Veiligheidsladder, het hoe en waarom uitgelegd door NEN

Geen goed of fout op de Veiligheidsladder
Het maakt niet uit of een bedrijf een intrinsieke of commerciële motivatie heeft om zich te laten certificeren voor de Veiligheidsladder. Het is hoe dan ook een eerste aanzet om zich bewust te worden van de veiligheidscultuur die heerst. ,,Het brengt in alle gevallen een beweging op gang”, zegt Harmen Willemse, projectleider Veiligheidsladder bij beheerder NEN. Wij stelden hem vijf vragen naar aanleiding van onze enquête.

1. Wat is het nut en de noodzaak van een veiligheidsladder?

"De veiligheidsladder is een certificatiesysteem gebaseerd op een manier van denken over veiligheid: het meet de veiligheidscultuur. Door zich onafhankelijk te laten toetsen, krijgt het bedrijf een spiegel voorgehouden. Het is het meest effectief om iemand van buiten in te huren om te laten toetsen, omdat diegene zich het meest onafhankelijk een beeld van de situatie kan vormen.

De uitkomsten geven een breed beeld van de veiligheidscultuur. De externe audit maakt de aandachtsgebieden inzichtelijk die verbetering nodig hebben.

Interne audits zijn ook belangrijk in het proces om veiligheidscultuur te meten en te verbeteren, mits deze op de juiste manier worden ingezet.

Voor een goede Veiligheidsladderaudit, zowel intern als extern, is nodig:

Werken met hydrauliek, ongekende krachten

Werknemer tilt een zwaar brugdeel op met behulp van hydrauliek
Met een cilinder van 2,6 kg een last van 20.000 kg heffen. Een last van 500.000 kg horizontaal verplaatsen. Of een 220 kV grondkabel van 160 mm doorsnede doorknippen met een draagbare schaar. Wie met hydrauliek werkt, krijgt de beschikking over ongekende, maar gecontroleerde krachten. En heeft daarmee ook de verantwoordelijkheid om hier op een zo veilig mogelijke manier mee om te gaan. De realiteit is echter in veel gevallen anders. Te vaak nog wordt er onveilig gewerkt met hydraulische systemen. De belangrijkste reden hiervoor is een gebrek aan kennis over de vele aspecten van hydrauliek. Een artikelenreeks over hydrauliek, waarvan dit stuk de aftrap is, moet hier verandering in brengen. Te beginnen met een theoretische basis; wat is hydrauliek nu eigenlijk?

Klein en handzaam

Hydrauliek is een bijzondere aandrijftechniek, die in vrijwel elke technisch-industriële omgeving toegepast wordt. De belangrijkste reden hiervoor is dat hydraulisch aangedreven systemen vele malen kleiner en handzamer kunnen worden uitgevoerd, dan vergelijkbare systemen die mechanisch, elektrisch of pneumatisch worden aangedreven.

AVG en de Arbowet

AVG, Arbowet
De nieuwe wet op de privacy (AVG) is ingegaan. Welke gegevens mag je in het belang van de arbeidsveiligheid registreren?

Wat noteren in het belang van arbeidsveiligheid?

De Arbowet geeft aan dat de werkgever verantwoordelijk is voor het naleven van de Arbowet- en regelgeving. De werkgever voert hierbij een zo goed mogelijk arbobeleid dat erop gericht is dat de werknemer veilig en gezond kunnen werken. Dit geldt voor “eigen” werknemers, maar ook voor uitzendkrachten en stagiairs. Maar hoe zit het hierbij met de privacy van deze werknemer? Hoever mag de werkgever gaan in het kader van een zo veilig en gezond mogelijke werksituatie?

Een werkgever moet zich gedragen als een goed werkgever (Burgerlijk Wetboek). Hierbij zorgt hij voor zijn werknemer (zorgplicht) en houdt hij rekening met de privacy. Privacy houdt in dat de persoonlijke levenssfeer van de werknemer wordt gerespecteerd.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Veiligheid en milieu: strijdig, overlappend, complementair of juist elkaar versterkend

Regels voor arbo en milieu gaan goed samen
Als een bedrijf oog heeft voor zowel de veiligheid als het milieu kan er veel winst geboekt worden rond het opzetten van de beleidsstukken. Veel zaken zijn zo gelijkluidend dat binnen de organisatie qua beleid en spelregels hetzelfde geldt.

In dit artikel komen verschillende zaken aan de orde waarbij er een positieve synergie kan bestaan tussen de zorg voor veilige werkomstandigheden en milieuzorg.

Achtereenvolgens worden beschreven:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Veiligheidscultuur: meten is weten?

Hoe hoger op de ladder, hoe hoger het veiligheidsbewustzijn
Bij veiligheidsladders ligt het gevaar op de loer dat organisaties de score belangrijker vinden dan de bijbehorende manier van denken. Dat was nadrukkelijk niet de bedoeling van de methode. De ontwikkelde tool waarschuwde (tevergeefs) expliciet tegen het bepalen van een score. Dat zegt cognitief psycholoog Jop Groeneweg, die mede aan de wieg stond van het instrument. De hoogleraar aan de TU Delft en Universiteit Leiden reageert op onze enquête over veiligheidsladders. Hij geeft in dit opiniestuk zijn visie op het nut en de noodzaak hiervan.

De enquête van arbeidsveiligheid.net geeft een interessante kijk op de waardering van cultuurladders. Eerst even kort de geschiedenis van de ladder: in de jaren 80 gebeurde er een aantal rampen (onder andere Chernobyl en Challenger) waarin de cultuur in de organisatie een rol speelde. Er ontstond behoefte het ‘veiligheidsbewustzijn’, de manier waarop medewerkers in organisaties over veiligheid denken, systematisch in kaart te brengen.

Shell was een van de organisaties die met veiligheidscultuur aan de slag ging. Aan de universiteiten van Leiden en Manchester werd gevraagd een instrument te ontwikkelen dat inzicht zou kunnen verschaffen in de veiligheidscultuur in een organisatie.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Grenswaarden voor inert, metaal- en (ultra)fijnstof

Bij het vaststellen van een grenswaarde van een stof wordt zoveel mogelijk hetzelfde uitgangspunt gehanteerd. De concentratie mag bij herhaalde blootstelling (8 uur per dag, 5 dagen per week, een arbeidsleven lang) de gezondheid van zowel de werknemers als van hun nageslacht niet benadelen. De gemiddelde concentratie van een stof mag gedurende een werkdag niet hoger zijn dan de grenswaarde -TGG 8 uur (Tijd Gewogen Gemiddelde over 8 uur). Het liefst moet de concentratie zo ver mogelijk onder de grenswaarde blijven.

Grenswaarden zorgen voor een gezonde werkplek. De Arbowet kent nog maar een beperkt aantal wettelijke grenswaarden omdat het lang duurt voordat een wettelijke grenswaarde van stoffen kan worden vastgesteld. Steeds meer wordt daarom gewerkt met zogenaamde private grenswaarden.
 
Achtereenvolgens worden hier besproken:

 • Inert stof
 • Metaalstof
 • (Ultra)fijnstof

Inert stof

Voor inert stof bestonden vroeger twee wettelijke grenswaarden als TTG 8 uur: een voor inhaleerbaar stof 10 mg/m3 en een voor respirabel stof 5 mg/m3. Beide grenswaarden zijn gebaseerd op tijdgewogen gemiddelde van 8 uur (per dag). Deze worden bij gebrek aan nieuwe waardes nog steeds vaak gehanteerd.

Handleiding werken met chemische stoffen

Gevaarlijke stoffen

Bij het werken met chemische stoffen moet met allerlei risico's rekening worden gehouden. Het werk kan (acuut of op de lange termijn) levensgevaarlijk zijn. Daarom moeten regels nauwgezet worden opgevolgd. Welke dat zijn, komt in deze handleiding aan bod. Verder behandelt het document de volgende aspecten:

 • Voorzieningen

 • Black boxes

 • Veiligheidsinformatie

 • Indeling in gevaarsklassen

 • Effecten van stoffen

 • Grenswaarden: betrekkelijkheid

 • Waarneembaarheid van stoffen

 • Maatregelen

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Rol van de mangatwacht

Mangatwacht, denk aan onder meer een harnas

Wat zijn de verantwoordelijkheden en taken van de mangatwacht? De veiligheidswacht is iemand die toezicht houdt op medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in besloten ruimten. Een besloten ruimte kan een kruipruimte zijn, maar ook bijvoorbeeld een mestkelder, het riool of opslagtanks.

In de ruimte is weinig licht aanwezig, doorgaans moeilijk te ventileren en niet eenvoudig te betreden waardoor reddingswerk bij noodsituaties gecompliceerd is. In een besloten ruimte kan een afwijkende atmosfeer aanwezig zijn die een levensbedreigende situatie of ernstige schade aan de gezondheid kan veroorzaken.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Resultaten enquête Veiligheidsladder

Veiligheidsladder
Ruim 600 lezers van Arbeidsveiligheid.net hebben de enquête over de Veiligheidsladder ingevuld. Wordt de ladder enkel gebruikt om in aanmerking te komen voor opdrachten? En wat vindt men van de betrouwbaarheid?

De Veiligheidsladder meet het veiligheidsbewustzijn in bedrijven. Het is een middel om vat te krijgen op de cultuur die op dit gebied heerst binnen een organisatie. Hoe hoger de trede des te alerter de medewerkers (alsmede leveranciers) zijn.

Arbeidsveiligheid.net vroeg in een enquête naar de ervaringen uit de praktijk. Ruim 600 veiligheidskundigen, QHSE-managers, KAM-coördinatoren en andere veiligheidsspecialisten vulden de vragenlijst in. In de enquête is onderscheid gemaakt in drie groepen: de gebruikers (gebruik Veiligheidsladder in de eigen organisatie), de adviseurs (gebruik Veiligheidsladder voor advieswerk in andere organisaties) en de niet-gebruikers.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Schenk als veiligheidskundige meer aandacht aan PSA

Schenk als veiligheidskundige of arbeidshygiënist aandacht aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
Bij veel bedrijven is PSA, de 'zachte' kant, meer iets voor de HR-afdeling. Arbeid- en organisatiedeskundige Erwin Napjus pleit in onderstaand artikel ervoor dat juist veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten zich met deze kant van de arbeidsomstandigheden gaan bezighouden. Werkdruk veroorzaakt immers veel ongevallen. PSA moet volgens hem een prominente plek krijgen in de RI&E.

PSA in de Arbowet

Even een korte opfrisser: wat is PSA ook al weer. De Arbowet verstaat onder PSA: werkdruk, werkstress, pesten, agressie, discriminatie en seksuele intimidatie. 

In de praktijk zien we dat veel veiligheidskundigen zich het liefst richten op de harde kant van arbeidsomstandigheden. Maar kan dat in deze tijd nog? Uit het rapport van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal ernstige ongevallen weer is gestegen. Maar liefst 70 slachtoffers kwamen om het leven door een bedrijfsongeval.

Menselijke fouten en gedrag zijn de belangrijkste oorzaken. Als we kijken naar de verklaringen hiervan zien we dat werkdruk een belangrijke achterliggende factor is. Het is vaak niet dé oorzaak maar wel een belangrijke trigger en sterk van invloed.
 
Daarnaast zien we dat:

Pagina's

Abonneren op Arbeidsveiligheid.net RSS