Psychosociale arbeidsbelasting in de bouwsector

Psychosociale arbeidsbelasting is in de bouw hoog
De uitdaging om werknemers langer aan het werk te houden, is voor veel sectoren groot. In vergelijking met andere sectoren is de vergrijzing en de krimp van de beroepsbevolking in de bouwsector echter het hoogst. Werknemers in de bouwsector geven vaker dan in andere sectoren aan niet door te kunnen en te willen werken tot de leeftijd van 65 jaar. Eén van de voornaamste factoren die hiertoe bijdragen, is de psychosociale arbeidsbelasting. Een investering in een psychosociaal beleid zorgt voor een aanzienlijke meerwaarde in uw bedrijf, concludeert Sara Bossers in onderstaand artikel.

Helaas worden psychosociale risico’s in bouwbedrijven minder goed (h)erkend. Binnen het arbobeleid in de ‘hardere sectoren’, zoals de industrie en de bouwsector, vormt het thema psychosociale arbeidsbelasting vaak geen prioriteit (Lamberts & Terlinden, 2016). De aandacht wordt in deze sectoren voornamelijk gelegd op risico’s van werken op hoogte, gevaarlijke producten (bijvoorbeeld asbest en kwartsstof), lawaairisico’s, etc. Tevens heerst er ook vaak een machocultuur onder arbeiders, waardoor het een moeilijk te bespreken thema is (Constructiv, 2016).

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Remmende krachten bij handhaving nuchtere werkvloer

Alcoholcontrole op de werkvloer liggen grotendeels stil door nieuwe AVG
In het vorige artikel schetste directeur Harry Rienmeijer van Trafieq de op het eerste gezicht vrij uitzichtloze status quo op het gebied van alcohol- drugs- en medicijnencontroles. De AVG heeft het licht voor praktische alcohol- en drugscontroles op rood gezet terwijl het probleem om aandacht schreeuwt. Iedereen kijkt naar elkaar en focust op de wettelijke belemmeringen. Volgens Rienmeijer mag het niet zo zijn dat de ontstane afwachtende houding tot ongevallen gaat leiden. Hij hoopt dat er geen rampen nodig zijn om in beweging te komen, maar dan moeten er naar zijn opinie wel partijen óm. Deel twee van de drieluik over alcohol- en drugs op de werkvloer.

Waarom is ADM-beleid in Nederland niet verplicht?

“De hete aardappel wordt hier graag doorgegeven. Iedereen kijkt naar elkaar, maar niemand laat zien wat hij doet en wat hij behoeft. Gelukkig krijgen we wel verontruste signalen van werkgeversorganisatie VNO-NCW, die bij minister Dekker aandringt op wettelijke ruimte voor controles.

Voor werknemersorganisaties zoals de FNV zijn controles nog onbespreekbaar. Beleid vinden ze prima, controles zijn een no-go. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens is stellig in het verbod. De Raad van State wacht af wat de eerste rechtszaak gaat opleveren.

Minister Dekker heeft beloofd zich er na de zomer in te verdiepen. Ik hoop dat hij de rampen en ongevallen voor blijft. Iedereen is het erover eens dat we er iets mee moeten en dat het zó niet langer kan, maar de handschoen wordt niet opgepakt.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Een bouwhelm past iedereen

Verplichte PBM gelden voor iedereen, ook voor de directeur

Werkgevers zijn verplicht om hun personeel persoonlijke beschermingsmiddelen te geven om hen te behoeden voor risico's als lawaai, stoten, vallen of snijden. In de bouw en op bijvoorbeeld plekken waar met hijskranen wordt gewerkt, is het dragen van een veiligheidshelm verplicht. Voor iedereen, dus ook voor de directeur.

Print deze cartoon uit en hang hem op de bouwplaats. Lees als opfrisser nog eens dit artikel over pbm.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Wanneer mag cameratoezicht op de werkplek?

Cameratoezicht mag alleen in uitzonderlijke gevallen
Stel je bezoekt een groot industrieel complex. Je kijkt naar boven en ziet op verschillende plekken camera’s hangen. Alle commotie rond de Algemene Verordening Gegevensbescherming – beter bekend als de AVG - zet je misschien wel aan het denken. "Hoe zit het eigenlijk met mijn privacy?", vraag je je af. Wanneer mag een bedrijf camera’s ophangen? Enkel als er vermoeden van diefstal zijn of ook zonder zo’n vermoeden? En wat zijn de regels rond heimelijk cameratoezicht op de werkplek? Dit artikel gaat over de praktische kant van verwerking van gegevens op de werkvloer. Onderaan de tekst staat bovendien een checklist, zodat je in één oogopslag weet wanneer cameratoezicht wel of niet is toegestaan op de werkplek.

Waarom hangt een werkgever camera’s op?

Meestal omdat hij vermoedens heeft van diefstal. Denk aan een bouwplaats waar regelmatig koperen leidingen worden gestolen. De camera’s hebben dan een preventieve werking. Gaat het verduisteren van bouwmateriaal toch door dan hoopt de werkgever natuurlijk dat hij de dader kan identificeren.

Het kan ook zo zijn dat de werkgever de camera’s ophangt om zijn medewerkers te beschermen. In een luxe juwelierszaak kun je je daar alles bij voorstellen, net als bij een benzinepomp.

Wanneer mag de werkgever cameratoezicht houden?

Als hij een gerechtvaardigd belang heeft. De genoemde vermoedens van diefstal en bescherming van medewerkers zijn voorbeelden van gerechtvaardigde belangen.

'Alcohol- en drugsbeleid staat onterecht op een laag pitje'

Alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer kunnen desastreus zijn
Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe privacywet AVG zijn veel ondernemingen gestopt met actieve controles op het onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen. Er wordt gelukkig nog wel beleid gevoerd, maar het belangrijkste controlemiddel en handhavingsinstrument, de praktische controle van werknemers met ademtests of speekselproeven, is op veel plaatsen gestaakt omdat het onder de huidige wetgeving niet mag. Harry Rienmeijer, directeur van Trafieq, de dienstverlener op het gebied van alcohol-, drugs- en medicijnenbeleid (ADM) in Nederland vindt dat zeer onverstandig. Rienmeijer belicht in een driedelige artikelenreeks de status quo, de noodzaak van ADM-beleid, de praktische mogelijkheden en zijn visie op de toekomst.

Rienmeijer erkent zeker het belang van privacy, maar ziet in zijn dagelijkse werk ook de desastreuze effecten van middelengebruik bij individuele gebruikers en de onherroepelijke gevolgen voor de veiligheid op de werkvloer. Rienmeijer wil een doorbraak, en liefst zonder dat er eerst zware ongevallen of rampen hoeven te gebeuren. In het eerste deel van de serie laat hij zich interviewen over de huidige stand van zaken.

Is ADM-beleid werkelijk noodzakelijk?

“Absoluut. En dat is niet slechts mijn mening, maar een feit dat voortkomt uit een heleboel verschillende onderzoeken in en buiten Nederland. Veel van die onderzoeksgegevens hebben betrekking op alcoholgebruik in het verkeer, maar er is geen reden om aan te nemen dat de situatie in het verkeer sterk afwijkt van die op de werkvloer.

Veilig omgaan met ladders

Ladder en ergonomie
Een ladder is niet bedoeld als werkplek maar toch wordt hij vaak zo gebruikt. Het werken met een trap brengt risico’s met zich mee. Bovendien is het werken op een dergelijk hulpmiddel bij voorbaat niet ergonomisch. Waar moet je rekening mee houden als je op de werkvloer geen andere mogelijkheid hebt en je die ladder op moet?

Ladders worden veel gebruikt op de werkvloer. Uit onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat 'vallen van een ladder of trapje' in 2017 goed was voor 9% van de bedrijfsongevallen. Het gebruik van ladders op de werkvloer brengt dus aanzienlijke risico's met zich mee. Letsel als gevolg van een ongeluk heeft zowel nadelen voor de werknemer als voor de werkgever. Een werknemer kan arbeidsongeschikt raken en de werkgever kan te maken krijgen met hoge kosten. Om de risico's zoveel mogelijk te beperken, is het van belang om deze wetgeving en richtlijnen op te volgen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Stof en de kans op explosie

Explosiegevaar door stof
Werken met stof kan behoorlijke risico’s met zich meebrengen, zowel op de korte als de lange termijn. Hoe reduceer je de kansen op een stofexplosie? Lees het in dit uitgebreide artikel.

Dit is het laatste artikel in een reeks van vijf over stof. Eerder plaatsten wij artikelen over gezondheidsrisico's, grenswaarden, wettelijke verplichtingen en beheersmaatregelen.

Reductie van de risico's op optreden van stofexplosies

Door de in het vorige deel beschreven maatregelen wordt niet alleen in directe zin voorkómen dat er stofverspreiding plaatsvindt waarmee de gezondheid baat heeft, maar ook wordt daarmee bereikt dat er niet zodanige stofophoping en stofconcentraties kunnen ontstaan dat er kans op explosies bestaat.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Stof en de wettelijke verplichtingen

De aard, mate en duur van de blootstelling van stof moet worden bepaald voor het inschatten van de risico's.
Werken met stof kan behoorlijke risico’s met zich meebrengen, zowel op de korte als de lange termijn. Welke risico's zijn er en waarom blijft bijvoorbeeld longbeschadiging door kwarts doorgaan, ook al stopt de blootstelling? Lees het in dit uitgebreide artikel over (de wettelijke verplichtingen bij) werken met stof.

Al eerder plaatsten wij een aantal artikelen over stof. Dit is het vierde artikel in de reeks van vijf. De komende week volgt nog een artikel over het risico op stofexplosies.

Wettelijke verplichting en gevalideerde methodes

De aard, mate en duur van de blootstelling aan stof moet worden bepaald om de risico's te kunnen inschatten.

In het Arbobesluit wordt gesteld: met betrekking tot de aard van de blootstelling wordt in elk geval vastgesteld aan welke gevaarlijke stoffen werknemers worden of kunnen worden blootgesteld, wat de gevaren zijn die aan die stoffen zijn verbonden, in welke situaties blootstelling zich kan voordoen en op welke wijze blootstelling kan plaatsvinden. Ook dient de aard, de mate en de duur van die blootstelling te worden beoordeeld teneinde de gevaren voor de werknemers te bepalen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Stof en beheersmaatregelen

Neem de juiste maatregelen bij het werken met stof
Werken met stof kan behoorlijke risico’s met zich meebrengen, zowel op de korte als de lange termijn. Hoe risico's beheersen? Lees het in dit uitgebreide artikel over welke beheersmaatregelen te nemen bij het werken met stof.

Dit is het derde artikel in een reeks van vijf over stof. De komende weken volgen nog twee artikelen over wettelijke verplichtingen en het risico op stofexplosies.

In het algemeen gelden bij het werken met stof de principes van de arbeidshygiënische strategie. De arbeidshygiënische strategie houdt in dat bij het toepassen van beheersmaatregelen een hiërarchische volgorde dient te worden aangehouden in afnemende volgorde.

Deze volgorde is:

A. Elimineren van de bron;

B. Maatregelen nemen in de overdrachtsweg van bron naar mens: maatregelen aan de bron en direct om de bron;

C. Maatregelen nemen in de omgeving;

D. Organisatorische maatregelen nemen;

E. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

A. Elmineren van de bron

Als eerste stap geldt het voorkómen van het ontstaan van stof.

Hoe te handelen bij morsen van gevaarlijke stoffen

Veel bedrijven zijn slecht voorbereid op hoe te handelen bij een morsincident met gevaarlijke stoffen. Vaak is er wel een bedrijfsnoodplan. Deze beschrijft echter veelal alleen maar de meer standaard incidentscenario’s zoals hoe te handelen bij een brand, hoe een ontruiming geregeld moet worden en wat te doen bij een ongeval met letsel. Soms wordt er ook beschreven hoe met agressie-incidenten om te gaan en wat te doen bij een bommelding of een poederbrief. Zelden staat beschreven hoe te handelen bij een incident waarbij chemische stoffen betrokken zijn: een spill (mors)-incident of een voorval waarbij een medewerker een chemische stof over zich heen krijgt.

Vreemd, gelet op het feit dat in veel bedrijven met chemische stoffen wordt gewerkt.

Wat te doen bij een spill?

Uitgegaan wordt van een spill met een vloeistof. Dus vloeistof loopt uit een verpakkingseenheid ongecontroleerd over de vloer de ruimte in. Wat nu te doen wanneer er zo’n morsincident plaatsvindt? Bijvoorbeeld een fles met een gevaarlijke vloeistof valt kapot op de grond, een jerrycan lekt, met de lepels van een vorkheftruck wordt een vat doorboort die vervolgens lek raakt. Allemaal incidenten waarbij er ongecontroleerd vloeistof over de vloer uitstroomt.

Een goede maatregel is de vloeistofplas af te dekken. Dat voorkomt verdamping en daardoor verspreiding van dampen. Als het om brandbare stoffen gaat, kan door die verspreiding zo te beperken, de kans verkleind worden dat die dampen verderop door ontstekingsbronnen in brand raken.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 66,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op Arbeidsveiligheid.net RSS