulier

Voorbeeld aanwijsformulier voldoend onderricht persoon

Om personen bevoegd te verklaren om aan elektrische installaties te mogen werken, moeten zij door de werkverantwoordelijke of namens de hoogst verantwoordelijke persoon in de organisatie schriftelijk worden aangewezen.

Wat is volgens NEN 3140 een aanwijzing: een schriftelijke overeenkomst waarmee de werknemer bevoegd wordt verklaard tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of waarmee verantwoordelijkheid wordt overgedragen.

In de NEN 3140 onder bijlage D staat een globale procedure voor het aanwijzen van personen beschreven. Na het ondertekenen van het aanwijsformulier stemmen beide partijen in met de gemaakte afspraken over het uitvoeren van werkzaamheden aan of nabij elektrische installaties.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Wanneer doe je een verdiepende RI&E? Voorbeeld van een stoffenregistratie.

Stoffenregistratie verdiepende RIE

Wanneer beeldschermwerken of het werken met gevaarlijke stoffen in een bedrijf breed voorkomen en deze niet direct in de ‘algemene’ RI&E kunnen worden meegenomen, dan kunnen die (later) in de verdiepende RI&E’s hierover worden opgepakt. Zaak is wel om dit al in de algemene RI&E aan te geven en daarin tevens een voorstel te doen welke onderwerpen eerst en welke onderwerpen later worden opgepakt; dus een prioriteringsvoorstel op te nemen. 

Als er slechts enkele beeldschermwerkplekken zouden zijn of bijvoorbeeld in zeer beperkte mate met gevaarlijke stoffen worden gewerkt (enkele schoonmaakmiddelen), dan kunnen de risico’s van dit werk direct in de ‘algemene’ RI&E worden meegenomen. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Formulier Taak Risico Analyse (TRA)

Gevaren in kaart brengen met een TRA

Het hebben van een RI&E is een vereiste uit de arbowet. Hierin wil je als bedrijf dat de meest voorkomende risico’s zijn onderkend samen met de maatregelen die mensen moeten nemen om deze risico’s te mitigeren. Maar wat als een bedrijf wordt geconfronteerd met activiteiten buiten de 'normale' business?

De TRA is een belangrijke methodiek om ook deze risico’s te onderkennen en te beheersen. Het is daarmee een aanvulling op de 'algemene' bedrijfs-RIE en vaak een verdieping op de Functie RIE waarbij de TRA zich toespitst op specifiek uit te voeren taken (TAAK-Risico-Analyse).

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

RI&E gevaarlijke stoffen

Opslag van gevaarlijke stoffen

Bijgaand exceldocument is een voorbeeld van een registratie van gevaarlijke stoffen voor het maken van een verdiepende RI&E gevaarlijke stoffen.

In het exceldocument is de hazardklasse (1 t/m 5) aangeduid op basis van de H-zinnen en een schatting gegeven van de blootstelling (1 t/m 5). Vervolgens is het risico berekend door deze getallen te vermenigvuldigen. Immers de grootte van het risico is het product kans (blootstelling) x effect (hazard). 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 72,50

p/jaar

Pagina's

Abonneren op RSS - Formulier