Mens en machine samen in perfecte harmonie?

Robots worden meer en meer toegepast op de werkplek en in de fabriekshal. Het fenomeen collaborative robot, waarbij de robot behulpzaam is bij jouw werkzaamheden, neemt de laatste jaren fors toe. De mogelijkheden en capaciteiten volgen elkaar in rap tempo op. Met name door toename van de 'intelligentie' van de robot. Misschien wel té snel, als je het aan wetenschappers, bedrijven maar ook normcommissies vraagt. Want de keerzijde van dit moois is dat we te allen tijden rekening moeten houden met de gevaren die een robot binnen de industrie met zich kan meebrengen. En dan niet zozeer de ethische aspecten – die zijn er ook - maar die van de machineveiligheid.

In dit laatste van vier artikelen over robotveiligheid wordt ingegaan op veiligheid van de 'collaborative robot'. Een huwelijk tussen mens en machine op de werkvloer, bedoeld om zware of langdurige taken over te nemen. De robot als assistent van de mens. Ideaal toch?

Wat zegt de norm ons?

Er was een tijd dat robots veilig afgeschermd in robotcellen aan de slag waren om een voorgeprogrammeerde taak af te handelen. De beweegbare afscherming, voorzien van een toegangsdeur met interlock en toegangsaanvraag zorgde ervoor dat overeenkomstig de Machinerichtlijn 2006/42/EG de machine veilig tot stilstand gebracht kon worden om daarna de toegangsdeur vrij te geven om naar binnen te stappen voor werkzaamheden.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

De operationeel veiligheidskundige: nog meer keuze in opleidingenland

Sinds kort is er een nieuwe opleiding op het gebied van veilige en gezonde werkomstandigheden. Deze vult het gat op tussen de professionele middelbare veiligheidskundigen (of arbeidshygiënisten) en de preventiemedewerkers. Met name bij preventiemedewerkers die al wat langer die rol vervullen, ontstaat op een gegeven moment de behoefte aan meer kennis (en vaardigheden) om hun preventieve taken nog beter in te vullen, zonder dat zij direct al een middelbare veiligheidskunde (MVK) of middelbare arbeidshygiëne (MAH) cursus willen gaan volgen.

Een andere behoefte waar door deze cursus in wordt voorzien is medewerkers opleiden die een schakel vormen tussen professionele MVKer, HVK-er, arbeidshygiënist en de werkvloer. De operationeel veiligheidskundige wordt bij bedrijven ingezet als eerste aanspreekpunt van de afdeling. Deze regelt dan onder meer korte instructies of toolboxmeetings, doen eenvoudige werkplekonderzoeken, regelen de persoonlijke beschermingsmiddelen. Veelal worden ze begeleid door de professional.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Zelf blussen en niet wachten op de brandweer

Zelf blussen en niet wachten op de brandweer
In de huidige tijd gaat de brandweer steeds meer uit van zelfredzaamheid van de bedrijven en is de focus op het redden van mensen. Zij zet zich steeds minder in om de materiële schade te beperken.

Veel bedrijven realiseren zich dit nog onvoldoende. De bedrijven beperken zich bij het uitbreken van de brand door snel 112 te bellen en het gebouw te ontruimen. Dat is prima natuurlijk, eerst de mensen in veiligheid brengen en de externe hulpverlening alarmeren. Verder ondernemen de bedrijven weinig en gaan zitten wachten op de externe hulpverleningsdiensten, waaronder de brandweer.

Maar is die externe hulpverlening nog wel echt hulpverlening?

Op 9 mei 2008 vond in een scheepswerf in de Drentse plaats De Punt een zeer grote brand plaats waarbij drie brandweermannen om het leven kwamen. Deze brand is achteraf uitgebreid onderzocht en heeft een omslag in het denken van de brandweer teweeggebracht als het aankomt op brandbestrijding in industriële gebouwen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Stappenplan PMO Gevaarlijke Stoffen

Bedrijfsarts gevaarlijke stoffen

Mensen kunnen tijdens het werk aan een veelheid aan gevaarlijke stoffen worden blootgesteld. Hoe te handelen is complex. Om bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten houvast te geven voor het opstellen van een PMO Gevaarlijke Stoffen heeft de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) onlangs een stappenplan ontwikkeld. De leidraad biedt structuur en een richting voor een dergelijk preventief medisch onderzoek.   

Veiligheidsladder, het hoe en waarom uitgelegd door NEN

Geen goed of fout op de Veiligheidsladder
Het maakt niet uit of een bedrijf een intrinsieke of commerciële motivatie heeft om zich te laten certificeren voor de Veiligheidsladder. Het is hoe dan ook een eerste aanzet om zich bewust te worden van de veiligheidscultuur die heerst. ,,Het brengt in alle gevallen een beweging op gang”, zegt Harmen Willemse, projectleider Veiligheidsladder bij beheerder NEN. Wij stelden hem vijf vragen naar aanleiding van onze enquête.

1. Wat is het nut en de noodzaak van een veiligheidsladder?

"De veiligheidsladder is een certificatiesysteem gebaseerd op een manier van denken over veiligheid: het meet de veiligheidscultuur. Door zich onafhankelijk te laten toetsen, krijgt het bedrijf een spiegel voorgehouden. Het is het meest effectief om iemand van buiten in te huren om te laten toetsen, omdat diegene zich het meest onafhankelijk een beeld van de situatie kan vormen.

De uitkomsten geven een breed beeld van de veiligheidscultuur. De externe audit maakt de aandachtsgebieden inzichtelijk die verbetering nodig hebben.

Interne audits zijn ook belangrijk in het proces om veiligheidscultuur te meten en te verbeteren, mits deze op de juiste manier worden ingezet.

Voor een goede Veiligheidsladderaudit, zowel intern als extern, is nodig:

Werken met hydrauliek, ongekende krachten

Werknemer tilt een zwaar brugdeel op met behulp van hydrauliek
Met een cilinder van 2,6 kg een last van 20.000 kg heffen. Een last van 500.000 kg horizontaal verplaatsen. Of een 220 kV grondkabel van 160 mm doorsnede doorknippen met een draagbare schaar. Wie met hydrauliek werkt, krijgt de beschikking over ongekende, maar gecontroleerde krachten. En heeft daarmee ook de verantwoordelijkheid om hier op een zo veilig mogelijke manier mee om te gaan. De realiteit is echter in veel gevallen anders. Te vaak nog wordt er onveilig gewerkt met hydraulische systemen. De belangrijkste reden hiervoor is een gebrek aan kennis over de vele aspecten van hydrauliek. Een artikelenreeks over hydrauliek, waarvan dit stuk de aftrap is, moet hier verandering in brengen. Te beginnen met een theoretische basis; wat is hydrauliek nu eigenlijk?

Klein en handzaam

Hydrauliek is een bijzondere aandrijftechniek, die in vrijwel elke technisch-industriële omgeving toegepast wordt. De belangrijkste reden hiervoor is dat hydraulisch aangedreven systemen vele malen kleiner en handzamer kunnen worden uitgevoerd, dan vergelijkbare systemen die mechanisch, elektrisch of pneumatisch worden aangedreven.

AVG en de Arbowet

AVG, Arbowet
De nieuwe wet op de privacy (AVG) is ingegaan. Welke gegevens mag je in het belang van de arbeidsveiligheid registreren?

Wat noteren in het belang van arbeidsveiligheid?

De Arbowet geeft aan dat de werkgever verantwoordelijk is voor het naleven van de Arbowet- en regelgeving. De werkgever voert hierbij een zo goed mogelijk arbobeleid dat erop gericht is dat de werknemer veilig en gezond kunnen werken. Dit geldt voor “eigen” werknemers, maar ook voor uitzendkrachten en stagiairs. Maar hoe zit het hierbij met de privacy van deze werknemer? Hoever mag de werkgever gaan in het kader van een zo veilig en gezond mogelijke werksituatie?

Een werkgever moet zich gedragen als een goed werkgever (Burgerlijk Wetboek). Hierbij zorgt hij voor zijn werknemer (zorgplicht) en houdt hij rekening met de privacy. Privacy houdt in dat de persoonlijke levenssfeer van de werknemer wordt gerespecteerd.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Veiligheid en milieu: strijdig, overlappend, complementair of juist elkaar versterkend

Regels voor arbo en milieu gaan goed samen
Als een bedrijf oog heeft voor zowel de veiligheid als het milieu kan er veel winst geboekt worden rond het opzetten van de beleidsstukken. Veel zaken zijn zo gelijkluidend dat binnen de organisatie qua beleid en spelregels hetzelfde geldt.

In dit artikel komen verschillende zaken aan de orde waarbij er een positieve synergie kan bestaan tussen de zorg voor veilige werkomstandigheden en milieuzorg.

Achtereenvolgens worden beschreven:

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Veiligheidscultuur: meten is weten?

Hoe hoger op de ladder, hoe hoger het veiligheidsbewustzijn
Bij veiligheidsladders ligt het gevaar op de loer dat organisaties de score belangrijker vinden dan de bijbehorende manier van denken. Dat was nadrukkelijk niet de bedoeling van de methode. De ontwikkelde tool waarschuwde (tevergeefs) expliciet tegen het bepalen van een score. Dat zegt cognitief psycholoog Jop Groeneweg, die mede aan de wieg stond van het instrument. De hoogleraar aan de TU Delft en Universiteit Leiden reageert op onze enquête over veiligheidsladders. Hij geeft in dit opiniestuk zijn visie op het nut en de noodzaak hiervan.

De enquête van arbeidsveiligheid.net geeft een interessante kijk op de waardering van cultuurladders. Eerst even kort de geschiedenis van de ladder: in de jaren 80 gebeurde er een aantal rampen (onder andere Chernobyl en Challenger) waarin de cultuur in de organisatie een rol speelde. Er ontstond behoefte het ‘veiligheidsbewustzijn’, de manier waarop medewerkers in organisaties over veiligheid denken, systematisch in kaart te brengen.

Shell was een van de organisaties die met veiligheidscultuur aan de slag ging. Aan de universiteiten van Leiden en Manchester werd gevraagd een instrument te ontwikkelen dat inzicht zou kunnen verschaffen in de veiligheidscultuur in een organisatie.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Grenswaarden voor inert, metaal- en (ultra)fijnstof

Bij het vaststellen van een grenswaarde van een stof wordt zoveel mogelijk hetzelfde uitgangspunt gehanteerd. De concentratie mag bij herhaalde blootstelling (8 uur per dag, 5 dagen per week, een arbeidsleven lang) de gezondheid van zowel de werknemers als van hun nageslacht niet benadelen. De gemiddelde concentratie van een stof mag gedurende een werkdag niet hoger zijn dan de grenswaarde -TGG 8 uur (Tijd Gewogen Gemiddelde over 8 uur). Het liefst moet de concentratie zo ver mogelijk onder de grenswaarde blijven.

Grenswaarden zorgen voor een gezonde werkplek. De Arbowet kent nog maar een beperkt aantal wettelijke grenswaarden omdat het lang duurt voordat een wettelijke grenswaarde van stoffen kan worden vastgesteld. Steeds meer wordt daarom gewerkt met zogenaamde private grenswaarden.
 
Achtereenvolgens worden hier besproken:

  • Inert stof
  • Metaalstof
  • (Ultra)fijnstof

Inert stof

Voor inert stof bestonden vroeger twee wettelijke grenswaarden als TTG 8 uur: een voor inhaleerbaar stof 10 mg/m3 en een voor respirabel stof 5 mg/m3. Beide grenswaarden zijn gebaseerd op tijdgewogen gemiddelde van 8 uur (per dag). Deze worden bij gebrek aan nieuwe waardes nog steeds vaak gehanteerd.

Pagina's

Abonneren op Arbeidsveiligheid.net RSS