'Alcohol- en drugsbeleid staat onterecht op een laag pitje'

Alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer kunnen desastreus zijn
Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe privacywet AVG zijn veel ondernemingen gestopt met actieve controles op het onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen. Er wordt gelukkig nog wel beleid gevoerd, maar het belangrijkste controlemiddel en handhavingsinstrument, de praktische controle van werknemers met ademtests of speekselproeven, is op veel plaatsen gestaakt omdat het onder de huidige wetgeving niet mag. Harry Rienmeijer, directeur van Trafieq, de dienstverlener op het gebied van alcohol-, drugs- en medicijnenbeleid (ADM) in Nederland vindt dat zeer onverstandig. Rienmeijer belicht in een driedelige artikelenreeks de status quo, de noodzaak van ADM-beleid, de praktische mogelijkheden en zijn visie op de toekomst.

Rienmeijer erkent zeker het belang van privacy, maar ziet in zijn dagelijkse werk ook de desastreuze effecten van middelengebruik bij individuele gebruikers en de onherroepelijke gevolgen voor de veiligheid op de werkvloer. Rienmeijer wil een doorbraak, en liefst zonder dat er eerst zware ongevallen of rampen hoeven te gebeuren. In het eerste deel van de serie laat hij zich interviewen over de huidige stand van zaken.

Is ADM-beleid werkelijk noodzakelijk?

“Absoluut. En dat is niet slechts mijn mening, maar een feit dat voortkomt uit een heleboel verschillende onderzoeken in en buiten Nederland. Veel van die onderzoeksgegevens hebben betrekking op alcoholgebruik in het verkeer, maar er is geen reden om aan te nemen dat de situatie in het verkeer sterk afwijkt van die op de werkvloer.

Veilig omgaan met ladders

Ladder en ergonomie
Een ladder is niet bedoeld als werkplek maar toch wordt hij vaak zo gebruikt. Het werken met een trap brengt risico’s met zich mee. Bovendien is het werken op een dergelijk hulpmiddel bij voorbaat niet ergonomisch. Waar moet je rekening mee houden als je op de werkvloer geen andere mogelijkheid hebt en je die ladder op moet?

Ladders worden veel gebruikt op de werkvloer. Uit onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat 'vallen van een ladder of trapje' in 2017 goed was voor 9% van de bedrijfsongevallen. Het gebruik van ladders op de werkvloer brengt dus aanzienlijke risico's met zich mee. Letsel als gevolg van een ongeluk heeft zowel nadelen voor de werknemer als voor de werkgever. Een werknemer kan arbeidsongeschikt raken en de werkgever kan te maken krijgen met hoge kosten. Om de risico's zoveel mogelijk te beperken, is het van belang om deze wetgeving en richtlijnen op te volgen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Stof en de kans op explosie

Explosiegevaar door stof
Werken met stof kan behoorlijke risico’s met zich meebrengen, zowel op de korte als de lange termijn. Hoe reduceer je de kansen op een stofexplosie? Lees het in dit uitgebreide artikel.

Dit is het laatste artikel in een reeks van vijf over stof. Eerder plaatsten wij artikelen over gezondheidsrisico's, grenswaarden, wettelijke verplichtingen en beheersmaatregelen.

Reductie van de risico's op optreden van stofexplosies

Door de in het vorige deel beschreven maatregelen wordt niet alleen in directe zin voorkómen dat er stofverspreiding plaatsvindt waarmee de gezondheid baat heeft, maar ook wordt daarmee bereikt dat er niet zodanige stofophoping en stofconcentraties kunnen ontstaan dat er kans op explosies bestaat.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Stof en de wettelijke verplichtingen

De aard, mate en duur van de blootstelling van stof moet worden bepaald voor het inschatten van de risico's.
Werken met stof kan behoorlijke risico’s met zich meebrengen, zowel op de korte als de lange termijn. Welke risico's zijn er en waarom blijft bijvoorbeeld longbeschadiging door kwarts doorgaan, ook al stopt de blootstelling? Lees het in dit uitgebreide artikel over (de wettelijke verplichtingen bij) werken met stof.

Al eerder plaatsten wij een aantal artikelen over stof. Dit is het vierde artikel in de reeks van vijf. De komende week volgt nog een artikel over het risico op stofexplosies.

Wettelijke verplichting en gevalideerde methodes

De aard, mate en duur van de blootstelling aan stof moet worden bepaald om de risico's te kunnen inschatten.

In het Arbobesluit wordt gesteld: met betrekking tot de aard van de blootstelling wordt in elk geval vastgesteld aan welke gevaarlijke stoffen werknemers worden of kunnen worden blootgesteld, wat de gevaren zijn die aan die stoffen zijn verbonden, in welke situaties blootstelling zich kan voordoen en op welke wijze blootstelling kan plaatsvinden. Ook dient de aard, de mate en de duur van die blootstelling te worden beoordeeld teneinde de gevaren voor de werknemers te bepalen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Stof en beheersmaatregelen

Neem de juiste maatregelen bij het werken met stof
Werken met stof kan behoorlijke risico’s met zich meebrengen, zowel op de korte als de lange termijn. Hoe risico's beheersen? Lees het in dit uitgebreide artikel over welke beheersmaatregelen te nemen bij het werken met stof.

Dit is het derde artikel in een reeks van vijf over stof. De komende weken volgen nog twee artikelen over wettelijke verplichtingen en het risico op stofexplosies.

In het algemeen gelden bij het werken met stof de principes van de arbeidshygiënische strategie. De arbeidshygiënische strategie houdt in dat bij het toepassen van beheersmaatregelen een hiërarchische volgorde dient te worden aangehouden in afnemende volgorde.

Deze volgorde is:

A. Elimineren van de bron;

B. Maatregelen nemen in de overdrachtsweg van bron naar mens: maatregelen aan de bron en direct om de bron;

C. Maatregelen nemen in de omgeving;

D. Organisatorische maatregelen nemen;

E. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

A. Elmineren van de bron

Als eerste stap geldt het voorkómen van het ontstaan van stof.

Hoe te handelen bij morsen van gevaarlijke stoffen

Veel bedrijven zijn slecht voorbereid op hoe te handelen bij een morsincident met gevaarlijke stoffen. Vaak is er wel een bedrijfsnoodplan. Deze beschrijft echter veelal alleen maar de meer standaard incidentscenario’s zoals hoe te handelen bij een brand, hoe een ontruiming geregeld moet worden en wat te doen bij een ongeval met letsel. Soms wordt er ook beschreven hoe met agressie-incidenten om te gaan en wat te doen bij een bommelding of een poederbrief. Zelden staat beschreven hoe te handelen bij een incident waarbij chemische stoffen betrokken zijn: een spill (mors)-incident of een voorval waarbij een medewerker een chemische stof over zich heen krijgt.

Vreemd, gelet op het feit dat in veel bedrijven met chemische stoffen wordt gewerkt.

Wat te doen bij een spill?

Uitgegaan wordt van een spill met een vloeistof. Dus vloeistof loopt uit een verpakkingseenheid ongecontroleerd over de vloer de ruimte in. Wat nu te doen wanneer er zo’n morsincident plaatsvindt? Bijvoorbeeld een fles met een gevaarlijke vloeistof valt kapot op de grond, een jerrycan lekt, met de lepels van een vorkheftruck wordt een vat doorboort die vervolgens lek raakt. Allemaal incidenten waarbij er ongecontroleerd vloeistof over de vloer uitstroomt.

Een goede maatregel is de vloeistofplas af te dekken. Dat voorkomt verdamping en daardoor verspreiding van dampen. Als het om brandbare stoffen gaat, kan door die verspreiding zo te beperken, de kans verkleind worden dat die dampen verderop door ontstekingsbronnen in brand raken.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Mens en machine samen in perfecte harmonie?

Robots worden meer en meer toegepast op de werkplek en in de fabriekshal. Het fenomeen collaborative robot, waarbij de robot behulpzaam is bij jouw werkzaamheden, neemt de laatste jaren fors toe. De mogelijkheden en capaciteiten volgen elkaar in rap tempo op. Met name door toename van de 'intelligentie' van de robot. Misschien wel té snel, als je het aan wetenschappers, bedrijven maar ook normcommissies vraagt. Want de keerzijde van dit moois is dat we te allen tijden rekening moeten houden met de gevaren die een robot binnen de industrie met zich kan meebrengen. En dan niet zozeer de ethische aspecten – die zijn er ook - maar die van de machineveiligheid.

In dit laatste van vier artikelen over robotveiligheid wordt ingegaan op veiligheid van de 'collaborative robot'. Een huwelijk tussen mens en machine op de werkvloer, bedoeld om zware of langdurige taken over te nemen. De robot als assistent van de mens. Ideaal toch?

Wat zegt de norm ons?

Er was een tijd dat robots veilig afgeschermd in robotcellen aan de slag waren om een voorgeprogrammeerde taak af te handelen. De beweegbare afscherming, voorzien van een toegangsdeur met interlock en toegangsaanvraag zorgde ervoor dat overeenkomstig de Machinerichtlijn 2006/42/EG de machine veilig tot stilstand gebracht kon worden om daarna de toegangsdeur vrij te geven om naar binnen te stappen voor werkzaamheden.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

De operationeel veiligheidskundige: nog meer keuze in opleidingenland

Sinds kort is er een nieuwe opleiding op het gebied van veilige en gezonde werkomstandigheden. Deze vult het gat op tussen de professionele middelbare veiligheidskundigen (of arbeidshygiënisten) en de preventiemedewerkers. Met name bij preventiemedewerkers die al wat langer die rol vervullen, ontstaat op een gegeven moment de behoefte aan meer kennis (en vaardigheden) om hun preventieve taken nog beter in te vullen, zonder dat zij direct al een middelbare veiligheidskunde (MVK) of middelbare arbeidshygiëne (MAH) cursus willen gaan volgen.

Een andere behoefte waar door deze cursus in wordt voorzien is medewerkers opleiden die een schakel vormen tussen professionele MVKer, HVK-er, arbeidshygiënist en de werkvloer. De operationeel veiligheidskundige wordt bij bedrijven ingezet als eerste aanspreekpunt van de afdeling. Deze regelt dan onder meer korte instructies of toolboxmeetings, doen eenvoudige werkplekonderzoeken, regelen de persoonlijke beschermingsmiddelen. Veelal worden ze begeleid door de professional.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Zelf blussen en niet wachten op de brandweer

Zelf blussen en niet wachten op de brandweer
In de huidige tijd gaat de brandweer steeds meer uit van zelfredzaamheid van de bedrijven en is de focus op het redden van mensen. Zij zet zich steeds minder in om de materiële schade te beperken.

Veel bedrijven realiseren zich dit nog onvoldoende. De bedrijven beperken zich bij het uitbreken van de brand door snel 112 te bellen en het gebouw te ontruimen. Dat is prima natuurlijk, eerst de mensen in veiligheid brengen en de externe hulpverlening alarmeren. Verder ondernemen de bedrijven weinig en gaan zitten wachten op de externe hulpverleningsdiensten, waaronder de brandweer.

Maar is die externe hulpverlening nog wel echt hulpverlening?

Op 9 mei 2008 vond in een scheepswerf in de Drentse plaats De Punt een zeer grote brand plaats waarbij drie brandweermannen om het leven kwamen. Deze brand is achteraf uitgebreid onderzocht en heeft een omslag in het denken van de brandweer teweeggebracht als het aankomt op brandbestrijding in industriële gebouwen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Stappenplan PMO Gevaarlijke Stoffen

Bedrijfsarts gevaarlijke stoffen

Mensen kunnen tijdens het werk aan een veelheid aan gevaarlijke stoffen worden blootgesteld. Hoe te handelen is complex. Om bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten houvast te geven voor het opstellen van een PMO Gevaarlijke Stoffen heeft de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) onlangs een stappenplan ontwikkeld. De leidraad biedt structuur en een richting voor een dergelijk preventief medisch onderzoek.   

Pagina's

Abonneren op Arbeidsveiligheid.net RSS