Schoeisel: selectie, gebruik, onderhoud

De keuze voor het juiste schoeisel draagt bij aan de veiligheid van de werknemer. Niet iedere schoen is geschikt voor elk soort werk. Het maakt bijvoorbeeld veel uit of je in een vochtige of droge omgeving werkt, of je zwaar of licht(er) werk doet, of je op de steiger staat of op de grond.

Er zijn verschillende ‘bedreigingen’ voor onze voeten. We kunnen deze grofweg rubriceren in de categorieën mechanisch (zoals stoten, doorboring, enzovoort), thermisch (zoals hitte en koude), chemisch (zoals spatten, onderdompeling, nevel) en elektrisch (zoals statische lading).

Classificatie
Er worden twee basisklassen onderscheiden.

Tabel 1. Klasse-indeling schoeisel

Klasse Omschrijving
I leer of ander materiaal m.u.v. volledig rubber/polymeer
II volledig rubber/polymeer

 

 

 

Afhankelijk van het soort werk, kan als basis een keuze worden gemaakt uit de volgende categorieën:

Brandvertragende kleding: aanschaf, gebruik en onderhoud

Als uit de RI&E blijkt dat restrisico's niet voldoende met bronmaatregelen worden afgedekt, komt brandwerende kleding in zicht. De keuze voor de juiste soort brandwerende kleding is daarbij van groot belang.

Richtlijn PBM's
PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) zullen in risicovolle situaties moeten worden aangewend. Op enkele uitzonderingen na vallen alle PBM’s onder de Richtlijn 89/686/EEG. Deze Richtlijn beschrijft de verplichtingen van producenten van PBM’s. Producenten moeten aantonen dat ze voldoen aan de gezondheids- en veiligheidseisen die in deze Richtlijn zijn opgenomen. In Nederland is de Richtlijn PBM’s opgenomen in de Warenwet. De fundamentele voorschriften uit de Richtlijn PBM’s worden als het ware technisch vertaald in een groot aantal Europese (en inmiddels ook ISO) productnormen. Conformiteit met de vereisten uit deze geharmoniseerde normen geeft een ‘vermoeden van overeenstemming’ met de fundamentele voorschriften uit de Richtlijn.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Registreren PHOV cursisten/docenten

Als je cursist of docent bent van de veiligheidskundige en/of arbeidshygiënische opleiding bij PHOV kun je je hier registreren voor een gratis (studiejaar)abonnement op arbeidsveiligheid.net.

Na het indienen van je gegevens ontvang je binnen 3 werkdagen via Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch een e-mail met je persoonlijke inloggegevens.

bijv. MVK1, MAH 1 etc.

Verstandig werken in de zon

Verstandig werken in de zon om huidkanker te voorkomen
Schilders, bouwvakkers, wegwerkers en schippers behoren tot de risicogroep van een half miljoen Nederlanders die twee tot drie keer zoveel UV-straling te verwerken krijgt als de gemiddelde Nederlander. Daardoor lopen ze vier tot vijf keer meer kans om huidkanker te krijgen. Daarom de maatregelen tegen de schadelijke gevolgen van zonnestraling op een rijtje.

Schadelijke gevolgen van zonlicht
Een beetje UV-schade is goed voor de gezondheid. Maar te weinig of te veel kan schadelijk zijn. Soms zijn de schadelijke effecten van UV-straling al betrekkelijk snel zichtbaar, zoals bij verbranding van de huid. Meestal zijn de effecten pas na enige tijd merkbaar, zoals het ontstaan van botontkalking door te weinig UV-straling of huidkanker door teveel UV-straling. Onderstaand overzicht toont enkele effecten die UV-straling kan hebben.

Overzicht zon- en schaduwzijde van UV-straling

  Mogelijke voordelen Mogelijke nadelen

Korte termijn
(<1 jaar)

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Directiebeoordeling en veiligheid

Met een regelmatige beoordeling van het management, wordt de doelmatigheid van de organisatie gecheckt. Veiligheid en arbo maken daar een belangrijk onderdeel van uit. Dit artikel is erop gericht meer informatie te geven over de inhoud en randvoorwaarden van een directiebeoordeling in het licht van een veiligheids- of arbomanagementsysteem.

De directiebeoordeling

De directiebeoordeling, ook wel managementbeoordeling, of managementreview genoemd, is in algemene zin een beoordeling door de directie van de doelmatigheid van de organisatie en het management ervan. Met geplande tussenpozen wordt het managementsysteem van de organisatie beoordeeld om de continue geschiktheid, toereikendheid, doeltreffendheid en afstemming met de strategische richting van de organisatie te bewerkstelligen. Zij vormt de basis voor de beheersing en de eventuele verbetering van de bedrijfsprocessen.

Blootstellingsbeoordeling gevaarlijke stoffen (NEN689)

Blootstellingsbeoordeling gevaarlijke stoffen
In Nederland wordt door circa 1 op de 3 bedrijven regelmatig gewerkt met chemische stoffen. Alleen al binnen Europa zijn er in het kader van de Europese REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) wetgeving circa 21.000 stoffen geregistreerd (dec, 2018). Dat betekent dat zeer veel werknemers werkzaamheden verrichten met veel verschillende stoffen waarbij blootstelling via de huid of via inhalatie kan optreden. Dat deze blootstelling ernstige gevolgen kan hebben blijkt wel uit cijfers van het RIVM.

Na analyse van sterftecijfers uit 2013 bleek dat in dat jaar 4100 mensen zijn gestorven als gevolg van een beroepsziekte, waarvan circa 900 nog werkzaam en circa 3200 gepensioneerd. Voor het merendeel gaat het hierbij om werkgerelateerde kanker (66%).1 Het is dus zeer belangrijk om de blootstelling te beoordelen en doeltreffend te beheersen, zodat medewerkers veilig kunnen werken.

Het beoordelen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen is een wettelijke verplichting. Er zijn verschillende manieren om de blootstelling te bepalen, zoals het gebruik van blootstellingsmodellen of het uitvoeren van metingen. Welke methode geschikt is hangt af van de stof en de werkomstandigheden.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Arbeidsveiligheid?

Dat kan vanaf

€ 69,00

p/jaar

Pagina's

Abonneren op Arbeidsveiligheid.net RSS